Vänsterpartiet Höganäs

Rapport från kommunfullmäktige 2017-10-26

Följande anförande höll jag under ärende 9 som var Godkännande av delårsrapport för januari-augusti 2017 för Höganäs kommun.

Ordförande, ledamöter och åhörare

Delårsrapporten är viktig att ta fram så att det finns möjlighet för både oss politiker och såklart allmänheten att se och läsa om prognos för årets resultat. Sammanställningen är för perioden 1 januari till 31 augusti och visar på ett överskott om 31 mnkr.

Men som sagt även om den visar på det överskottet trots att de större verksamheterna går back och att anslag för oförutsedda händelser och andra resurser inte använts fullt ut så får jag iallafall en känsla av att budgeten är underfinansierad åtminstone skulle de större verksamheterna behöva mer
resurser så att de inte skulle behöva gå back.

Här i salen tror jag absolut att vi skiljer oss i hur vi tolkar den text som står i handlingarna. Åtminstone jag får en känsla av att det redan är så slimmat på en del verksamheter så att det återigen behövs mer resurser för att få en budget i balans inte över att en ska behöva prioritera bort
eller göra besparingar som får negativa konsekvenser när året är slut eller att det finns saker som inte hinns med.

Men det är klart detta är ju inte en budgetdebatt men skulle ända vilja nämna några bra och mindre bra saker som står i delårsrapporten.

Bra är ju att vi har goda elevresultat, vi har hög andel av elever på Kullagymnasiet som fullföljer sin gymnasieutbildning efter 3 år, föräldraenkät på förskolorna visar att vårdnadshavarna är nöjda, vi har ökat våra InfoPoints som bidrar till ökad tillgänglighet för besökare, vi satsar på våra
utemiljöer och våra allmänna platser för alla att vistas i, vi satsar på Höganäs sportcenter, vi bygger nya bostäder i gamla Folkparken, vi har haft cirka olika 140 kultur och fritidsarrangemang inom kommunen, en stor del är genom de statliga medel som Vänsterpartiet förhandlat fram med regeringen om att skapa gratis aktiviteter under sommarlovet för barn 6-15, många föreningar rapporterar om betydande ökning av barns och ungas närvaro jämfört med föregående sommar, 112 kommunala feriejobb för kommunens unga.

Det går bra att åka kollektivt inom kommunen men som nämns kan det såklart utvecklas ytterligare, arbetet med att förverkliga miljömässig hållbarhet går framåt, till exempel genom solcellsanläggningen på reningsverket.

Räddningstjänstens medarbetare har hög kunskap och hög ambition och engagemang i sitt arbete för kommunens bästa. Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i ett antal nationella digitaliseringsprojekt, inom teknik och fastighetsförvaltningen kan jag nämna att multiarenorna är klara och bygget av ny förskola på Sjöcrona pågår.

Antal besök till såväl Höganäs sportcenter och biblioteksverksamheten ökar där Höganäs bibliotek är bland topp tre i Skåne när det gäller besökare och lånade böcker per invånare, inom varje skolform pågår en rad olika aktiviteter för att främja nyfikenhet, lust att lära och att våra barn och elever ges bästa möjliga förutsättningar för ett livslångt lärande.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet nämns och att det finns ett utbildningspaket som riktats till samtliga chefer men undrar om det är Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning som är en gemensam bas för chefer och skyddsombud som SKL rekommenderar. Och jag saknar antal timmar kommunens utbildningspaket är på.

Mindre bra är såklart att både socialnämnden och utbildningsnämnden går med underskott. Jag undrar om inte de båda nämndernas budgetramar är så slimmade och underfinansierade så att det därför vid större avvikelser blir det mer påtagligt och svårare att få en budget i balans, alltså blir underskott.

Mindre bra är att det blir svårare att hitta personal med rätt kompetens men det kanske inte blir lättare av att det ska göras så kallade effektiviseringar inom nämnderna på 1,4 procent och att bland annat delade turer är kvar.

Mindre bra är ju att det blivit volymökningar och att en del saker som planerats bland annat digital nyckelhantering har försenats. En sak som jag speciellt reagerat på är ökade kostnader för bolagiseringen (som vi i Vänsterpartiet inte var för) som också innefattat att inom socialnämndens ansvarsområde mycket tid och stora insatser från många medarbetare tagits. Och jag tror att summan på 2,3 mnkr är för låg.

