Vänsterpartiet Höganäs

1 maj

Fira 1 maj med Vänsterpartiet Höganäs

Välkomna till 1 maj-fika i Café Amanda, Höganäs Bibliotek, Köpmansgatan 10 klockan 10:30-12:00.

Därefter gemensam resa till Helsingborg för att delta i Vänsterpartiet Helsingborgs 1 maj-firande. Samling klockan 14:30 på Stortorget.

Klicka här för att läsa om Vänsterpartiets 1 maj-firande i Helsingborg och Ängelholm.

Klicka här för att läsa om alla Vänsterpartiets 1 maj-firanden i Skåne.

Klicka här för att läsa om alla Vänsterpartiets 1 maj-firanden i Sverige.

Rapport från kommunfullmäktige 2018-04-19

Under ärende 6 Svar på revisorernas granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning höll jag detta anförande:

Ordförande, ledamöter och åhörare

Som jag nämnde på Kommunfullmäktige den 23 november 2017 när vi antog arbetsmiljöpolicyn för Höganäs Kommun så ska det vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation att arbeta systematiskt med arbetsmiljön.

Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden.
Arbetsmiljön – det är allt på jobbet som påverkar kropp och själ. Den fysiska arbetsmiljön är kanske det första en tänker på. Men det handlar minst lika mycket om hur arbetet organiseras.

En god arbetsmiljö förutsätter att de anställda har inflytande och får information om arbetsgivarens planer.

Alla ska ha rätt att komma hem efter jobbet och ha ork kvar i både kropp och själ. Ingen ska riskera att skadas eller rentav dödas på sitt jobb. En bra arbetsmiljö är bokstavligt talat livsviktig. Friska arbetsplatser åstadkommer också bättre resultat. Hela samhället vinner på ett arbetsliv där människor ges utrymme att må bra.

Som sagt det är viktigt att arbeta med arbetsmiljö speciellt det systematiska arbetsmiljöarbetet och i revisionen nämns det att det görs men att arbetsmiljörelaterande rutiner behöver ses över och att skyddsombud fattas i vissa verksamheter samt att några påvisar att det inte gjordes skyddsronder under 2016.

Vi kommer att få fortsätta arbeta med rekryteringar och vår bemanning. Bemanningen behöver öka men det är svårt att rekrytera personal. Om vi är en god arbetsgivare som arbetar med och förbättrar arbetsmiljön kan det bli lättare för oss att rekrytera personal.

I revisionen tas upp också upp att kommunen arbetar på bred front för att minska sjukfrånvaron och det är bra! Det är också bra att revisionen tar upp att det är viktigt att personalredovisningen inte bara behandlas av kommunstyrelsen utan även berörda nämnder borde göra detta.

Till slut anser jag att det yttrande från HR chef på revisionsrapporten om att se över och vid behov ansvars – och uppgiftsfördelningen mellan personalfunktionerna centralt och lokalt , att säkerställa att uppföljningen av centrala mått på personalområdet återrapporteras till ansvarig styrelse och nämnd och att hitta former för att i samråd och med tydlig ansvarsfördelning agera aktivt på personalpolitiska utmaningar och strategiska viktiga frågor, och ge de respektive förvaltningarna en tydlig viljeriktning i dessa avseende är mycket bra.

Vänsterpartiet yrkar bifall till att lägga rapporten till handlingarna.

På ärende 12 yrkade Miljöpartiet avslag på att begära att regeringen ska avgöra om kommunen ska få överta den operativa tillsynen över Kullaplast AB från Länsstyrelsen i Skåne län. Länsstyrelsen har den 13 december 2017 avslagit Höganäs kommuns ansökan om att få ta över tillsynen och miljöpartiet bedömde att skälen för avslaget var relevanta och giltiga. Främst anger länsstyrelsen risken för jäv och tveksamheten kring kommunens resurser och kompetens för tillsynen.

Efter begärd votering där Vänsterpartiet röstade precis som Miljöpartiets tre ledamöter på avslag och en moderat avstod och 35 bifall så reserverade sig både Vänsterpartiet och Miljöpartiet mot beslutet.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Pressmeddelande: Vänsterpartiet Höganäs fullmäktigelista inför kommunvalet 2018

Pressmeddelande från Vänsterpartiet Höganäs 2018-03-14

Vänsterpartiet Höganäs höll tisdagen den 13 mars medlemsmöte för att fastställa Vänsterpartiets fullmäktigelista inför kommunvalet 2018.

Ett enigt medlemsmöte valde Emma Wennerholm som förstanamn på Vänsterpartiets fullmäktigelista. Emma är 39 år , arbetar som barnskötare och är fackligt aktiv inom Kommunal.

”Vi behöver omprioritera från en ekonomi som gör nedskärningar för att behålla en underfinansierad slimmad välfärd till en mer jämlik välfärd där rätten till heltid ska införas på allvar , avskaffa de delade turerna , att vård , skola och omsorg får ökade resurser , kommunen erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid och att vi inför 6h arbetsdag med bibehållen lön på någon arbetsplats i kommunen” , säger Emma Wennerholm.

Vänsterpartiet Höganäs kommer att gå till val med en lista med sex namn , en lista med fullmäktigekandidater som kommer arbeta för ett Höganäs för alla – inte bara de rikaste och som alla arbetar för rättvisa och jämlikhet samt att förbättra vår gemensamma välfärd.

”För att bevara, utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd ser vi att vi måste höja kommunalskatten. En välfärd av hög kvalitet och med goda arbetsvillkor kräver ökade resurser och vi vill även sänka de höga arvodena för vi behöver ökade resurser till vård, skola och omsorg – inte till politikerna.”, säger Emma Wennerholm.

