Vänsterpartiet Höganäs

Vänsterpartiet Höganäs årsmöte 2018-02-23

Vänsterpartiet Höganäs höll årsmöte i Café Amanda fredagen den 23 februari. Ordförande under årsmötet var Claudia Velásquez från Vänsterpartiet Helsingborg.

Till ordförande valdes Gustaf Segerhammar. Till övriga styrelseledamöter utsågs Erik Edwardson, Gunilla Fruerlund, Inger Nilsson och Emma Wennerholm. Till partiföreningens revisor valdes Ingrid Mattiasson Saarinen.

Årsmötet antog en verksamhetsplan för det kommande året samt en valplattform inför det kommande kommunalvalet.

Klicka här för att läsa Vänsterpartiet Höganäs verksamhetsplan för 2018.

Klicka här för att läsa Vänsterpartiet Höganäs valplattform inför kommunalvalet 2018.

Efter avslutat årsmöte höll den nyvalda styrelsen ett konstituerande styrelsemöte där olika ansvarsområden fördelades. Bland annat utsågs Emma Wennerholm till gruppledare och Erik Edwardson till kassör.

“Kalla sakerna för vad de är”

Vänsterpartiet arbetar för rättvisa och jämlikhet samt förbättra vår gemensamma välfärd. Välfärden utvecklas bäst genom att visa tillit till personalens kunnande och engagemang.

Det som riktigt spelar roll för en bra välfärd är kontinuitet i personalen. Personalen behöver ha en bra arbetsmiljö och trivas på sitt arbete så de håller sig friska och stannar kvar på sitt jobb. Genom att fokusera på det och på den verksamhet som finns kan det bara bli bättre, inte genom besparingar och nedskärningar som bidrar till mer stress och sämre arbetsmiljö.

Vi ser med oro på de negativa effekterna som nu börjar visa sig på grund av de nedskärningar och besparingar som blir och kan bli realitet ute i verksamheterna.

I den senaste rankningen från Lärarförbundet får Höganäs återigen en framskjuten placering. 2017 hamnar man på plats 13 i landet och är femte bästa kommun i Skåne.

Samtidigt ligger Höganäs bland de tio-tolv kommuner i landet som satsar sämst. Jag tycker inte att det går att bli mer effektiv än vad personalen inom utbildningsförvaltningen är.

Sett till hur mycket resurser kommunen satsar, blir placeringen betydligt blygsammare. Då hamnar Höganäs på plats 148 av landets 290 kommuner.

Det är lite svårt att se helheten över vad årets kommunala budget innebär för alla förvaltningarna. Det är mest utbildningsförvaltningen som vi ännu kan skapa oss en bild över. Bland annat att det ska sparas miljonbelopp inom skolor i kommunen och det sparas in på toleransresorna och utbytesresorna på Kullagymnasiet.

När budgeten skulle beslutas om i kommunfullmäktige hade vi från Vänsterpartiet hellre sett en realisering av en 50 öres skattehöjning och även en sänkning av politikers arvoden för att både behålla, utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd men det gick inte igenom. Nu får verksamheterna istället spara för att bemöta de politiska beslut som togs i kommunfullmäktige.

Jag anser att saker ska kallas för vad de är och inte använda språkbruk som inte stämmer överens med effekterna.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2018-01-29.

Rapport från kommunfullmäktige 2017-12-14

Då var det dags för sista kommunfullmäktige för detta år. Vi hade lämnat in en interpellation om protokollsanteckning som till dagens möte fått ett skriftligt svar. Kommunstyrelsens ordförande svarade bland annat att i kommunstyrelsen är det upp till ordförande om en icke-tjänstgörande ersättare får lämna in en protokollsanteckning. Vill vi ändra på det så är det kommunfullmäktige som kan ta beslut om att ändra i reglementet.

Under ärende 11 där reglementen för miljötillsynsnämnden , byggnadsnämnden och kommunstyrelsen var uppe höll jag detta anförande:

Ordförande, ledamöter och åhörare

En viktig demokratiaspekt i arbetet som förtroendevald är att nå ut till medborgare med det arbete som görs i de nämnder och styrelser där man fått plats. Representeras partier enbart av en ersättare finns inga möjligheter att visa sin åsikt förutom att skriva en protokollsanteckning. Protokollet är ju det enda som finns att gå tillbaka till efter sammanträdets slut.

En icke tjänstgörande ersättare har rätt att ställa fråga eller lämna upplysning under överläggningarna då ska det också vara rimligt att få skriva en protokollsanteckning. Det är för medborgarna vi förtroendevalda arbetar oavsett om vi är stora eller små partier, styrande eller opposition och det är en demokratisk skyldighet från politikens sida att allmänheten får en helhetsbild av det politiska arbetet i kommunen.

Att kunna lämna in en skriftlig reservation är idag möjligt för ledamöter men som icke tjänstgörande ersättare finns inte den möjligheten men om protokollsanteckning fanns skulle det ge ersättaren som inte tjänstgör kortfattat få sin åsikt antecknad i protokollet. Detta är idag en möjlighet i arbetsordningen för regionfullmäktige i region Skåne.