Jag måste ju såklart att ta upp att kommunen envisas med att hålla i frågan om gårdsförsäljning av vin som något som är bra för kommunen när det egentligen gynnar få. Vänsterpartiet ser det dom ett steg bort från en restriktiv alkoholpolitik.

Det finns säkert fler saker att nämna, men jag stannar där och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Under Antagande av detaljplan för Kullens havsbad 1:1 ställde jag mig bakom Miljöpartiets förslag på avslag av detaljplanen eftersom jag tycker att handlingarna innehåller en del oklarheter.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Rapport från kommunfullmäktige 2017-10-11

Dagens fullmäktige hade ett stort ärende och det var antagande av budget 2018 och plan 2019-2020 där jag höll följande anförande från Vänsterpartiet:

Ordförande , ledamöter och åhörare.

Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet och vi vill utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd.

Vi menar att välfärden utvecklas bäst genom att vi visar tillit till personalens kunnande och engagemang. Med mindre detaljstyrning och mer personalinflytande blir välfärdsarbetena mer attraktiva och kvalitén höjs.

Det som riktigt spelar roll för en bra välfärd är kontinuitet i personalen. Det betyder att personalen behöver ha en bra arbetsmiljö och trivas på sitt arbete så de håller sig friska och stannar kvar på sitt jobb. Genom att fokusera på det och fokusera på den verksamhet som finns kan det bara bli bättre, inte genom att göra besparingar och nedskärningar som bidrar till mer stress och sämre arbetsmiljö.

Skola, förskola och fritidshemmen är i behov av ökade resurser. Höganäs kommun ligger sedan tidigare i botten när det gäller resurstilldelning till utbildningsförvaltningen. Trots det lyckas många av kommunens barn och ungdomar riktigt bra. En stor faktor till det är personalens fantastiska arbete.

Vi ser med oro på de förslag på nedskärningar inom utbildning- och socialförvaltningen som kommer bidra till fortsatt underfinansiering, sänkt personaltäthet och stor risk för ytterligare ökad arbetsbelastning med följd att antal sjukskrivningar ökar.

Jag vill nämna att i den senaste rankningen från Lärarförbundet får Höganäs återigen en framskjuten placering. I år hamnar man på plats 13 i landet och är femte bästa kommun i Skåne.

Samtidigt ligger Höganäs bland de tio-tolv kommuner i landet som satsar sämst. Så jag tycker nog att det går inte att bli mer effektiva än vad personalen inom utbildningsförvaltningen är. För sett till hur mycket resurser kommunen satsar, blir placeringen dock betydligt blygsammare. I Lärarförbundets rankning hamnar Höganäs då på plats 148 av landets 290 kommuner.

Och sen tänker jag på våra ungdomar och möjligheten till mötesplatser för ungdomar där dagens budgetförslag kan innebära att fritidsgårdar stängs.

För att kunna prestera bra i skolan krävs också att våra ungdomar har en meningsfull fritid. Fritidsgårdar och andra mötesplatser är viktiga för demokratin och för att ta tillvara människors, speciellt barn och ungas, engagemang, kreativitet och vilja.

Fritidsgårdar i till exempel Jonstorp och Nyhamnsläge ger möjligheter till att skapa bärande relationer till de unga som bor där. Barn och ungdomar ska kunna påverka sina mötesplatser, och att de ses som resurser, inte som problem.

Jag tror det är viktigt att vi behåller de fritidsgårdar vi har i hela kommunen och även inte rör vårt fantastiska Eric Ruuth där samverkan mellan dem bara bidrar det bättre för våra ungdomar i hela vår kommun.

För Vänsterpartiet är det centralt att ett politiskt uppdrag är ett hedersuppdrag från väljare och medlemmar och att arvoden ska finnas för att ge de praktiska förutsättningarna som behövs för att utföra sitt uppdrag, inte för att berika sig på. Partistödet har höjts och även arvoden har höjts plus att stöd för politiska sekreterare lagts till. Vi behöver ökade resurser till vård, skola och omsorg – inte till politikerna.

Våra förslag och tilläggsyrkande som vi visar idag skulle bland annat kunna ge ett första steg till barnomsorg på obekväm arbetstid, ökad bemanning inom vård, skola och omsorg och ökade resurser till de två stora nämnderna, utbildningsnämnden och socialnämnden.

Att i panik förstöra verksamheter som fungerar bra och är värdefulla för många Höganäsbor för att kortsiktigt spara pengar är fel väg att gå.

