Vänsterpartiet Höganäs

Rapport från kommunfullmäktige 2017-03-30

Dagens möte var inte av ett de längre mötena och debatterna blev inte heller så långa. Vänsterpartiet, som är en del av den rödgröna oppositionen, skulle vilja se lite mer debatter och repliker även om det i Höganäs finns en alliansmajoritet.

En del val förrättades och ett av dem var val av parlamentarisk grupp där Inger Nilsson kommer representera Vänsterpartiet. Vidare var årsredovisningen för 2016 ett av ärendena. Den visar på 14.7 miljoner överskott men nämner också att det kommer utmaningar 2018 där jag ser med oro vad det kan komma att innebära för Höganäs och dess medborgare, speciellt vår personal och våra verksamheter.

Efter årsredovisningen så gick man vidare till revisionsrapport. Kommunfullmäktige beviljade ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 av samtliga partier.

När motionen om 6 timmars arbetsdag från socialdemokraterna behandlades yttrade jag:

Ordförande, ledamöter och åhörare

Skulle vilja säga att ni kommer märka en ideologisk skillnad i denna debatt och vill börja med att det är en självklarhet att vi ska känna en trygghet i tillvaron och få den omsorg vi behöver när vi blir äldre. Dagens och framtidens äldreomsorg berör oss alla.

Antingen är vi själva äldre och befinner oss i äldreomsorgen eller så kommer vi förr eller senare att hamna där. Eller så kanske vi arbetar där under stressiga arbetsförållanden med låga löner.

Säkert har de flesta av oss familjemedlemmar eller släktingar som bor på ett boende för äldre eller har hemtjänst.

En bra äldreomsorg är inte bara en välfärdsfråga, den har också ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Kvinnor är klart överrepresenterade bland personalen och bland de anhöriga som tar ett stort ansvar för äldre familjemedlemmar.

Kvinnor är också i majoritet i den äldre befolkningen på grund av en längre livslängd.
I dag rapporterar dessvärre personalen inom äldreomsorgen och hemtjänst i vår kommun om ökad stress. Detta leder till en hög risk för att de anställda ska bli utslitna i förtid.

Dessutom är risken att omsorgen om de äldre brister. Detta är varken rimligt eller framtidsinriktat. För att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden måste personalen ha goda villkor.

För detta krävs en högre bemanning för att kunna ge de äldre en god omsorg, högre löner och rimliga arbetstider.

Personalen måste även få nödvändig kompetensutveckling. Detta är också ett minimikrav för att personalen ska kunna utföra sitt jobb på ett bra sätt, nämligen att ge omsorg av god kvalité till de äldre.

I flera kommuner har det tidigare gjort försök med arbetstidsförkortning, främst för anställda inom äldreomsorgen. En arbetstidsförkortning i kombination med ökad bemanning skulle leda till en bättre situation både för de anställda inom äldreomsorgen och för de äldre.

Jag yrkade bifall till motionen. Det blev inte blev någon direkt debatt men jag yttrade följande:

Friskare och mindre stressad personal är bara några av effekterna av 6 timmars arbetsdag. Vid årsskiftet avslutades succéförsöket på Svartedalens äldreboende efter två år. Där konstateras att försöket bara gett positiva effekter för personalen.

Resultaten är tydliga, 6 timmar arbetsdag gör personalen friskare och piggare. Mest glädjande är att sjukfrånvaron har förbättrats med 3,8 procent sedan försöket startade, trots att trenden går i motsatt riktning i kommunen.

Resultaten från följeforskningen visar även att personalen känner sig mer utvilade, har mer kraft när de kommer hem och är mindre stressade på jobbet.

Då det i handlingarna nämns en forskningsrapport från 2010 så finns det även ny svensk forskning som visar på tydligt positiva effekter av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Om du har kortare arbetstid så minskar din stress och sömnen förbättras. Det visar ny svensk forskning från Stressforskningsinstitutet.

Efter ett och ett halvt år var resultatet tydligt: de anställda som hade kortare arbetstid var mindre stressade och oroliga, samt sov både bättre och längre.

Nu vid årsskiftet avslutades också ett försök med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende i Göteborg. Personal och boende har upplevt en positiv effekt, men visst kostar lite mer.