Jag anser det är viktigt att kunna förklara varför man frågor eller lämnar upplysning eller uttrycker en avvikande åsikt som man kan göra och att det protokollförs – kan vara bra för både oppositionen och majoritet.

Jag anser att det är viktigt för allmänheten att få information som är ”mer” än beslutsprotokollen.

Så Vänsterpartiet föreslår att i Miljötillsynsnämndens reglemente § 14, i Byggnadsnämndens reglemente §15 och i Kommunstyrelsens reglemente § 25 reservation lägga till texten:

”för protokollsanteckning gäller i tillämpliga delar vad som anges om reservation”

Då våra tilläggsyrkanden föll så lämnade Vänsterpartiet Höganäs in en skriftlig reservation mot beslutet om att avslå våra tilläggsyrkanden. På mötet reserverade även Miljöpartiet mot att det blev avslag.

Under ärendet nämndes att alla reglementen kommer att revideras och röstas om igen så vi lär återkomma med detta igen under 2018.

Då detta var sista kommunfullmäktige för 2017 vill jag önska er en God Jul och ett Gott Nytt År.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Rapport från kommunfullmäktige 2017-11-23

Före kommunfullmäktige var jag med och lyssnade på Ingela Sjöberg, strateg Kommunförbundet Skåne, som talade om ”Barnets rättigheter i ledning och styrning”. Därefter deltog jag i en dialog mellan politiker och ungdomar från Höganäs Kommun om olika aktuella frågor.

Vi delades in i olika grupper. Cirka 13 till 15 ungdomar delades in i tre grupper och varje grupp fick cirka 15 minuter var för att kunna ställa frågor och få svar från de olika partiernas representanter. Just i min grupp blev det frågor om skattehöjning eller ej , varför spara in på toleransresorna till Auschwitz, övervakningskameror eller ej och vad kan vi göra mot skadegörelse i kommunen för att nämna några av frågorna. Det blev en intensiv och intressant debatt mellan mig och Moderaterna om skattehöjning där vi ju skiljer oss rejält ideologiskt. Min uppfattning efter debatten var att de flesta av ungdomarna tyckte att det skulle vara okej med skattehöjning istället för att spara in.

Det är en viktigt fråga att fortsätta med toleransresorna och det är såklart viktigt att arbeta mot skadegörelse både om/när det händer plus i förebyggande syfte och där var vi överens.

Jag kan inte redovisa för allt men det var en oerhört intressant och rolig dialog. Jag hoppas ungdomarna också tyckte det var så bra som jag tyckte.

Det blev sedan ett kommunfullmäktige men jag gjorde två inlägg. Det första var under punkten om att anta en handlingsplan mot kränkande särbehandling:

Ordförande, ledamöter och åhörare

Den internationella Metoo-kampanjen har synliggjort många miljoner kvinnors erfarenheter av sexuella trakasserier och sexuellt våld. Kvinna efter kvinna, i bransch efter bransch, vittnar om en oacceptabel arbetsmiljö. Ingen ska behöva gå till jobbet med en klump av rädsla i magen. Det är allas vårt ansvar att se till att det blir en förändring. Nu vet vi, nu gör vi.

Det är en viktig insikt att ingen är immun, men också viktigt att då vilja göra någonting konkret åt det. Att skapa ett utrymme fritt från trakasserier genom långsiktigt arbete, men också genom att våga hantera och ta i de saker som ändå kommer upp.

En arbetstagare har rätt att inte bli trakasserad eller sexuellt trakasserad vare sig av chef eller kollegor. En arbetsgivare som får veta att någon känner sig trakasserad ska utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier. Ett aktivt och snabbt agerande från arbetsgivaren ger en signal om att trakasserier inte accepteras och att den som utsätts får stöd från arbetsgivaren.

Just därför är det bra att denna handlingsplan blivit reviderad och omfattar ett förtydligande över rutiner och riktlinjer samt en uppdatering av definitioner.

Denna handlingsplan kan jag rekommendera att de olika förvaltningarna skickar ut till arbetsplatserna.

Så bifall till att anta den nya handlingsplanen mot kränkande särbehandling.

Mitt andra inlägg var under punkten där en arbetsmiljöpolicy för Höganäs Kommun skulle antas:

Ordförande, ledamöter och åhörare

Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation. Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden.

Arbetsmiljön – det är allt på jobbet som påverkar kropp och själ. Den fysiska arbetsmiljön är kanske det första en tänker på. Men det handlar minst lika mycket om hur arbetet organiseras.

En god arbetsmiljö förutsätter att de anställda har inflytande och får information om arbetsgivarens planer.

Alla ska ha rätt att komma hem efter jobbet och ha ork kvar i både kropp och själ. Ingen ska riskera att skadas eller rentav dödas på sitt jobb. En bra arbetsmiljö är bokstavligt talat livsviktig. Friska arbetsplatser åstadkommer också bättre resultat. Hela samhället vinner på ett arbetsliv där människor ges utrymme att må bra.

Som sagt det är viktigt att arbeta med arbetsmiljö speciellt det systematiska arbetsmiljöarbetet så bifall till att anta arbetsmiljöpolicy för Höganäs kommun.