Precis som Barbro i Miljöpartiet nämner så är det lite svårt att se helheten över vad de föreslagna så kallade effektiviseringar innebär för alla förvaltningarna, det är mest utbildningsförvaltningen som vi kan skapa oss en bild över.

Jag tänker på till exempel vad kommer de tre procenten som ska skäras ned från biblioteken innebära, där vi nu i Höganäs är i framkant med tillgången och får oerhört gott betyg av medborgarna i Höganäs.

Vi i Vänsterpartiet vill att biblioteken ska ha goda medieanslag, att vi inte vill dra ner på öppettider eller dra ner på personalen. Men kan det garanteras att det inte händer om tre procent ska skäras ned?

Att hålla fast i en underfinansierad och slimmad verksamhet med en av Sveriges lägsta kommunalskatter är inte vägen att gå utan det är nu dags att realisera en 50 öres skattehöjning och även en sänkning av politikers arvoden för att både behålla, utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd i kommunen.

Som vi i Vänsterpartiet ser det idag: Om vi ska nå dit så behöver vi en skattehöjning för vi ser behoven men inte resurserna i budgeten.

Genom detta skulle vi få till fortsatt utveckling av verksamheterna inom våra förvaltningar som vi i Vänsterpartiet prioriterar och inte en nedmontering.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Samtliga Vänsterpartiets budgetförslag finns att läsa på sidan Kommunalpolitik.

Därför röstade V nej till planen

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Och enligt Höganäs kommuns hemsida står det att under detaljplanering och översiktlig planering av nya områden och projekt, ska de passas in i den befintliga bebyggelsen och omgivningen på ett naturligt sätt.

Jag har förstått att det går att bygga lika många lägenheter med max 2,5-våningshus, där höjden är i balans med byn och övrig bebyggelse. I handlingar från översiktsplanen 2008 står att den huvudsakliga bebyggelsen ska vara tvåvåningshus. Men 2012 ändrades det till att innefatta förslag på höga hus ända upp till sex våningar och nu gäller två till fyra våningar med möjlighet till en extra vindsvåning, om husen utförs med sadeltak.

I den föreslagna planen finns en byggnadshöjd som inte alls stämmer överens med den övriga bebyggelsen i Viken. Och det är just höjden som varit den stora frågan, inte om en ska bygga eller ej. Om det funnits förslag i detaljplanen på fler bostäder som passar tätorten Vikens karaktär och bibehåller balansen med byn, så tror jag inte att det hade blivit en sån stor och debatterad fråga som det är.

En sak som jag reagerat på är hela hanteringen av ärendet och dess många turer som pågått under så många år. Vi som politiker ska visst tänka på hela kommunen, men vi ska också lyssna på medborgare som bor där detaljplaner ska arbetas fram.

Jag kan undra om en inte kunde omprövat detaljplanen en gång till genom att komma med förslag på att förtäta planen med lägre hus och bygga en bydel i Viken utan att ta strid med byborna och översiktsplaner.

Hanteringen har bidragit till att jag efter noggrann fundering och undersökande av handlingar och yttranden blivit övertygad om att jag inte kan ställa mig bakom den framtagna detaljplanen och yrkade därför på avslag.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Debattartikel publicerad i Fyren 2017-10-02.

Rapport från kommunfullmäktige 2017-09-28

Höstens första kommunfullmäktige innehöll flera ärenden. I övriga ärenden röstade vi för bifall, men under ärende 28 Antagande av detaljplan för Viken 26:15 med flera yttrade jag:

”Ordförande, ledamöter och åhörare

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Och enligt Höganäs kommuns hemsida står det att under detaljplanering och översiktlig planering om nya områden och projekt att de ska passas in i den befintliga bebyggelsen och omgivningen på ett naturligt sätt.

Jag har förstått att det går att bygga lika många lägenheter med 2- och 2,5- våningshus där höjden är i balans med byn och övrig bebyggelse. I de handlingar från ÖP 2008 fanns det med att den huvudsakliga bebyggelsen skulle vara 2 våningshus dock sedan 2012 ändrats till att innefatta förslag på höga hus ända upp till 6 våningar till nu två till fyra våningar med möjlighet till en extra vindsvåning om husen utförs med sadeltak.

