Vänsterpartiet Höganäs

Rapport från kommunfullmäktige 2017-01-26

Under kvällens kommunfullmäktige fattades beslut kring en ny detaljplan för kvarteret Flora.

Vänsterpartiet yrkade på avslag eftersom vi menar att en stor byggnad med fem till sex våningar inte passar in i miljön. Denna plats är den första du ser om du kommer till Höganäs med buss, och vi tror inte denna detaljplan bidrar till att göra Höganäs stadskärna attraktiv. Även Miljöpartiet yrkade på avslag.

Beslutet blev bifall till detaljplanen. Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig mot detta beslut.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Helsingborgs Dagblad skriver om kommunfullmäktige 2017-01-26.

Rapport från kommunfullmäktige 2016-12-15

Inför kvällens möte fanns speciellt två ärenden som redan innan fick mig att tänka att de skulle skapa debatt.

Jag la mitt första inlägg från talarstolen om ärende 11: Antagande av reglemente avseende partistöd:

Ordförande, ledamöter och åhörare
Partistödet oavsett parti är viktigt för att det demokratiska samtalet ska fungera och är en viktig del av den lokala demokratin. Men vill också påpeka att vara partipolitisk också bygger på ett ideellt engagemang och att en har en vilja att förändra och arbeta för kommunens bästa även om det finns ideologiska skillnader på vad det innebär för de olika partierna.

Det finns ingen skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner, landsting och regioner gör det idag. Vi kan diskutera och tycka olika om summan är för hög eller låg eller ska vara samma men detta ärende handlar om nya regler för kommunalt partistöd speciellt en av dem som kom från och med mandatperioden 2014-2018. Och att i samband med detta togs beslut att anta reglemente avseende partistöd i Kommunfullmäktige Höganäs kommun den 18 september 2014.

Kort fakta:
De nya reglerna för kommunalt partistöd i kommunallagen och med de nya reglerna blev det möjligt att:
• proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige från och med 2014 års val

• fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål

• fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet

• och här kommer den sista som detta ärende handlar om: att fullmäktige får, i de i förväg antagna reglerna för partistöd, besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport

De nya reglerna är också avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och uppföljningen av det lokala partistödet mer transparent. Lagstiftningen innehåller relativt detaljerade krav på redovisning och granskning av hur partistödets används – men avsikten är inte att handläggningen av det årliga beslutet om utbetalning ska innefatta en materiell prövning av hur ett enskilt parti faktiskt brukat sitt partistöd. Genom den årliga hanteringen får partierna ett ansvar för att själva redovisa användningen av stödet.

Fullmäktige ska alltså inte göra någon egen bedömning om de redovisningar som lämnas är rättvisande eller om partistödet använts på avsett sätt. Redovisningen är i första hand till för att ge underlag för offentlig granskning och debatt om hur partierna använder partistödet alltså att redovisningen är främst till för att det ska finnas ett underlag för att allmänheten och medierna ska kunna ta reda på vad pengarna har gått till.

I vårt reglemente fanns en slutdag och en eventuell konsekvens det skulle innebära om inlämnat efter och jag reagerade också från början att det är självklart inget partistöd men då jag ej har haft möjlighet att lyssna på anledning om varför försent inlämnat tidigare plus ska en dra in den bara för att en är sen med en redovisning som har helt andra syften i grunden?

Jag yrkade på bifall till Kommunstyrelsens förslag att anta reviderat reglemente vilket påverkar sista datum att inkomma med redovisning. Som även blev beslutet.
Detta gjorde jag för att partistödet oavsett parti är viktigt för att det demokratiska samtalet ska fungera och då kan man inte hålla på att dra in det för man är sen med redovisningen.
Nästa inlägg var på ett viktigt ärende Bolagisering av delar av socialnämndens verksamheter.
Ordförande, ledamöter och åhörare
För oss i Vänsterpartiet är det en självklarhet att vi ska känna en trygghet i tillvaron och få den omsorg vi behöver när vi blir äldre. Dagens och framtidens äldreomsorg berör oss alla.
I dag rapporterar dessvärre fortfarande personalen inom äldreomsorgen och hemtjänst i vår kommun om ökad stress. Detta leder till en hög risk för att de anställda ska bli utslitna i förtid.

