Kommunalpolitik

1 2 3 9

Rapport från kommunfullmäktige 2018-05-17

Då var det dags för vårens sista Kommunfullmäktige och ännu en gång få ärenden men under ärende 10 svar på revisorernas granskning av samverkan kring barn som far illa eller riskerar att fara illa höll jag detta anförande:

Ordförande, ledamöter och åhörare

Revisorernas bedömning är att de samverkansinsatser som bedrivs i huvudsak är ändamålsenliga men att de bedömer att det kan bland annat finnas behov av ytterligare informationsinsatser från socialnämnden till medarbetare i skola och förskola.

Jag tror och vet absolut att personal inom skola och förskola är väl medvetna vad som ska göras vid orosanmälningar och avseende barn som far illa eller riskera att fara illa men kan hålla med om att det som revisionen visar på att saknats tydlig struktur för samverkansarbetet.

Och även om det finns rutiner för anmälningar så kan en ändå se över anmälningsfrekvensen för att kunna sätta in förebyggande insatser så tidigt som möjligt. Låter bra med det som socialnämndens ordförande talade om innan mig att det arbetas med detta.

Såklart en revision ska påpeka det som kan behöva förbättras och låter ju bra med styrmodell för samverkan mellan social – och utbildningsförvaltningen men det är också viktigt att inte glömma bort återkopplingen.

Som sagt det finns det som är bra och ändamålsenligt men också det som kan bli ännu bättre så att vi verkligen säkerställer på allra bästa sätt att vår samverkan kring barn som far illa eller riskera att fara illa är bra.

I den bästa av världar skulle vår kommuns barn och ungdomar har det bra allihopa men när det inte gör det då ska vår kommuns samverkan och samarbete fungera på bästa sätt.

Vänsterpartiet yrkar på att lägga granskningsrapporten till handlingarna.

Och efter mig gick både utbildningsnämndens ordförande Pia Möller (M) och socialnämndens ordförande Ingemar Narheim ( M ) upp och gav bra replik om att det redan påbörjats och är pågående arbete som görs angående samverkan kring barn som far illa eller riskera att fara illa.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Rapport från kommunfullmäktige 2018-04-19

Under ärende 6 Svar på revisorernas granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning höll jag detta anförande:

Ordförande, ledamöter och åhörare

Som jag nämnde på Kommunfullmäktige den 23 november 2017 när vi antog arbetsmiljöpolicyn för Höganäs Kommun så ska det vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation att arbeta systematiskt med arbetsmiljön.

Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden.
Arbetsmiljön – det är allt på jobbet som påverkar kropp och själ. Den fysiska arbetsmiljön är kanske det första en tänker på. Men det handlar minst lika mycket om hur arbetet organiseras.

En god arbetsmiljö förutsätter att de anställda har inflytande och får information om arbetsgivarens planer.

Alla ska ha rätt att komma hem efter jobbet och ha ork kvar i både kropp och själ. Ingen ska riskera att skadas eller rentav dödas på sitt jobb. En bra arbetsmiljö är bokstavligt talat livsviktig. Friska arbetsplatser åstadkommer också bättre resultat. Hela samhället vinner på ett arbetsliv där människor ges utrymme att må bra.

Som sagt det är viktigt att arbeta med arbetsmiljö speciellt det systematiska arbetsmiljöarbetet och i revisionen nämns det att det görs men att arbetsmiljörelaterande rutiner behöver ses över och att skyddsombud fattas i vissa verksamheter samt att några påvisar att det inte gjordes skyddsronder under 2016.

Vi kommer att få fortsätta arbeta med rekryteringar och vår bemanning. Bemanningen behöver öka men det är svårt att rekrytera personal. Om vi är en god arbetsgivare som arbetar med och förbättrar arbetsmiljön kan det bli lättare för oss att rekrytera personal.

