Kommunalpolitik

1 2 3 9

Vänsterpartiet Höganäs säger nej till höjda politikerarvoden

För Vänsterpartiet är det centralt att ett politiskt uppdrag är ett hedersuppdrag från väljare och medlemmar och att arvodena ska finnas för att ge de praktiska förutsättningar som behövs för att utföra sitt uppdrag, inte för att berika sig på.

Därför har vi inom Vänsterpartiet en konsekvent linje, både lokalt och centralt, för att i mesta möjliga mån motverka girighet och att man tar ett uppdrag för egen vinning skull.

Precis som vi lokalt förespråkar icke höjda arvoden för kommunpolitikerna så förespråkar Vänsterpartiet centralt en rejäl sänkning av arvoden för riksdagsledamöterna. För oss är det en viktig princip att se till att Vänsterpartiets förtroendevalda politiker sysslar med politiken för att de är engagerade och har en vilja att förändra och arbeta för kommunens bästa och inte för att håva in arvoden.

Annars riskerar höga arvoden att skapa en förtroendeklyfta mellan de förtroendevalda och kommunens medborgare när politiker ökar sina egna kostnader medan resterade av den kommunala verksamheten har uppmanats att vara försiktiga med sina kostnader. Vi fattar beslut som påverkar allas villkor, och då får inte våra villkor vara alltför annorlunda. Som Vänsterpartist är jämlikhet och solidaritet två av våra ideologiska utgångspunkter. Politiker är folkets företrädare och folkets företrädare bör inte leva på en nivå som skiljer sig alltför mycket från invånarnas. Vi är valda för att företräda Höganäs medborgare och det är det som ska driva oss. Det är i folkets tjänst vi verkar – som politiker har vi ett förtroendeuppdrag och inte ett lönearbete.

Klyftorna ökar i vårt samhälle. Det är vår uppgift att bekämpa den utvecklingen, inte bidra till den. Höga arvoden riskerar att bli en förtroendeklyfta mellan de förtroendevalda och kommunens medborgare för det politiska systemet. Vi behöver ökade resurser till vård, skola och omsorg – inte till politikerna.

Vänsterpartiet yrkar att
att höjningen till 110 % från 100 % inte görs för kommunstyrelsens ordförande och att arvodena sänks med 2,7 miljoner som ändringen blev när de nya arvodens regler antogs 2016.

Om våra tilläggsyrkanden faller så kommer Vänsterpartiet Höganäs att lämna in en skriftlig reservation mot beslutet att avslå våra tilläggsyrkanden.

Vänsterpartiet Höganäs 2018-02-22
Inger Nilsson

Vidare läsning:
Politikerlöner & partiskatt.
Rejält lönelyft för Höganäs kommunalråd.

Rapport från kommunfullmäktige 2017-12-14

Då var det dags för sista kommunfullmäktige för detta år. Vi hade lämnat in en interpellation om protokollsanteckning som till dagens möte fått ett skriftligt svar. Kommunstyrelsens ordförande svarade bland annat att i kommunstyrelsen är det upp till ordförande om en icke-tjänstgörande ersättare får lämna in en protokollsanteckning. Vill vi ändra på det så är det kommunfullmäktige som kan ta beslut om att ändra i reglementet.

Under ärende 11 där reglementen för miljötillsynsnämnden , byggnadsnämnden och kommunstyrelsen var uppe höll jag detta anförande:

Ordförande, ledamöter och åhörare

En viktig demokratiaspekt i arbetet som förtroendevald är att nå ut till medborgare med det arbete som görs i de nämnder och styrelser där man fått plats. Representeras partier enbart av en ersättare finns inga möjligheter att visa sin åsikt förutom att skriva en protokollsanteckning. Protokollet är ju det enda som finns att gå tillbaka till efter sammanträdets slut.

En icke tjänstgörande ersättare har rätt att ställa fråga eller lämna upplysning under överläggningarna då ska det också vara rimligt att få skriva en protokollsanteckning. Det är för medborgarna vi förtroendevalda arbetar oavsett om vi är stora eller små partier, styrande eller opposition och det är en demokratisk skyldighet från politikens sida att allmänheten får en helhetsbild av det politiska arbetet i kommunen.