Visst kan arbetstidsförkortning med bibehållen lön innebära ökade kostnader för arbetsgivaren, men den minskade stressen och tröttheten innebär också minskade problem och skador på arbetsplatsen, och kan därmed minskade kostnader över tid, inte minst i form av minskade sjukskrivningskostnader. Vi kommer att återkomma med 6h arbetsdag eftersom vi menar att det är sätt att utveckla välfärden.

Det blev votering där Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade för bifall. Resulatet blev avslag som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig emot.

Under ärendet om Finansiering av arvoden och andra kostnader för parlamentariska gruppen gjorde jag följande inlägg:

Om jag har förstått förslag till beslut rätt så innebär detta för tillfället inga höjda arvoden utan går under anslag som redan finns. Sen hoppas jag såklart att när det bestäms datum och dagar att det också tänks på att det finns fritidspolitiker som kommer att vara delaktiga i gruppen.

Och angående arvoden så är det ju lite annorlunda mot vad som brukar läggas fram så bifall till förslag till beslut som även blev beslutet.

Nästa kommunfullmäktige kommer vara i maj. På grund av få ärenden är mötet i april inställt.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Rapport från kommunfullmäktige 2017-01-26

Under kvällens kommunfullmäktige fattades beslut kring en ny detaljplan för kvarteret Flora.

Vänsterpartiet yrkade på avslag eftersom vi menar att en stor byggnad med fem till sex våningar inte passar in i miljön. Denna plats är den första du ser om du kommer till Höganäs med buss, och vi tror inte denna detaljplan bidrar till att göra Höganäs stadskärna attraktiv. Även Miljöpartiet yrkade på avslag.

Beslutet blev bifall till detaljplanen. Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot detta beslut.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Helsingborgs Dagblad skriver om kommunfullmäktige 2017-01-26.

Rapport från kommunfullmäktige 2016-12-15

Inför kvällens möte fanns speciellt två ärenden som redan innan fick mig att tänka att de skulle skapa debatt.

Jag la mitt första inlägg från talarstolen om ärende 11: Antagande av reglemente avseende partistöd:

Ordförande, ledamöter och åhörare
Partistödet oavsett parti är viktigt för att det demokratiska samtalet ska fungera och är en viktig del av den lokala demokratin. Men vill också påpeka att vara partipolitisk också bygger på ett ideellt engagemang och att en har en vilja att förändra och arbeta för kommunens bästa även om det finns ideologiska skillnader på vad det innebär för de olika partierna.

Det finns ingen skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner, landsting och regioner gör det idag. Vi kan diskutera och tycka olika om summan är för hög eller låg eller ska vara samma men detta ärende handlar om nya regler för kommunalt partistöd speciellt en av dem som kom från och med mandatperioden 2014-2018. Och att i samband med detta togs beslut att anta reglemente avseende partistöd i Kommunfullmäktige Höganäs kommun den 18 september 2014.

Kort fakta:
De nya reglerna för kommunalt partistöd i kommunallagen och med de nya reglerna blev det möjligt att:
• proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige från och med 2014 års val

• fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål

• fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet

• och här kommer den sista som detta ärende handlar om: att fullmäktige får, i de i förväg antagna reglerna för partistöd, besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport

De nya reglerna är också avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och uppföljningen av det lokala partistödet mer transparent. Lagstiftningen innehåller relativt detaljerade krav på redovisning och granskning av hur partistödets används – men avsikten är inte att handläggningen av det årliga beslutet om utbetalning ska innefatta en materiell prövning av hur ett enskilt parti faktiskt brukat sitt partistöd. Genom den årliga hanteringen får partierna ett ansvar för att själva redovisa användningen av stödet.

Fullmäktige ska alltså inte göra någon egen bedömning om de redovisningar som lämnas är rättvisande eller om partistödet använts på avsett sätt. Redovisningen är i första hand till för att ge underlag för offentlig granskning och debatt om hur partierna använder partistödet alltså att redovisningen är främst till för att det ska finnas ett underlag för att allmänheten och medierna ska kunna ta reda på vad pengarna har gått till.

I vårt reglemente fanns en slutdag och en eventuell konsekvens det skulle innebära om inlämnat efter och jag reagerade också från början att det är självklart inget partistöd men då jag ej har haft möjlighet att lyssna på anledning om varför försent inlämnat tidigare plus ska en dra in den bara för att en är sen med en redovisning som har helt andra syften i grunden?