I revisionen tas upp också upp att kommunen arbetar på bred front för att minska sjukfrånvaron och det är bra! Det är också bra att revisionen tar upp att det är viktigt att personalredovisningen inte bara behandlas av kommunstyrelsen utan även berörda nämnder borde göra detta.

Till slut anser jag att det yttrande från HR chef på revisionsrapporten om att se över och vid behov ansvars – och uppgiftsfördelningen mellan personalfunktionerna centralt och lokalt , att säkerställa att uppföljningen av centrala mått på personalområdet återrapporteras till ansvarig styrelse och nämnd och att hitta former för att i samråd och med tydlig ansvarsfördelning agera aktivt på personalpolitiska utmaningar och strategiska viktiga frågor, och ge de respektive förvaltningarna en tydlig viljeriktning i dessa avseende är mycket bra.

Vänsterpartiet yrkar bifall till att lägga rapporten till handlingarna.

På ärende 12 yrkade Miljöpartiet avslag på att begära att regeringen ska avgöra om kommunen ska få överta den operativa tillsynen över Kullaplast AB från Länsstyrelsen i Skåne län. Länsstyrelsen har den 13 december 2017 avslagit Höganäs kommuns ansökan om att få ta över tillsynen och miljöpartiet bedömde att skälen för avslaget var relevanta och giltiga. Främst anger länsstyrelsen risken för jäv och tveksamheten kring kommunens resurser och kompetens för tillsynen.

Efter begärd votering där Vänsterpartiet röstade precis som Miljöpartiets tre ledamöter på avslag och en moderat avstod och 35 bifall så reserverade sig både Vänsterpartiet och Miljöpartiet mot beslutet.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Vänsterpartiet Höganäs säger nej till höjda politikerarvoden

För Vänsterpartiet är det centralt att ett politiskt uppdrag är ett hedersuppdrag från väljare och medlemmar och att arvodena ska finnas för att ge de praktiska förutsättningar som behövs för att utföra sitt uppdrag, inte för att berika sig på.

Därför har vi inom Vänsterpartiet en konsekvent linje, både lokalt och centralt, för att i mesta möjliga mån motverka girighet och att man tar ett uppdrag för egen vinning skull.

Precis som vi lokalt förespråkar icke höjda arvoden för kommunpolitikerna så förespråkar Vänsterpartiet centralt en rejäl sänkning av arvoden för riksdagsledamöterna. För oss är det en viktig princip att se till att Vänsterpartiets förtroendevalda politiker sysslar med politiken för att de är engagerade och har en vilja att förändra och arbeta för kommunens bästa och inte för att håva in arvoden.

Annars riskerar höga arvoden att skapa en förtroendeklyfta mellan de förtroendevalda och kommunens medborgare när politiker ökar sina egna kostnader medan resterade av den kommunala verksamheten har uppmanats att vara försiktiga med sina kostnader. Vi fattar beslut som påverkar allas villkor, och då får inte våra villkor vara alltför annorlunda. Som Vänsterpartist är jämlikhet och solidaritet två av våra ideologiska utgångspunkter. Politiker är folkets företrädare och folkets företrädare bör inte leva på en nivå som skiljer sig alltför mycket från invånarnas. Vi är valda för att företräda Höganäs medborgare och det är det som ska driva oss. Det är i folkets tjänst vi verkar – som politiker har vi ett förtroendeuppdrag och inte ett lönearbete.

Klyftorna ökar i vårt samhälle. Det är vår uppgift att bekämpa den utvecklingen, inte bidra till den. Höga arvoden riskerar att bli en förtroendeklyfta mellan de förtroendevalda och kommunens medborgare för det politiska systemet. Vi behöver ökade resurser till vård, skola och omsorg – inte till politikerna.

Vänsterpartiet yrkar att
att höjningen till 110 % från 100 % inte görs för kommunstyrelsens ordförande och att arvodena sänks med 2,7 miljoner som ändringen blev när de nya arvodens regler antogs 2016.