För att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden måste personalen ha goda villkor. För detta krävs en högre bemanning för att kunna ge de äldre en god omsorg, högre löner och rimliga arbetstider. Personalen måste även få nödvändig kompetensutveckling. Detta är också ett minimikrav för att personalen ska kunna utföra sitt jobb på ett bra sätt, nämligen att ge omsorg av god kvalitet till de äldre.
I det regelverk som finns idag angående momsersättningen är tanken att skapa neutralitet i kostnader mellan verksamhet som bedrivs i kommunal regi och av privata företag. Tanken är alltså att det inte ska bli dyrare att handla upp verksamhet än att driva i egen regi så att det blir konkurrensneutralt. Det är alltså inte tänkt att kommuner ska lägga verksamhet i egna bolag för att tjäna pengar genom att återsöka moms som nu finns i beslutsunderlaget.
Skulle alla kommuner göra såhär finns det en risk att staten minskar statsbidragen eller rätten att återsöka moms. Och man har redan tillsatt en utredning för att se över momskompensationssystemet och då skulle bolagiseringen bli tandlös ekonomisk sett.

För mig är detta skatteplanering som jag anser att kommuner inte ska ägna sig åt. Tanken är ju att om kommunens vårdboende och hemtjänst flyttas till aktiebolag och kommunen därefter köper samma verksamhet av det egna bolaget ”tjänar” kommunen 14 miljoner. Ett sådant förfarande strider mot andan i det regelverk som finns kring momsersättning och den svenska modellen bygger dessutom på alla solidariskt betalar skatt och avgifter.

Skattemoralen utmanas när rika privatpersoner flyr skatt eller som är nu i Höganäs, när en rik kommun tillskansar sig förmåner på det allmännas bekostnad. Förfarandet är extra anmärkningsvärt eftersom kommunen är helt beroende av skattesystemet fungerar.

Alltså vi kan få företag med sämre villkor för personalen som kan bli de som i upphandling för kost, städ, transporter och bilar kommer in till vår kommun. Och angående vikariehantering kan det bli aktuellt med bemanningsföretag som drivs med vinst och med sämre villkor också komma. Det är inte helt klart men just att möjligheten finns skapar en oro och ovisshet.

Och måste jag välja mellan privatisering och bolagisering så väljer att ha kvar verksamhetens inom socialförvaltningen.

Det som på riktigt spelar roll för en bra omsorg är kontinuitet i personalen. Det betyder att personalen behöver ha en bra arbetsmiljö och trivas på sitt arbete så att de håller sig friska och stannar kvar på sina jobb. Genom att fokusera på det och fokusera på den verksamhet som redan finns kan vi politiker i Höganäs ge gamla och sjuka god vård och omsorg.

Om det nu är så att den politiska majoriten ser att verksamheten behöver ses över så finns det verksamhetsutveckling och omorganisation som alternativ men då kan verksamheten vara kvar i förvaltningsform och behöver inte gå över i bolagsform.

Det nämns att det blir enklare för kommunens verksamheter att delta i upphandlingar på lika villkor, om verksamheten bedrivs i ett bolag. Men vad händer om kommunen behöver ytterligare medel för att finansiera kommunala verksamheter? Vilka förvaltningar står då på tur för att bolagiseras?

Och det pratas om kunder och brukare ,tjänster och beställare och jag menar det handlar faktiskt om människor och inte maskiner.

Och jag yrkar avslag på kommunstyrelens förslag till beslut. Dock beslut blev att Höganäs bolagiserar omsorgen men Vänsterpartiet , Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade emot och reserverade mig mot beslutet.

Tack
Emma Wennerholm gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Helsingborg Dagblad skriver om kommunfullmäktige 2016-12-15.

”Kommuner ska inte ägna sig åt avancerad skatteplanering.”

Alliansen som styr i Höganäs har bestämt sig för att bolagisera stora delar av socialtjänstens verksamhet.

Det är en dålig idé och förtjänar debatt. Av alla svenska kommuner är det hittills bara Sollentuna som gjort på just det sätt som alliansen i Höganäs vill, men upplägget kan bli aktuellt inom fler verksamheter och i fler kommuner.

Först var alliansens huvudskäl att en bolagisering skulle göra det möjligt för kommunen att tillägna sig 14 miljoner kronor från staten i momsersättning. Efterhand har alliansen istället framhävt att verksamheten skulle bli så mycket bättre och brukarna mer nöjda.