Jag yrkade på bifall till Kommunstyrelsens förslag att anta reviderat reglemente vilket påverkar sista datum att inkomma med redovisning. Som även blev beslutet.
Detta gjorde jag för att partistödet oavsett parti är viktigt för att det demokratiska samtalet ska fungera och då kan man inte hålla på att dra in det för man är sen med redovisningen.
Nästa inlägg var på ett viktigt ärende Bolagisering av delar av socialnämndens verksamheter.
Ordförande, ledamöter och åhörare
För oss i Vänsterpartiet är det en självklarhet att vi ska känna en trygghet i tillvaron och få den omsorg vi behöver när vi blir äldre. Dagens och framtidens äldreomsorg berör oss alla.
I dag rapporterar dessvärre fortfarande personalen inom äldreomsorgen och hemtjänst i vår kommun om ökad stress. Detta leder till en hög risk för att de anställda ska bli utslitna i förtid.

För att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden måste personalen ha goda villkor. För detta krävs en högre bemanning för att kunna ge de äldre en god omsorg, högre löner och rimliga arbetstider. Personalen måste även få nödvändig kompetensutveckling. Detta är också ett minimikrav för att personalen ska kunna utföra sitt jobb på ett bra sätt, nämligen att ge omsorg av god kvalitet till de äldre.
I det regelverk som finns idag angående momsersättningen är tanken att skapa neutralitet i kostnader mellan verksamhet som bedrivs i kommunal regi och av privata företag. Tanken är alltså att det inte ska bli dyrare att handla upp verksamhet än att driva i egen regi så att det blir konkurrensneutralt. Det är alltså inte tänkt att kommuner ska lägga verksamhet i egna bolag för att tjäna pengar genom att återsöka moms som nu finns i beslutsunderlaget.
Skulle alla kommuner göra såhär finns det en risk att staten minskar statsbidragen eller rätten att återsöka moms. Och man har redan tillsatt en utredning för att se över momskompensationssystemet och då skulle bolagiseringen bli tandlös ekonomisk sett.

För mig är detta skatteplanering som jag anser att kommuner inte ska ägna sig åt. Tanken är ju att om kommunens vårdboende och hemtjänst flyttas till aktiebolag och kommunen därefter köper samma verksamhet av det egna bolaget ”tjänar” kommunen 14 miljoner. Ett sådant förfarande strider mot andan i det regelverk som finns kring momsersättning och den svenska modellen bygger dessutom på alla solidariskt betalar skatt och avgifter.

Skattemoralen utmanas när rika privatpersoner flyr skatt eller som är nu i Höganäs, när en rik kommun tillskansar sig förmåner på det allmännas bekostnad. Förfarandet är extra anmärkningsvärt eftersom kommunen är helt beroende av skattesystemet fungerar.

Alltså vi kan få företag med sämre villkor för personalen som kan bli de som i upphandling för kost, städ, transporter och bilar kommer in till vår kommun. Och angående vikariehantering kan det bli aktuellt med bemanningsföretag som drivs med vinst och med sämre villkor också komma. Det är inte helt klart men just att möjligheten finns skapar en oro och ovisshet.

Och måste jag välja mellan privatisering och bolagisering så väljer att ha kvar verksamhetens inom socialförvaltningen.

Det som på riktigt spelar roll för en bra omsorg är kontinuitet i personalen. Det betyder att personalen behöver ha en bra arbetsmiljö och trivas på sitt arbete så att de håller sig friska och stannar kvar på sina jobb. Genom att fokusera på det och fokusera på den verksamhet som redan finns kan vi politiker i Höganäs ge gamla och sjuka god vård och omsorg.

Om det nu är så att den politiska majoriten ser att verksamheten behöver ses över så finns det verksamhetsutveckling och omorganisation som alternativ men då kan verksamheten vara kvar i förvaltningsform och behöver inte gå över i bolagsform.

Det nämns att det blir enklare för kommunens verksamheter att delta i upphandlingar på lika villkor, om verksamheten bedrivs i ett bolag. Men vad händer om kommunen behöver ytterligare medel för att finansiera kommunala verksamheter? Vilka förvaltningar står då på tur för att bolagiseras?

Och det pratas om kunder och brukare ,tjänster och beställare och jag menar det handlar faktiskt om människor och inte maskiner.