Om våra tilläggsyrkanden faller så kommer Vänsterpartiet Höganäs att lämna in en skriftlig reservation mot beslutet att avslå våra tilläggsyrkanden.

Vänsterpartiet Höganäs 2018-02-22
Inger Nilsson

Vidare läsning:
Politikerlöner & partiskatt.
Rejält lönelyft för Höganäs kommunalråd.

Rapport från kommunfullmäktige 2017-12-14

Då var det dags för sista kommunfullmäktige för detta år. Vi hade lämnat in en interpellation om protokollsanteckning som till dagens möte fått ett skriftligt svar. Kommunstyrelsens ordförande svarade bland annat att i kommunstyrelsen är det upp till ordförande om en icke-tjänstgörande ersättare får lämna in en protokollsanteckning. Vill vi ändra på det så är det kommunfullmäktige som kan ta beslut om att ändra i reglementet.

Under ärende 11 där reglementen för miljötillsynsnämnden , byggnadsnämnden och kommunstyrelsen var uppe höll jag detta anförande:

Ordförande, ledamöter och åhörare

En viktig demokratiaspekt i arbetet som förtroendevald är att nå ut till medborgare med det arbete som görs i de nämnder och styrelser där man fått plats. Representeras partier enbart av en ersättare finns inga möjligheter att visa sin åsikt förutom att skriva en protokollsanteckning. Protokollet är ju det enda som finns att gå tillbaka till efter sammanträdets slut.

En icke tjänstgörande ersättare har rätt att ställa fråga eller lämna upplysning under överläggningarna då ska det också vara rimligt att få skriva en protokollsanteckning. Det är för medborgarna vi förtroendevalda arbetar oavsett om vi är stora eller små partier, styrande eller opposition och det är en demokratisk skyldighet från politikens sida att allmänheten får en helhetsbild av det politiska arbetet i kommunen.

Att kunna lämna in en skriftlig reservation är idag möjligt för ledamöter men som icke tjänstgörande ersättare finns inte den möjligheten men om protokollsanteckning fanns skulle det ge ersättaren som inte tjänstgör kortfattat få sin åsikt antecknad i protokollet. Detta är idag en möjlighet i arbetsordningen för regionfullmäktige i region Skåne.

Jag anser det är viktigt att kunna förklara varför man frågor eller lämnar upplysning eller uttrycker en avvikande åsikt som man kan göra och att det protokollförs – kan vara bra för både oppositionen och majoritet.

Jag anser att det är viktigt för allmänheten att få information som är ”mer” än beslutsprotokollen.

Så Vänsterpartiet föreslår att i Miljötillsynsnämndens reglemente § 14, i Byggnadsnämndens reglemente §15 och i Kommunstyrelsens reglemente § 25 reservation lägga till texten:

”för protokollsanteckning gäller i tillämpliga delar vad som anges om reservation”

Då våra tilläggsyrkanden föll så lämnade Vänsterpartiet Höganäs in en skriftlig reservation mot beslutet om att avslå våra tilläggsyrkanden. På mötet reserverade även Miljöpartiet mot att det blev avslag.

Under ärendet nämndes att alla reglementen kommer att revideras och röstas om igen så vi lär återkomma med detta igen under 2018.

Då detta var sista kommunfullmäktige för 2017 vill jag önska er en God Jul och ett Gott Nytt År.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Rapport från kommunfullmäktige 2017-11-23

Före kommunfullmäktige var jag med och lyssnade på Ingela Sjöberg, strateg Kommunförbundet Skåne, som talade om ”Barnets rättigheter i ledning och styrning”. Därefter deltog jag i en dialog mellan politiker och ungdomar från Höganäs Kommun om olika aktuella frågor.