Vår viktigaste invändning är principiell. Kommuner ska inte ägna sig åt avancerad skatteplanering. Tanken är ju att om kommunens vårdboenden och hemtjänst flyttas till ett aktiebolag och kommunen därefter köper samma verksamhet av det egna bolaget ”tjänar” kommunen 14 miljoner kronor. Ett sådant förfarande strider mot andan i det regelverk som finns kring momsersättning. Den svenska modellen bygger dessutom på att alla solidariskt betalar skatt och avgifter.

Skattemoralen utmanas när rika privatpersoner flyr skatt eller, som nu i Höganäs, när en rik kommun tillskansar sig förmåner på det allmännas bekostnad. Förfarandet är extra anmärkningsvärt eftersom kommunen är helt beroende av att skattesystemet fungerar.

I fjol betalade Höganäsborna 1 064 miljoner kronor i skatt till kommunen. Nästan hela intäktssidan i den kommunala budgeten består av skattepengar.

För att Höganäs ska få de nu eftertraktade miljonerna måste en omständlig och kostsam omorganisation ske. Den påverkar under lång tid anställda och dem som kommer i kontakt med socialtjänsten i kommunen.

Det finns dessutom inga belägg för att verksamheten blir bättre, brukarna mer nöjda och slutresultatet värt alla uppoffringar.

Höganäs kommunchef konstaterar i sin utredning av bolagiseringen av socialtjänsten att ” … huvudargumentet för bolagisering av kommunal verksamhet är att öka effektiviteten” och konstaterar att ” … empiriska erfarenheter visar dock att effektiviteten inte ytterst beror på vilken organisationsform som verksamheten bedrivs i utan [ … ] på ledningen [ … ]samt vilka individer som arbetar där”.

Två argument för bolagiseringen som återkommer är ”större tydlighet” och ”kortare beslutsvägar”.

Risken är att det blir tvärtom. Istället för en chef, en administration och en styrelse/nämnd medför en bolagisering två organisationer och då finns det risk för konflikter kring uppdrag, diffusa besked kring vem som ska göra och betala vad.

Kommunchefen varnar också i sin utredning för att ökade administrativa kostnader riskerar att äta upp de 14 miljoner kronorna.

Förutom att omorganisationer kostar pengar, kostar de i arbetstid och i försämrad arbetsmiljö. Situationen inom delar av hem- och äldrevården i Höganäs är redan mycket ansträngd. Ökade behov och relativt mindre resurser gör att personalen går på knäna. Alarmerande många anställda är sjuka, bortåt 10 procent. Bolagiseringsplanerna försämrar arbetsmiljön ytterligare.

Omorganisationen medför alltså kostnader på flera olika sätt.

Vi uppmanar alliansen att lyssna på kritiken och genast avbryta planerna på att bolagisera socialtjänsten i Höganäs.

Det som på riktigt spelar roll för en bra omsorg är kontinuitet i personalen. Det betyder att personalen behöver ha en bra arbetsmiljö och trivas på sitt arbete så att de håller sig friska och stannar kvar på sina jobb. Genom att fokusera på det och fokusera på den verksamhet som redan finns kan vi politiker i Höganäs ge gamla och sjuka god vård och omsorg.

Anneli Eriksson, ordförande för Socialdemokraterna i Höganäs

Barbro Stigsdotter, lokalt språkrör för Miljöpartiet i Höganäs

Emma Wennerholm, gruppledare för Vänsterpartiet i Höganäs

Debattartikel publicerad i Helsingborgs Dagblad 2016-11-20.

Rapport från kommunfullmäktige 2016-09-29

För första gången så började Kommunfullmäktige redan klockan 9.00, detta var ett bättre alternativ än att dela upp det på två dagar. Upplägget var att vi började med det stora och viktigaste beslutet, antagande av budget 2017 och plan 2018 – 2019 där jag höll följande anförande:

”Ordförande, ledamöter och åhörare

Jag vill börja med att säga att jag ser med oro på vad de eventuella omprioriteringar och effektiviseringar 2018 och 2019 kommer att innebära för vår kommun och vår personal inom våra verksamheter. Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet och vi vill utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd. Anställda och brukare inom välfärden ska ges ökat inflytande. Jag menar att välfärden utvecklas bäst genom att vi visar tillit till personalens kunnande och engagemang. Med mindre detaljstyrning och mer personalinflytande blir välfärdsarbetena mer attraktiva, kvalitén höjs och mångfalden ökar. För att detta ska bli möjligt krävs ökade resurser och bättre arbetsvillkor inom välfärden. Fler behöver anställas så att grundbemanningen ökar. Skola, förskola och fritidshemmen är i behov av ökade resurser. Faktum är att kraven på den välfärd som kommunen erbjuder blir allt högre. I just förskolan har kraven på dokumentation och pedagogisk planering ökat samtidigt som personalen förväntas se till varje barns behov och tillgodose alltifrån olika funktionsvariationer till olika språkkunskaper och social problematik.