Och jag yrkar avslag på kommunstyrelens förslag till beslut. Dock beslut blev att Höganäs bolagiserar omsorgen men Vänsterpartiet , Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade emot och reserverade mig mot beslutet.

Tack
Emma Wennerholm gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Helsingborg Dagblad skriver om kommunfullmäktige 2016-12-15.

”Kommuner ska inte ägna sig åt avancerad skatteplanering.”

Alliansen som styr i Höganäs har bestämt sig för att bolagisera stora delar av socialtjänstens verksamhet.

Det är en dålig idé och förtjänar debatt. Av alla svenska kommuner är det hittills bara Sollentuna som gjort på just det sätt som alliansen i Höganäs vill, men upplägget kan bli aktuellt inom fler verksamheter och i fler kommuner.

Först var alliansens huvudskäl att en bolagisering skulle göra det möjligt för kommunen att tillägna sig 14 miljoner kronor från staten i momsersättning. Efterhand har alliansen istället framhävt att verksamheten skulle bli så mycket bättre och brukarna mer nöjda.

Vår viktigaste invändning är principiell. Kommuner ska inte ägna sig åt avancerad skatteplanering. Tanken är ju att om kommunens vårdboenden och hemtjänst flyttas till ett aktiebolag och kommunen därefter köper samma verksamhet av det egna bolaget ”tjänar” kommunen 14 miljoner kronor. Ett sådant förfarande strider mot andan i det regelverk som finns kring momsersättning. Den svenska modellen bygger dessutom på att alla solidariskt betalar skatt och avgifter.

Skattemoralen utmanas när rika privatpersoner flyr skatt eller, som nu i Höganäs, när en rik kommun tillskansar sig förmåner på det allmännas bekostnad. Förfarandet är extra anmärkningsvärt eftersom kommunen är helt beroende av att skattesystemet fungerar.

I fjol betalade Höganäsborna 1 064 miljoner kronor i skatt till kommunen. Nästan hela intäktssidan i den kommunala budgeten består av skattepengar.

För att Höganäs ska få de nu eftertraktade miljonerna måste en omständlig och kostsam omorganisation ske. Den påverkar under lång tid anställda och dem som kommer i kontakt med socialtjänsten i kommunen.

Det finns dessutom inga belägg för att verksamheten blir bättre, brukarna mer nöjda och slutresultatet värt alla uppoffringar.

Höganäs kommunchef konstaterar i sin utredning av bolagiseringen av socialtjänsten att ” … huvudargumentet för bolagisering av kommunal verksamhet är att öka effektiviteten” och konstaterar att ” … empiriska erfarenheter visar dock att effektiviteten inte ytterst beror på vilken organisationsform som verksamheten bedrivs i utan [ … ] på ledningen [ … ]samt vilka individer som arbetar där”.

Två argument för bolagiseringen som återkommer är ”större tydlighet” och ”kortare beslutsvägar”.

Risken är att det blir tvärtom. Istället för en chef, en administration och en styrelse/nämnd medför en bolagisering två organisationer och då finns det risk för konflikter kring uppdrag, diffusa besked kring vem som ska göra och betala vad.

Kommunchefen varnar också i sin utredning för att ökade administrativa kostnader riskerar att äta upp de 14 miljoner kronorna.

Förutom att omorganisationer kostar pengar, kostar de i arbetstid och i försämrad arbetsmiljö. Situationen inom delar av hem- och äldrevården i Höganäs är redan mycket ansträngd. Ökade behov och relativt mindre resurser gör att personalen går på knäna. Alarmerande många anställda är sjuka, bortåt 10 procent. Bolagiseringsplanerna försämrar arbetsmiljön ytterligare.

Omorganisationen medför alltså kostnader på flera olika sätt.

Vi uppmanar alliansen att lyssna på kritiken och genast avbryta planerna på att bolagisera socialtjänsten i Höganäs.

Det som på riktigt spelar roll för en bra omsorg är kontinuitet i personalen. Det betyder att personalen behöver ha en bra arbetsmiljö och trivas på sitt arbete så att de håller sig friska och stannar kvar på sina jobb. Genom att fokusera på det och fokusera på den verksamhet som redan finns kan vi politiker i Höganäs ge gamla och sjuka god vård och omsorg.