I den föreslagna bebyggelsen finns det byggnadshöjd som inte alls stämmer överens med den övriga bebyggelsen i Viken. Och det är just höjden som varit den stora frågan, inte om en ska bygga eller ej. Om det funnits förslag i detaljplanen på att det blir fler bostäder som passar tätorten Vikens karaktär och kvarhåller balansen med byn så tror jag att det inte hade blivit en så stor och debatterad fråga som det är. Som jag förstår är höjden på husen viktigt för byns karaktär och viktig för byns invånare.

En sak som jag reagerat på är hela hanteringen av ärendet och dess många turer som pågått under så många år. Vi som politiker ska visst tänka hela kommunen men ska också lyssna på medborgare som bor där detaljplaner ska arbetas fram om.

Jag har inte suttit i de utskott eller i de delar av vår politiska organisation i kommunen där ärendet varit i men kan ändå undra om en inte kunde ompröva detaljplanen en gång till genom att komma med förslag på att förtäta planen med lägre hus för att bygga en bydel i Viken utan att ta strid med byborna eller översiktsplaner.

Jag var en av de inbjudna politiker till den paneldebatt som Vikens Kultur-och Byaförening bjöd in till den 28 mars och från mitt håll vad den uppskattad och om jag uppfattades som inte påläst så kan en bara ändra på det genom att söka ny kunskap för att kunna tänka om och även ändra sig.

Hanteringen runt den detaljplan vi idag ska ta beslut om har bidragit till att jag efter noggrann fundering och undersökande av handlingar och yttranden blivit övertygad om att jag inte kan ställa mig bakom hela utan yrkar på avslag.”

Liberalerna yrkade på återremiss som jag valde att stödja men efter votering blev ingen återremiss. Då yrkade jag på avslag men detaljplanen blev antagen och att då vårt avslagsyrkanden föll lämnade jag in en skriftlig reservation mot det beslutet.

Den 11 oktober är dags för nästa Kommunfullmäktige. Troligen kommer antagande av budget 2018 och plan 2019-2020 vara det enda ärendet. Vi ser med oro på de planerade nedskärningarna.

Vi i Vänsterpartiet Höganäs menar att hålla fast i en underfinansierad och slimmad verksamhet med en av Sveriges lägsta kommunalskatter inte är vägen att gå utan det är nu dags att realisera en 50-öres skattehöjning och även en sänkning av politikers arvoden för att både behålla, utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd i kommunen.

Genom detta skulle vi få till fortsatt utveckling av verksamheterna inom våra förvaltningar som vi i Vänsterpartiet prioriterar och inte en nedmontering.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Skriftlig reservation ärende 28 antagande av detaljplan för Viken 26 KF 2017-09-28.

Avslagsyrkande ärende 28 antagande av detaljplan för Viken 26 KF 2017-09-28.

Insändare: V vill höja skatten i Höganäs med 50 öre

Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet och vi vill utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd.

Vi menar att välfärden utvecklas bäst genom att vi visar tillit till personalens kunnande och engagemang. Med mindre detaljstyrning och mer personalinflytande blir välfärdsarbetena mer attraktiva och kvalitén höjs.

Skola, förskola och fritidshemmen är i behov av ökade resurser. Höganäs kommun ligger sedan tidigare i botten när det gäller resurstilldelning till utbildningsförvaltningen. Trots det lyckas många av kommunens barn-och ungdomar riktigt bra. En stor faktor till det är personalens fantastiska arbete.

Vi ser med oro på de förslag på nedskärningar och besparingar inom utbildning- och socialförvaltningen som kommer bidra till fortsatt underfinansiering, sänkt personaltäthet och stor risk för ytterligare ökad arbetsbelastning med följd att antal sjukskrivningar ökar.

För att detta inte ska bli verklighet krävs ökade resurser och bättre arbetsvillkor, inte att tala om besparingar eller bidra till hårdare press på personalen och sämre kvalitet. Att i panik förstöra verksamheter som fungerar bra och är värdefulla för många Höganäsbor för att kortsiktigt spara pengar är fel väg att gå.

Att hålla fast i en underfinansierad och slimmad verksamhet med en av Sveriges lägsta kommunalskatter är inte vägen att gå utan det är nu dags att realisera en 50 öres skattehöjning och även en sänkning av politikers arvoden för att både behålla, utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd i kommunen.

Genom detta skulle vi få till fortsatt utveckling av verksamheterna inom våra förvaltningar som vi i Vänsterpartiet prioriterar och inte en nedmontering.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs
Gustaf Segerhammar, ordförande Vänsterpartiet Höganäs

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2017-06-19.

1 2 3 29

Arkiv

Kategorier