Att kunna lämna in en skriftlig reservation är idag möjligt för ledamöter men som icke tjänstgörande ersättare finns inte den möjligheten men om protokollsanteckning fanns skulle det ge ersättaren som inte tjänstgör kortfattat få sin åsikt antecknad i protokollet. Detta är idag en möjlighet i arbetsordningen för regionfullmäktige i region Skåne.

Jag anser det är viktigt att kunna förklara varför man frågor eller lämnar upplysning eller uttrycker en avvikande åsikt som man kan göra och att det protokollförs – kan vara bra för både oppositionen och majoritet.

Jag anser att det är viktigt för allmänheten att få information som är ”mer” än beslutsprotokollen.

Så Vänsterpartiet föreslår att i Miljötillsynsnämndens reglemente § 14, i Byggnadsnämndens reglemente §15 och i Kommunstyrelsens reglemente § 25 reservation lägga till texten:

”för protokollsanteckning gäller i tillämpliga delar vad som anges om reservation”

Då våra tilläggsyrkanden föll så lämnade Vänsterpartiet Höganäs in en skriftlig reservation mot beslutet om att avslå våra tilläggsyrkanden. På mötet reserverade även Miljöpartiet mot att det blev avslag.

Under ärendet nämndes att alla reglementen kommer att revideras och röstas om igen så vi lär återkomma med detta igen under 2018.

Då detta var sista kommunfullmäktige för 2017 vill jag önska er en God Jul och ett Gott Nytt År.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Rapport från kommunfullmäktige 2017-11-23

Före kommunfullmäktige var jag med och lyssnade på Ingela Sjöberg, strateg Kommunförbundet Skåne, som talade om ”Barnets rättigheter i ledning och styrning”. Därefter deltog jag i en dialog mellan politiker och ungdomar från Höganäs Kommun om olika aktuella frågor.

Vi delades in i olika grupper. Cirka 13 till 15 ungdomar delades in i tre grupper och varje grupp fick cirka 15 minuter var för att kunna ställa frågor och få svar från de olika partiernas representanter. Just i min grupp blev det frågor om skattehöjning eller ej , varför spara in på toleransresorna till Auschwitz, övervakningskameror eller ej och vad kan vi göra mot skadegörelse i kommunen för att nämna några av frågorna. Det blev en intensiv och intressant debatt mellan mig och Moderaterna om skattehöjning där vi ju skiljer oss rejält ideologiskt. Min uppfattning efter debatten var att de flesta av ungdomarna tyckte att det skulle vara okej med skattehöjning istället för att spara in.

Det är en viktigt fråga att fortsätta med toleransresorna och det är såklart viktigt att arbeta mot skadegörelse både om/när det händer plus i förebyggande syfte och där var vi överens.

Jag kan inte redovisa för allt men det var en oerhört intressant och rolig dialog. Jag hoppas ungdomarna också tyckte det var så bra som jag tyckte.

Det blev sedan ett kommunfullmäktige men jag gjorde två inlägg. Det första var under punkten om att anta en handlingsplan mot kränkande särbehandling:

Ordförande, ledamöter och åhörare

Den internationella Metoo-kampanjen har synliggjort många miljoner kvinnors erfarenheter av sexuella trakasserier och sexuellt våld. Kvinna efter kvinna, i bransch efter bransch, vittnar om en oacceptabel arbetsmiljö. Ingen ska behöva gå till jobbet med en klump av rädsla i magen. Det är allas vårt ansvar att se till att det blir en förändring. Nu vet vi, nu gör vi.

Det är en viktig insikt att ingen är immun, men också viktigt att då vilja göra någonting konkret åt det. Att skapa ett utrymme fritt från trakasserier genom långsiktigt arbete, men också genom att våga hantera och ta i de saker som ändå kommer upp.