Anneli Eriksson, ordförande för Socialdemokraterna i Höganäs

Barbro Stigsdotter, lokalt språkrör för Miljöpartiet i Höganäs

Emma Wennerholm, gruppledare för Vänsterpartiet i Höganäs

Debattartikel publicerad i Helsingborgs Dagblad 2016-11-20.

Rapport från kommunfullmäktige 2016-09-29

För första gången så började Kommunfullmäktige redan klockan 9.00, detta var ett bättre alternativ än att dela upp det på två dagar. Upplägget var att vi började med det stora och viktigaste beslutet, antagande av budget 2017 och plan 2018 – 2019 där jag höll följande anförande:

”Ordförande, ledamöter och åhörare

Jag vill börja med att säga att jag ser med oro på vad de eventuella omprioriteringar och effektiviseringar 2018 och 2019 kommer att innebära för vår kommun och vår personal inom våra verksamheter. Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet och vi vill utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd. Anställda och brukare inom välfärden ska ges ökat inflytande. Jag menar att välfärden utvecklas bäst genom att vi visar tillit till personalens kunnande och engagemang. Med mindre detaljstyrning och mer personalinflytande blir välfärdsarbetena mer attraktiva, kvalitén höjs och mångfalden ökar. För att detta ska bli möjligt krävs ökade resurser och bättre arbetsvillkor inom välfärden. Fler behöver anställas så att grundbemanningen ökar. Skola, förskola och fritidshemmen är i behov av ökade resurser. Faktum är att kraven på den välfärd som kommunen erbjuder blir allt högre. I just förskolan har kraven på dokumentation och pedagogisk planering ökat samtidigt som personalen förväntas se till varje barns behov och tillgodose alltifrån olika funktionsvariationer till olika språkkunskaper och social problematik.

Att förskolan är inkluderande och har höga ambitioner när det gäller såväl pedagogik och lärande som omsorg och delaktighet är utmärkt, men med dessa högt ställda krav behövs personalförstärkningar. Att utöka resurser är ett sätt att säkra varje barns rätt till lärande och trygghet. Det är också ett sätt att förbättra arbetsmiljön för personalen i förskola och skola plus att vi också behåller vår personal och blir en attraktiv arbetsgivare.

För Vänsterpartiet är det centralt att ett politiskt uppdrag är ett hedersuppdrag från väljare och medlemmar och att arvoden ska finnas för att ge de praktiska förutsättningarna som behövs för att utföra sitt uppdrag, inte för att berika sig på. Partistödet har höjts och även arvoden höjs plus stöd för politiska sekreterare läggs till. Vi behöver ökade resurser till vård, skola och omsorg – inte till politikerna.

Våra förslag och tilläggsyrkande som vi visar idag skulle bland annat kunna ge ett första steg till barnomsorg på obekväm arbetstid, ökad bemanning inom vård, skola och omsorg och ökade resurser till de två stora nämnderna, utbildningsnämnden och socialnämnden.

Som vi i Vänsterpartiet ser det idag: Om vi ska nå dit så behöver vi en skattehöjning för vi ser behoven men inte resurserna i budgeten.”

Våra budgetförslag var i korthet dessa:

  • Att ett första steg tas för att införa barnomsorg på obekväm arbetstid, till att börja med genom att starta en natt- och helgomsorgsavdelning med full täckning.
  • Att socialnämnden ges ökade resurser för att socialförvaltningen ska kunna leva upp till den verksamhetsplan som socialnämnden antaget.
  • Att ökade resurser ges till vård och omsorg för att kunna öka bemanningen och ta ett första steg för att avskaffa de delade turerna och genomföra rätt till heltid.
  • Att utbildningsnämnden ges ökade resurser för att kunna öka bemanningen inom förskola, skola och fritidshem och för att kunna leva upp till den verksamhetsplan som utbildningsnämnden antagit.

Vi finansierar våra förslag genom en skattehöjning på 50 öre och genom att sänka arvodena till kommunens politiker. Dessa arvoden har höjts och det visade sig i denna budget att höjningen inte var på 1,2 miljoner utan på 2,7 miljoner!