Att förskolan är inkluderande och har höga ambitioner när det gäller såväl pedagogik och lärande som omsorg och delaktighet är utmärkt, men med dessa högt ställda krav behövs personalförstärkningar. Att utöka resurser är ett sätt att säkra varje barns rätt till lärande och trygghet. Det är också ett sätt att förbättra arbetsmiljön för personalen i förskola och skola plus att vi också behåller vår personal och blir en attraktiv arbetsgivare.

För Vänsterpartiet är det centralt att ett politiskt uppdrag är ett hedersuppdrag från väljare och medlemmar och att arvoden ska finnas för att ge de praktiska förutsättningarna som behövs för att utföra sitt uppdrag, inte för att berika sig på. Partistödet har höjts och även arvoden höjs plus stöd för politiska sekreterare läggs till. Vi behöver ökade resurser till vård, skola och omsorg – inte till politikerna.

Våra förslag och tilläggsyrkande som vi visar idag skulle bland annat kunna ge ett första steg till barnomsorg på obekväm arbetstid, ökad bemanning inom vård, skola och omsorg och ökade resurser till de två stora nämnderna, utbildningsnämnden och socialnämnden.

Som vi i Vänsterpartiet ser det idag: Om vi ska nå dit så behöver vi en skattehöjning för vi ser behoven men inte resurserna i budgeten.”

Våra budgetförslag var i korthet dessa:

  • Att ett första steg tas för att införa barnomsorg på obekväm arbetstid, till att börja med genom att starta en natt- och helgomsorgsavdelning med full täckning.
  • Att socialnämnden ges ökade resurser för att socialförvaltningen ska kunna leva upp till den verksamhetsplan som socialnämnden antaget.
  • Att ökade resurser ges till vård och omsorg för att kunna öka bemanningen och ta ett första steg för att avskaffa de delade turerna och genomföra rätt till heltid.
  • Att utbildningsnämnden ges ökade resurser för att kunna öka bemanningen inom förskola, skola och fritidshem och för att kunna leva upp till den verksamhetsplan som utbildningsnämnden antagit.

Vi finansierar våra förslag genom en skattehöjning på 50 öre och genom att sänka arvodena till kommunens politiker. Dessa arvoden har höjts och det visade sig i denna budget att höjningen inte var på 1,2 miljoner utan på 2,7 miljoner!

I samband med beslut skulle tas om partistöd valde jag att inte delta i beslutet. Jag höll detta anförande:

”I dagens samhälle så pratas det om att färre engagerar sig politiskt och partier märker av att vi blir färre partipolitisk aktiva. För mig betyder det att vara partipolitiskt aktiv också att det bygger på ett ideellt engagemang. För mig är det en viktig princip att förtroendevalda politiker sysslar med politiken för att de är engagerade och har en vilja att förändra och arbeta för kommunens bästa och inte för att håva in arvoden eller bli färre som delar på de uppdrag som finns. Vi behöver bli fler och inte färre. Vi riskerar att få heltidspolitiker även inom det kommunpolitiska arbetet. Klyftorna ökar i vårt samhälle. Det är vår uppgift att bekämpa den utvecklingen, inte bidra till den. Höga arvoden, höjt partistöd och extra stöd till politisk sekreterare riskerar att skapa en förtroendeklyfta mellan de förtroendevalda och kommunens medborgare för det politiska systemet.  Vi behöver ökade resurser till vård, skola och omsorg – inte till politikerna. Därför kommer jag idag att inte delta vid beslut om att fastställa beslut om partistöd och stödet till politisk sekreterare under 2.1 i ärende 7.”

När vår motion om arbetstidsförkortning och ökad bemanning inom äldreomsorgen togs upp höll jag följande anförande:

”Tack för svaret på motionen och genom att få de två första att-satserna besvarade ser jag att det finns en vilja att förbättra arbetssituationen för de anställda inom äldreomsorgen. Men vi har fortfarande delade turer och en hög sjukfrånvaro.