Vänsterpartiets valplattform Ett Höganäs för alla – inte bara de rikaste i kommunvalet prioriterar med en rad konkreta förslag välfärdsfrågor.

Valplattformens två rubriker är:  Gemensam välfärd utan privata vinstintressen och Gemensam välfärd av hög kvalitet och med goda arbetsvillkor.

Välj Vänsterpartiet för en politik där behov och kvalitet styr välfärden istället för privata vinstintressen. Varje skattekrona ska gå dit den var avsedd.

Välj Vänsterpartiet för en politik som ger välfärden nödvändiga resurser , där vi använder våra resurser effektivt och ger de anställda goda arbetsvillkor.

Valsedel Vänsterpartiet Höganäs 2018
1. Emma Wennerholm, Barnskötare
2. Inger Nilsson, Förskollärare
3. Gunilla Fruerlund, Barnskötare
4. Gustaf Segerhammar, Kontrolltekniker
5. Ann Ekelund, Sjuksköterska/konstnär
6. Erik Edwardson, Bibliotekarie

Läs Vänsterpartiet Höganäs valplattform 2018.

Lokaltidningen uppmärksammar vår lista till kommunfullmäktige.
Helsingborgs Dagblad uppmärksammar vår lista till kommunfullmäktige.

Vänsterpartiet Höganäs säger nej till höjda politikerarvoden

För Vänsterpartiet är det centralt att ett politiskt uppdrag är ett hedersuppdrag från väljare och medlemmar och att arvodena ska finnas för att ge de praktiska förutsättningar som behövs för att utföra sitt uppdrag, inte för att berika sig på.

Därför har vi inom Vänsterpartiet en konsekvent linje, både lokalt och centralt, för att i mesta möjliga mån motverka girighet och att man tar ett uppdrag för egen vinning skull.

Precis som vi lokalt förespråkar icke höjda arvoden för kommunpolitikerna så förespråkar Vänsterpartiet centralt en rejäl sänkning av arvoden för riksdagsledamöterna. För oss är det en viktig princip att se till att Vänsterpartiets förtroendevalda politiker sysslar med politiken för att de är engagerade och har en vilja att förändra och arbeta för kommunens bästa och inte för att håva in arvoden.

Annars riskerar höga arvoden att skapa en förtroendeklyfta mellan de förtroendevalda och kommunens medborgare när politiker ökar sina egna kostnader medan resterade av den kommunala verksamheten har uppmanats att vara försiktiga med sina kostnader. Vi fattar beslut som påverkar allas villkor, och då får inte våra villkor vara alltför annorlunda. Som Vänsterpartist är jämlikhet och solidaritet två av våra ideologiska utgångspunkter. Politiker är folkets företrädare och folkets företrädare bör inte leva på en nivå som skiljer sig alltför mycket från invånarnas. Vi är valda för att företräda Höganäs medborgare och det är det som ska driva oss. Det är i folkets tjänst vi verkar – som politiker har vi ett förtroendeuppdrag och inte ett lönearbete.

Klyftorna ökar i vårt samhälle. Det är vår uppgift att bekämpa den utvecklingen, inte bidra till den. Höga arvoden riskerar att bli en förtroendeklyfta mellan de förtroendevalda och kommunens medborgare för det politiska systemet. Vi behöver ökade resurser till vård, skola och omsorg – inte till politikerna.

Vänsterpartiet yrkar att
att höjningen till 110 % från 100 % inte görs för kommunstyrelsens ordförande och att arvodena sänks med 2,7 miljoner som ändringen blev när de nya arvodens regler antogs 2016.

Om våra tilläggsyrkanden faller så kommer Vänsterpartiet Höganäs att lämna in en skriftlig reservation mot beslutet att avslå våra tilläggsyrkanden.

Vänsterpartiet Höganäs 2018-02-22
Inger Nilsson

Vidare läsning:
Politikerlöner & partiskatt.
Rejält lönelyft för Höganäs kommunalråd.

Vänsterpartiet Höganäs årsmöte 2018-02-23

Vänsterpartiet Höganäs höll årsmöte i Café Amanda fredagen den 23 februari. Ordförande under årsmötet var Claudia Velásquez från Vänsterpartiet Helsingborg.

Till ordförande valdes Gustaf Segerhammar. Till övriga styrelseledamöter utsågs Erik Edwardson, Gunilla Fruerlund, Inger Nilsson och Emma Wennerholm. Till partiföreningens revisor valdes Ingrid Mattiasson Saarinen.

Årsmötet antog en verksamhetsplan för det kommande året samt en valplattform inför det kommande kommunalvalet.

Klicka här för att läsa Vänsterpartiet Höganäs verksamhetsplan för 2018.

Klicka här för att läsa Vänsterpartiet Höganäs valplattform inför kommunalvalet 2018.

Efter avslutat årsmöte höll den nyvalda styrelsen ett konstituerande styrelsemöte där olika ansvarsområden fördelades. Bland annat utsågs Emma Wennerholm till gruppledare och Erik Edwardson till kassör.

1 2 3 30

Engagera dig

Tillsammans gör vi Sverige jämlikt och rättvist, bli medlem i Vänsterpartiet!

Följ Vänsterpartiet på Facebook, Instagram och Twitter. Gilla och dela våra inlägg!

Vill du veta vad Vänsterpartiet gör? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Hjälp oss sprida vår politik, ge en gåva till Vänsterpartiet!

Arkiv

Kategorier