I samband med beslut skulle tas om partistöd valde jag att inte delta i beslutet. Jag höll detta anförande:

”I dagens samhälle så pratas det om att färre engagerar sig politiskt och partier märker av att vi blir färre partipolitisk aktiva. För mig betyder det att vara partipolitiskt aktiv också att det bygger på ett ideellt engagemang. För mig är det en viktig princip att förtroendevalda politiker sysslar med politiken för att de är engagerade och har en vilja att förändra och arbeta för kommunens bästa och inte för att håva in arvoden eller bli färre som delar på de uppdrag som finns. Vi behöver bli fler och inte färre. Vi riskerar att få heltidspolitiker även inom det kommunpolitiska arbetet. Klyftorna ökar i vårt samhälle. Det är vår uppgift att bekämpa den utvecklingen, inte bidra till den. Höga arvoden, höjt partistöd och extra stöd till politisk sekreterare riskerar att skapa en förtroendeklyfta mellan de förtroendevalda och kommunens medborgare för det politiska systemet.  Vi behöver ökade resurser till vård, skola och omsorg – inte till politikerna. Därför kommer jag idag att inte delta vid beslut om att fastställa beslut om partistöd och stödet till politisk sekreterare under 2.1 i ärende 7.”

När vår motion om arbetstidsförkortning och ökad bemanning inom äldreomsorgen togs upp höll jag följande anförande:

”Tack för svaret på motionen och genom att få de två första att-satserna besvarade ser jag att det finns en vilja att förbättra arbetssituationen för de anställda inom äldreomsorgen. Men vi har fortfarande delade turer och en hög sjukfrånvaro.

För oss i Vänsterpartiet är det en självklarhet att vi ska känna en trygghet i tillvaron och få den omsorg vi behöver när vi blir äldre. Dagens och framtidens äldreomsorg berör oss alla.

I dag rapporterar dessvärre fortfarande personalen inom äldreomsorgen och hemtjänst i vår kommun om ökad stress. Detta leder till en hög risk för att de anställda ska bli utslitna i förtid. För att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden måste personalen ha goda villkor. För detta krävs en högre bemanning för att kunna ge de äldre en god omsorg, högre löner och rimliga arbetstider. Personalen måste även få nödvändig kompetensutveckling. Detta är också ett minimikrav för att personalen ska kunna utföra sitt jobb på ett bra sätt, nämligen att ge omsorg av god kvalitet till de äldre. För vi i Vänsterpartiet tror att arbetstidsförkortning kommer bidra till större möjlighet för personal att orka utföra sitt arbete och samtidigt ha energi kvar till sitt privatliv.

En arbetstidsförkortning i kombination med ökad bemanning skulle leda till en bättre situation både för de anställda inom äldreomsorgen och för de äldre.

Just därför la jag motionen och jag yrkar såklart på bifall på motionen i sin helhet.”

Under detta fullmäktigesammanträde togs även vår motion om arbetstidsförkortning och ökad bemanning inom äldreomsorgen upp. De två första punkterna i motionen ansågs besvarade och den tredje punkten om se över möjligheterna till att förkorta arbetstiden till 30 timmar i veckan avslogs.

När antagande av detaljplan för Stubbarp 37:2 med flera (Vikenskolan) togs upp höll jag följande anförande:

”Skolans verksamhet och elevernas yttre miljö samt de boendes närmiljö måste prioriteras. Jag kan ställa mig bakom förändringar som gör situationen bättre runt skolan men att öka trafiken är inte lösningen, det måste finnas bättre lösningar än att ha kvar möjligheten att öppna upp vägnätet och sen har vi också befintlig cykelväg som nu eventuellt kan korsas av ny bilväg!

Som jag förstått så är denna cykelväg pulsen genom hela byn som löper tunnel till tunnel. De flesta barnen går eller cyklar till skolan. Viken är uppbyggt på ett sådant sätt att man kan ta sig på cykel eller gåendes genom hela byn genom ett stort cykelvägnät genom att bilvägar är återvändsgator i bostadskvarteren. Även många äldre på cykel och permobil kan lätt ta sig fram på dessa. Dessutom slipper boende på detta sätt störande genomfartstrafik i små gator och gränder. Om fler bilar kan köra till skolan kommer fler att vara rädda att skicka ut barnen i trafiken då det inte skulle upplevas som säkert och än fler kommer välja bilen. Detta känns inte som att göra Höganäs till en cykelvänlig kommun.”

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Alla våra budgetförslag, motioner etc finns att läsa på denna sida.

Helsingborgs Dagblad skriver om kommunfullmäktige 2016-09-29.

1 2 3 27

Arkiv

Kategorier