För oss i Vänsterpartiet är det en självklarhet att vi ska känna en trygghet i tillvaron och få den omsorg vi behöver när vi blir äldre. Dagens och framtidens äldreomsorg berör oss alla.

I dag rapporterar dessvärre fortfarande personalen inom äldreomsorgen och hemtjänst i vår kommun om ökad stress. Detta leder till en hög risk för att de anställda ska bli utslitna i förtid. För att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden måste personalen ha goda villkor. För detta krävs en högre bemanning för att kunna ge de äldre en god omsorg, högre löner och rimliga arbetstider. Personalen måste även få nödvändig kompetensutveckling. Detta är också ett minimikrav för att personalen ska kunna utföra sitt jobb på ett bra sätt, nämligen att ge omsorg av god kvalitet till de äldre. För vi i Vänsterpartiet tror att arbetstidsförkortning kommer bidra till större möjlighet för personal att orka utföra sitt arbete och samtidigt ha energi kvar till sitt privatliv.

En arbetstidsförkortning i kombination med ökad bemanning skulle leda till en bättre situation både för de anställda inom äldreomsorgen och för de äldre.

Just därför la jag motionen och jag yrkar såklart på bifall på motionen i sin helhet.”

Under detta fullmäktigesammanträde togs även vår motion om arbetstidsförkortning och ökad bemanning inom äldreomsorgen upp. De två första punkterna i motionen ansågs besvarade och den tredje punkten om se över möjligheterna till att förkorta arbetstiden till 30 timmar i veckan avslogs.

När antagande av detaljplan för Stubbarp 37:2 med flera (Vikenskolan) togs upp höll jag följande anförande:

”Skolans verksamhet och elevernas yttre miljö samt de boendes närmiljö måste prioriteras. Jag kan ställa mig bakom förändringar som gör situationen bättre runt skolan men att öka trafiken är inte lösningen, det måste finnas bättre lösningar än att ha kvar möjligheten att öppna upp vägnätet och sen har vi också befintlig cykelväg som nu eventuellt kan korsas av ny bilväg!

Som jag förstått så är denna cykelväg pulsen genom hela byn som löper tunnel till tunnel. De flesta barnen går eller cyklar till skolan. Viken är uppbyggt på ett sådant sätt att man kan ta sig på cykel eller gåendes genom hela byn genom ett stort cykelvägnät genom att bilvägar är återvändsgator i bostadskvarteren. Även många äldre på cykel och permobil kan lätt ta sig fram på dessa. Dessutom slipper boende på detta sätt störande genomfartstrafik i små gator och gränder. Om fler bilar kan köra till skolan kommer fler att vara rädda att skicka ut barnen i trafiken då det inte skulle upplevas som säkert och än fler kommer välja bilen. Detta känns inte som att göra Höganäs till en cykelvänlig kommun.”

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Alla våra budgetförslag, motioner etc finns att läsa på denna sida.

Helsingborgs Dagblad skriver om kommunfullmäktige 2016-09-29.

Rapport från kommunfullmäktige 2016-05-19

Innan kvällens kommunfullmäktige var jag som representant från Vänsterpartiet på ett seminarium om ett förslag från Kommunstyrelsens arbetsutskott (där är V inte med) som skulle innebära att delar av socialförvaltningens verksamheter bolagiseras.  Detta var något nytt för oss och ställde bl a frågor om den politiska styrningen och medborgarnas insyn jämförelse med idag. Nu kommer förslaget gå vidare till socialnämnden som ska yttra sig om förslaget och frågor kring själva genomförandet ska utredas. Sedan ska förslaget tas upp Kommunstyrelsen för att senare tas beslut om det ska genomföras och hur i kommunfullmäktige. Jag kommer som sagt att undersöka mer och lär återkomma till om hur Vänsterpartiet ställer sig i frågan men vill ändå nämna att just nu har jag mer frågor än svar då informationen om förslaget kommit med kort varsel.

Mitt första inlägg var under ärende 10 som handlade om godkännande av beslutsunderlag för om-och tillbyggnad av Vikenskolan samt beviljande av tilläggsanslag där jag yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag plus bifall till Vänsterpartiets tilläggsyrkande.

Ordförande, ledamöter och åhörare

Nu när en stor investering görs i Vikenskolan vill jag att vi samtidigt utnyttjar tillfället att skapa ett väl fungerande och modernt bibliotek som är anpassat efter de behov som finns i Viken.