En arbetstagare har rätt att inte bli trakasserad eller sexuellt trakasserad vare sig av chef eller kollegor. En arbetsgivare som får veta att någon känner sig trakasserad ska utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier. Ett aktivt och snabbt agerande från arbetsgivaren ger en signal om att trakasserier inte accepteras och att den som utsätts får stöd från arbetsgivaren.

Just därför är det bra att denna handlingsplan blivit reviderad och omfattar ett förtydligande över rutiner och riktlinjer samt en uppdatering av definitioner.

Denna handlingsplan kan jag rekommendera att de olika förvaltningarna skickar ut till arbetsplatserna.

Så bifall till att anta den nya handlingsplanen mot kränkande särbehandling.

Mitt andra inlägg var under punkten där en arbetsmiljöpolicy för Höganäs Kommun skulle antas:

Ordförande, ledamöter och åhörare

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden.

Arbetsmiljön – det är allt på jobbet som påverkar kropp och själ. Den fysiska arbetsmiljön är kanske det första en tänker på. Men det handlar minst lika mycket om hur arbetet organiseras.

En god arbetsmiljö förutsätter att de anställda har inflytande och får information om arbetsgivarens planer.

Alla ska ha rätt att komma hem efter jobbet och ha ork kvar i både kropp och själ. Ingen ska riskera att skadas eller rentav dödas på sitt jobb. En bra arbetsmiljö är bokstavligt talat livsviktig. Friska arbetsplatser åstadkommer också bättre resultat. Hela samhället vinner på ett arbetsliv där människor ges utrymme att må bra.

Som sagt det är viktigt att arbeta med arbetsmiljö speciellt det systematiska arbetsmiljöarbetet så bifall till att anta arbetsmiljöpolicy för Höganäs kommun.

Jag lämnade även in en interpellation om protokollsanteckning som kommer att besvaras vid ett annat möte.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Rapport från kommunfullmäktige 2017-10-26

Följande anförande höll jag under ärende 9 som var Godkännande av delårsrapport för januari-augusti 2017 för Höganäs kommun.

Ordförande, ledamöter och åhörare

Delårsrapporten är viktig att ta fram så att det finns möjlighet för både oss politiker och såklart allmänheten att se och läsa om prognos för årets resultat. Sammanställningen är för perioden 1 januari till 31 augusti och visar på ett överskott om 31 mnkr.

Men som sagt även om den visar på det överskottet trots att de större verksamheterna går back och att anslag för oförutsedda händelser och andra resurser inte använts fullt ut så får jag iallafall en känsla av att budgeten är underfinansierad åtminstone skulle de större verksamheterna behöva mer
resurser så att de inte skulle behöva gå back.

Här i salen tror jag absolut att vi skiljer oss i hur vi tolkar den text som står i handlingarna. Åtminstone jag får en känsla av att det redan är så slimmat på en del verksamheter så att det återigen behövs mer resurser för att få en budget i balans inte över att en ska behöva prioritera bort
eller göra besparingar som får negativa konsekvenser när året är slut eller att det finns saker som inte hinns med.

Men det är klart detta är ju inte en budgetdebatt men skulle ända vilja nämna några bra och mindre bra saker som står i delårsrapporten.

Bra är ju att vi har goda elevresultat, vi har hög andel av elever på Kullagymnasiet som fullföljer sin gymnasieutbildning efter 3 år, föräldraenkät på förskolorna visar att vårdnadshavarna är nöjda, vi har ökat våra InfoPoints som bidrar till ökad tillgänglighet för besökare, vi satsar på våra
utemiljöer och våra allmänna platser för alla att vistas i, vi satsar på Höganäs sportcenter, vi bygger nya bostäder i gamla Folkparken, vi har haft cirka olika 140 kultur och fritidsarrangemang inom kommunen, en stor del är genom de statliga medel som Vänsterpartiet förhandlat fram med regeringen om att skapa gratis aktiviteter under sommarlovet för barn 6-15, många föreningar rapporterar om betydande ökning av barns och ungas närvaro jämfört med föregående sommar, 112 kommunala feriejobb för kommunens unga.