Jag lämnade även in en interpellation om protokollsanteckning som kommer att besvaras vid ett annat möte.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Rapport från kommunfullmäktige 2017-10-26

Följande anförande höll jag under ärende 9 som var Godkännande av delårsrapport för januari-augusti 2017 för Höganäs kommun.

Ordförande, ledamöter och åhörare

Delårsrapporten är viktig att ta fram så att det finns möjlighet för både oss politiker och såklart allmänheten att se och läsa om prognos för årets resultat. Sammanställningen är för perioden 1 januari till 31 augusti och visar på ett överskott om 31 mnkr.

Men som sagt även om den visar på det överskottet trots att de större verksamheterna går back och att anslag för oförutsedda händelser och andra resurser inte använts fullt ut så får jag iallafall en känsla av att budgeten är underfinansierad åtminstone skulle de större verksamheterna behöva mer
resurser så att de inte skulle behöva gå back.

Här i salen tror jag absolut att vi skiljer oss i hur vi tolkar den text som står i handlingarna. Åtminstone jag får en känsla av att det redan är så slimmat på en del verksamheter så att det återigen behövs mer resurser för att få en budget i balans inte över att en ska behöva prioritera bort
eller göra besparingar som får negativa konsekvenser när året är slut eller att det finns saker som inte hinns med.

Men det är klart detta är ju inte en budgetdebatt men skulle ända vilja nämna några bra och mindre bra saker som står i delårsrapporten.

Bra är ju att vi har goda elevresultat, vi har hög andel av elever på Kullagymnasiet som fullföljer sin gymnasieutbildning efter 3 år, föräldraenkät på förskolorna visar att vårdnadshavarna är nöjda, vi har ökat våra InfoPoints som bidrar till ökad tillgänglighet för besökare, vi satsar på våra
utemiljöer och våra allmänna platser för alla att vistas i, vi satsar på Höganäs sportcenter, vi bygger nya bostäder i gamla Folkparken, vi har haft cirka olika 140 kultur och fritidsarrangemang inom kommunen, en stor del är genom de statliga medel som Vänsterpartiet förhandlat fram med regeringen om att skapa gratis aktiviteter under sommarlovet för barn 6-15, många föreningar rapporterar om betydande ökning av barns och ungas närvaro jämfört med föregående sommar, 112 kommunala feriejobb för kommunens unga.

Det går bra att åka kollektivt inom kommunen men som nämns kan det såklart utvecklas ytterligare, arbetet med att förverkliga miljömässig hållbarhet går framåt, till exempel genom solcellsanläggningen på reningsverket.

Räddningstjänstens medarbetare har hög kunskap och hög ambition och engagemang i sitt arbete för kommunens bästa. Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i ett antal nationella digitaliseringsprojekt, inom teknik och fastighetsförvaltningen kan jag nämna att multiarenorna är klara och bygget av ny förskola på Sjöcrona pågår.

Antal besök till såväl Höganäs sportcenter och biblioteksverksamheten ökar där Höganäs bibliotek är bland topp tre i Skåne när det gäller besökare och lånade böcker per invånare, inom varje skolform pågår en rad olika aktiviteter för att främja nyfikenhet, lust att lära och att våra barn och elever ges bästa möjliga förutsättningar för ett livslångt lärande.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet nämns och att det finns ett utbildningspaket som riktats till samtliga chefer men undrar om det är Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning som är en gemensam bas för chefer och skyddsombud som SKL rekommenderar. Och jag saknar antal timmar kommunens utbildningspaket är på.

Mindre bra är såklart att både socialnämnden och utbildningsnämnden går med underskott. Jag undrar om inte de båda nämndernas budgetramar är så slimmade och underfinansierade så att det därför vid större avvikelser blir det mer påtagligt och svårare att få en budget i balans, alltså blir underskott.

Mindre bra är att det blir svårare att hitta personal med rätt kompetens men det kanske inte blir lättare av att det ska göras så kallade effektiviseringar inom nämnderna på 1,4 procent och att bland annat delade turer är kvar.

Mindre bra är ju att det blivit volymökningar och att en del saker som planerats bland annat digital nyckelhantering har försenats. En sak som jag speciellt reagerat på är ökade kostnader för bolagiseringen (som vi i Vänsterpartiet inte var för) som också innefattat att inom socialnämndens ansvarsområde mycket tid och stora insatser från många medarbetare tagits. Och jag tror att summan på 2,3 mnkr är för låg.

Jag måste ju såklart att ta upp att kommunen envisas med att hålla i frågan om gårdsförsäljning av vin som något som är bra för kommunen när det egentligen gynnar få. Vänsterpartiet ser det dom ett steg bort från en restriktiv alkoholpolitik.

Det finns säkert fler saker att nämna, men jag stannar där och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Under Antagande av detaljplan för Kullens havsbad 1:1 ställde jag mig bakom Miljöpartiets förslag på avslag av detaljplanen eftersom jag tycker att handlingarna innehåller en del oklarheter.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

1 2 3 29

Arkiv

Kategorier