Den lösning Vänsterpartiet förordnar är att nuvarande folkbibliotek och skolbibliotek ersätts med ett integrerat folk-och skolbibliotek. Organisatoriskt vill vi att biblioteket har kultur-och fritidsutskottet som huvudman. Biblioteket ska vara bemannat av fackutbildade bibliotekarier. Vi vill alltså se en lösning som den i Jonstorp, som visat sig fungera mycket väl. Det ska vara ett modernt, meröppet bibliotek.

Avgörande för att fackutbildade bibliotekarier anställs är att biblioteket har en huvudman som verkligen vet hur bibliotek ska drivas samt att biblioteket ingår i den väl fungerande organisation som folkbiblioteken och de integrerade biblioteken i Höganäs ingår i.

Om vi vill att invånarna, särskilt barn och ungdomar, i Viken ska få ett riktigt bra bibliotek är ett integrerat bibliotek den bästa lösningen. Det är också mer kostnadseffektivt än att driva folkbibliotek och skolbibliotek separerade från varandra. Vikenskolans skolbibliotek har länge, trots att det är en av kommunens största skolor, varit eftersatt. Det är dags att ändra på det nu och bygger ett lika bra bibliotek i Viken som det vi har i Jonstorp.

Vänsterpartiet förslår att nuvarande skrivning om biblioteksverksamhet ersätts med:

”Att ett modernt, integrerat och meröppet folk-och skolbibliotek placeras utmed Bokvägen. Biblioteket ska vara bemannat på såväl skoltid som övrig tid av fackutbildade bibliotekarier. Kultur-och fritidsutskottet ska vara huvudman för biblioteket.”

Om vårt tilläggsyrkande faller så kommer Vänsterpartiet Höganäs att lämna in en skriftlig reservation mot beslutet om att avslå vårt tilläggsyrkande.

Vill också tillägga att jag kan tycka att en ska lyssna på de röster i Viken som ifrågasätter trafiksituationen runt skolan och menar att fokus borde vara mer på att minska biltrafiken och att en satsar på barnen istället och kanske även rusta upp cykelvägarna?

På mötet las även ett tilläggsyrkade från Moderaterna om att en utredning och medborgardialog ska göras och återrapporteras till KF angående det förslag jag framför men eftersom jag från talarstolen påpekade att Vänsterpartiet lade samma tilläggsyrkande på kommunfullmärkte 21 maj 2015 så kunde det redan varit genomfört inför dagens debatt, om fullmäktige valt att bifalla istället för att avslå vårt tilläggsyrkande. Det blev avslag på vårt tilläggsyrkande så jag lämnade in en skriftlig reservation.

Som sista punkt på dagordningen var den interpellation som jag lämnat in men som inte kommer inte att ställas och här kommer mitt inlägg från talarstolen:

Ordförande, ledamöter och åhörare

En interpellation används för att ställa en fråga som riktar sig till ett kommunalråd eller någon nämndsordförande med direkt politiskt ansvar för ett visst område. En interpellation leder inte till beslut utan ska vara med ett skriftligt svar, om det beslutas att den får ställas.

I mitt fall så har jag förstått att min interpellation om tänkbara konsekvenser för vår kommun av Värdlandsavtalet med NATO specifikt kärnvapen inte kommer att kunna ställas då frågan och dess eventuella svar inte ligger inom den kommunala kompetensen.

Jag lämnande in interpellationen för att det just nu slutförs ett ”värdlandsavtal” med NATO. Det innebär att vi måste öppna vårt land för basering av trupper och allehanda vapen vid övningar, kriser eller krig. Det innebär även att NATO ska kunna etablera ett högkvarter på vårt territorium. För NATO har kärnvapen varit en del av försvaret och det kan inte uteslutas att de placeras i Sverige och för att allt detta har skett utan någon allmän debatt.

Vänsterpartiet tar klart avstånd från värdlandsavtalet och att NATO:s kärnvapenstrategi ska få fäste i Sverige. Men jag tackar för tjänsteskrivelsen och förstår varför interpellationen inte får ställas men lär få återkomma om annat beslut än nej till avtalet tas i riksdagen.

Tack
Emma Wennerholm Gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Helsingborg Dagblad rapporterar från kommunfullmäktige 2016-05-19.

1 2 3 27

Arkiv

Kategorier