Vi delades in i olika grupper. Cirka 13 till 15 ungdomar delades in i tre grupper och varje grupp fick cirka 15 minuter var för att kunna ställa frågor och få svar från de olika partiernas representanter. Just i min grupp blev det frågor om skattehöjning eller ej , varför spara in på toleransresorna till Auschwitz, övervakningskameror eller ej och vad kan vi göra mot skadegörelse i kommunen för att nämna några av frågorna. Det blev en intensiv och intressant debatt mellan mig och Moderaterna om skattehöjning där vi ju skiljer oss rejält ideologiskt. Min uppfattning efter debatten var att de flesta av ungdomarna tyckte att det skulle vara okej med skattehöjning istället för att spara in.

Det är en viktigt fråga att fortsätta med toleransresorna och det är såklart viktigt att arbeta mot skadegörelse både om/när det händer plus i förebyggande syfte och där var vi överens.

Jag kan inte redovisa för allt men det var en oerhört intressant och rolig dialog. Jag hoppas ungdomarna också tyckte det var så bra som jag tyckte.

Det blev sedan ett kommunfullmäktige men jag gjorde två inlägg. Det första var under punkten om att anta en handlingsplan mot kränkande särbehandling:

Ordförande, ledamöter och åhörare

Den internationella Metoo-kampanjen har synliggjort många miljoner kvinnors erfarenheter av sexuella trakasserier och sexuellt våld. Kvinna efter kvinna, i bransch efter bransch, vittnar om en oacceptabel arbetsmiljö. Ingen ska behöva gå till jobbet med en klump av rädsla i magen. Det är allas vårt ansvar att se till att det blir en förändring. Nu vet vi, nu gör vi.

Det är en viktig insikt att ingen är immun, men också viktigt att då vilja göra någonting konkret åt det. Att skapa ett utrymme fritt från trakasserier genom långsiktigt arbete, men också genom att våga hantera och ta i de saker som ändå kommer upp.

En arbetstagare har rätt att inte bli trakasserad eller sexuellt trakasserad vare sig av chef eller kollegor. En arbetsgivare som får veta att någon känner sig trakasserad ska utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier. Ett aktivt och snabbt agerande från arbetsgivaren ger en signal om att trakasserier inte accepteras och att den som utsätts får stöd från arbetsgivaren.

Just därför är det bra att denna handlingsplan blivit reviderad och omfattar ett förtydligande över rutiner och riktlinjer samt en uppdatering av definitioner.

Denna handlingsplan kan jag rekommendera att de olika förvaltningarna skickar ut till arbetsplatserna.

Så bifall till att anta den nya handlingsplanen mot kränkande särbehandling.

Mitt andra inlägg var under punkten där en arbetsmiljöpolicy för Höganäs Kommun skulle antas:

Ordförande, ledamöter och åhörare

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden.

Arbetsmiljön – det är allt på jobbet som påverkar kropp och själ. Den fysiska arbetsmiljön är kanske det första en tänker på. Men det handlar minst lika mycket om hur arbetet organiseras.

En god arbetsmiljö förutsätter att de anställda har inflytande och får information om arbetsgivarens planer.

Alla ska ha rätt att komma hem efter jobbet och ha ork kvar i både kropp och själ. Ingen ska riskera att skadas eller rentav dödas på sitt jobb. En bra arbetsmiljö är bokstavligt talat livsviktig. Friska arbetsplatser åstadkommer också bättre resultat. Hela samhället vinner på ett arbetsliv där människor ges utrymme att må bra.

Som sagt det är viktigt att arbeta med arbetsmiljö speciellt det systematiska arbetsmiljöarbetet så bifall till att anta arbetsmiljöpolicy för Höganäs kommun.

Jag lämnade även in en interpellation om protokollsanteckning som kommer att besvaras vid ett annat möte.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

1 2 3 9
Engagera dig

Tillsammans gör vi Sverige jämlikt och rättvist, bli medlem i Vänsterpartiet!

Följ Vänsterpartiet på Facebook, Instagram och Twitter. Gilla och dela våra inlägg!

Vill du veta vad Vänsterpartiet gör? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Hjälp oss sprida vår politik, ge en gåva till Vänsterpartiet!

Arkiv
Kategorier