Det går bra att åka kollektivt inom kommunen men som nämns kan det såklart utvecklas ytterligare, arbetet med att förverkliga miljömässig hållbarhet går framåt, till exempel genom solcellsanläggningen på reningsverket.

Räddningstjänstens medarbetare har hög kunskap och hög ambition och engagemang i sitt arbete för kommunens bästa. Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i ett antal nationella digitaliseringsprojekt, inom teknik och fastighetsförvaltningen kan jag nämna att multiarenorna är klara och bygget av ny förskola på Sjöcrona pågår.

Antal besök till såväl Höganäs sportcenter och biblioteksverksamheten ökar där Höganäs bibliotek är bland topp tre i Skåne när det gäller besökare och lånade böcker per invånare, inom varje skolform pågår en rad olika aktiviteter för att främja nyfikenhet, lust att lära och att våra barn och elever ges bästa möjliga förutsättningar för ett livslångt lärande.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet nämns och att det finns ett utbildningspaket som riktats till samtliga chefer men undrar om det är Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning som är en gemensam bas för chefer och skyddsombud som SKL rekommenderar. Och jag saknar antal timmar kommunens utbildningspaket är på.

Mindre bra är såklart att både socialnämnden och utbildningsnämnden går med underskott. Jag undrar om inte de båda nämndernas budgetramar är så slimmade och underfinansierade så att det därför vid större avvikelser blir det mer påtagligt och svårare att få en budget i balans, alltså blir underskott.

Mindre bra är att det blir svårare att hitta personal med rätt kompetens men det kanske inte blir lättare av att det ska göras så kallade effektiviseringar inom nämnderna på 1,4 procent och att bland annat delade turer är kvar.

Mindre bra är ju att det blivit volymökningar och att en del saker som planerats bland annat digital nyckelhantering har försenats. En sak som jag speciellt reagerat på är ökade kostnader för bolagiseringen (som vi i Vänsterpartiet inte var för) som också innefattat att inom socialnämndens ansvarsområde mycket tid och stora insatser från många medarbetare tagits. Och jag tror att summan på 2,3 mnkr är för låg.

Jag måste ju såklart att ta upp att kommunen envisas med att hålla i frågan om gårdsförsäljning av vin som något som är bra för kommunen när det egentligen gynnar få. Vänsterpartiet ser det dom ett steg bort från en restriktiv alkoholpolitik.

Det finns säkert fler saker att nämna, men jag stannar där och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Under Antagande av detaljplan för Kullens havsbad 1:1 ställde jag mig bakom Miljöpartiets förslag på avslag av detaljplanen eftersom jag tycker att handlingarna innehåller en del oklarheter.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Rapport från kommunfullmäktige 2017-10-11

Dagens fullmäktige hade ett stort ärende och det var antagande av budget 2018 och plan 2019-2020 där jag höll följande anförande från Vänsterpartiet:

Ordförande , ledamöter och åhörare.

Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet och vi vill utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd.

Vi menar att välfärden utvecklas bäst genom att vi visar tillit till personalens kunnande och engagemang. Med mindre detaljstyrning och mer personalinflytande blir välfärdsarbetena mer attraktiva och kvalitén höjs.

Det som riktigt spelar roll för en bra välfärd är kontinuitet i personalen. Det betyder att personalen behöver ha en bra arbetsmiljö och trivas på sitt arbete så de håller sig friska och stannar kvar på sitt jobb. Genom att fokusera på det och fokusera på den verksamhet som finns kan det bara bli bättre, inte genom att göra besparingar och nedskärningar som bidrar till mer stress och sämre arbetsmiljö.

Skola, förskola och fritidshemmen är i behov av ökade resurser. Höganäs kommun ligger sedan tidigare i botten när det gäller resurstilldelning till utbildningsförvaltningen. Trots det lyckas många av kommunens barn och ungdomar riktigt bra. En stor faktor till det är personalens fantastiska arbete.

Vi ser med oro på de förslag på nedskärningar inom utbildning- och socialförvaltningen som kommer bidra till fortsatt underfinansiering, sänkt personaltäthet och stor risk för ytterligare ökad arbetsbelastning med följd att antal sjukskrivningar ökar.

Jag vill nämna att i den senaste rankningen från Lärarförbundet får Höganäs återigen en framskjuten placering. I år hamnar man på plats 13 i landet och är femte bästa kommun i Skåne.

Samtidigt ligger Höganäs bland de tio-tolv kommuner i landet som satsar sämst. Så jag tycker nog att det går inte att bli mer effektiva än vad personalen inom utbildningsförvaltningen är. För sett till hur mycket resurser kommunen satsar, blir placeringen dock betydligt blygsammare. I Lärarförbundets rankning hamnar Höganäs då på plats 148 av landets 290 kommuner.

Och sen tänker jag på våra ungdomar och möjligheten till mötesplatser för ungdomar där dagens budgetförslag kan innebära att fritidsgårdar stängs.

För att kunna prestera bra i skolan krävs också att våra ungdomar har en meningsfull fritid. Fritidsgårdar och andra mötesplatser är viktiga för demokratin och för att ta tillvara människors, speciellt barn och ungas, engagemang, kreativitet och vilja.

Fritidsgårdar i till exempel Jonstorp och Nyhamnsläge ger möjligheter till att skapa bärande relationer till de unga som bor där. Barn och ungdomar ska kunna påverka sina mötesplatser, och att de ses som resurser, inte som problem.

Jag tror det är viktigt att vi behåller de fritidsgårdar vi har i hela kommunen och även inte rör vårt fantastiska Eric Ruuth där samverkan mellan dem bara bidrar det bättre för våra ungdomar i hela vår kommun.

För Vänsterpartiet är det centralt att ett politiskt uppdrag är ett hedersuppdrag från väljare och medlemmar och att arvoden ska finnas för att ge de praktiska förutsättningarna som behövs för att utföra sitt uppdrag, inte för att berika sig på. Partistödet har höjts och även arvoden har höjts plus att stöd för politiska sekreterare lagts till. Vi behöver ökade resurser till vård, skola och omsorg – inte till politikerna.

Våra förslag och tilläggsyrkande som vi visar idag skulle bland annat kunna ge ett första steg till barnomsorg på obekväm arbetstid, ökad bemanning inom vård, skola och omsorg och ökade resurser till de två stora nämnderna, utbildningsnämnden och socialnämnden.

Att i panik förstöra verksamheter som fungerar bra och är värdefulla för många Höganäsbor för att kortsiktigt spara pengar är fel väg att gå.

Precis som Barbro i Miljöpartiet nämner så är det lite svårt att se helheten över vad de föreslagna så kallade effektiviseringar innebär för alla förvaltningarna, det är mest utbildningsförvaltningen som vi kan skapa oss en bild över.

Jag tänker på till exempel vad kommer de tre procenten som ska skäras ned från biblioteken innebära, där vi nu i Höganäs är i framkant med tillgången och får oerhört gott betyg av medborgarna i Höganäs.

Vi i Vänsterpartiet vill att biblioteken ska ha goda medieanslag, att vi inte vill dra ner på öppettider eller dra ner på personalen. Men kan det garanteras att det inte händer om tre procent ska skäras ned?

Att hålla fast i en underfinansierad och slimmad verksamhet med en av Sveriges lägsta kommunalskatter är inte vägen att gå utan det är nu dags att realisera en 50 öres skattehöjning och även en sänkning av politikers arvoden för att både behålla, utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd i kommunen.

Som vi i Vänsterpartiet ser det idag: Om vi ska nå dit så behöver vi en skattehöjning för vi ser behoven men inte resurserna i budgeten.

Genom detta skulle vi få till fortsatt utveckling av verksamheterna inom våra förvaltningar som vi i Vänsterpartiet prioriterar och inte en nedmontering.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Samtliga Vänsterpartiets budgetförslag finns att läsa på sidan Kommunalpolitik.

1 2 3 9
Arkiv
Kategorier