Debatt

1 2 3 8

”Kalla sakerna för vad de är”

Vänsterpartiet arbetar för rättvisa och jämlikhet samt förbättra vår gemensamma välfärd. Välfärden utvecklas bäst genom att visa tillit till personalens kunnande och engagemang.

Det som riktigt spelar roll för en bra välfärd är kontinuitet i personalen. Personalen behöver ha en bra arbetsmiljö och trivas på sitt arbete så de håller sig friska och stannar kvar på sitt jobb. Genom att fokusera på det och på den verksamhet som finns kan det bara bli bättre, inte genom besparingar och nedskärningar som bidrar till mer stress och sämre arbetsmiljö.

Vi ser med oro på de negativa effekterna som nu börjar visa sig på grund av de nedskärningar och besparingar som blir och kan bli realitet ute i verksamheterna.

I den senaste rankningen från Lärarförbundet får Höganäs återigen en framskjuten placering. 2017 hamnar man på plats 13 i landet och är femte bästa kommun i Skåne.

Samtidigt ligger Höganäs bland de tio-tolv kommuner i landet som satsar sämst. Jag tycker inte att det går att bli mer effektiv än vad personalen inom utbildningsförvaltningen är.

Sett till hur mycket resurser kommunen satsar, blir placeringen betydligt blygsammare. Då hamnar Höganäs på plats 148 av landets 290 kommuner.

Det är lite svårt att se helheten över vad årets kommunala budget innebär för alla förvaltningarna. Det är mest utbildningsförvaltningen som vi ännu kan skapa oss en bild över. Bland annat att det ska sparas miljonbelopp inom skolor i kommunen och det sparas in på toleransresorna och utbytesresorna på Kullagymnasiet.

När budgeten skulle beslutas om i kommunfullmäktige hade vi från Vänsterpartiet hellre sett en realisering av en 50 öres skattehöjning och även en sänkning av politikers arvoden för att både behålla, utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd men det gick inte igenom. Nu får verksamheterna istället spara för att bemöta de politiska beslut som togs i kommunfullmäktige.

Jag anser att saker ska kallas för vad de är och inte använda språkbruk som inte stämmer överens med effekterna.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2018-01-29.

Därför röstade V nej till planen

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Och enligt Höganäs kommuns hemsida står det att under detaljplanering och översiktlig planering av nya områden och projekt, ska de passas in i den befintliga bebyggelsen och omgivningen på ett naturligt sätt.

Jag har förstått att det går att bygga lika många lägenheter med max 2,5-våningshus, där höjden är i balans med byn och övrig bebyggelse. I handlingar från översiktsplanen 2008 står att den huvudsakliga bebyggelsen ska vara tvåvåningshus. Men 2012 ändrades det till att innefatta förslag på höga hus ända upp till sex våningar och nu gäller två till fyra våningar med möjlighet till en extra vindsvåning, om husen utförs med sadeltak.

I den föreslagna planen finns en byggnadshöjd som inte alls stämmer överens med den övriga bebyggelsen i Viken. Och det är just höjden som varit den stora frågan, inte om en ska bygga eller ej. Om det funnits förslag i detaljplanen på fler bostäder som passar tätorten Vikens karaktär och bibehåller balansen med byn, så tror jag inte att det hade blivit en sån stor och debatterad fråga som det är.

En sak som jag reagerat på är hela hanteringen av ärendet och dess många turer som pågått under så många år. Vi som politiker ska visst tänka på hela kommunen, men vi ska också lyssna på medborgare som bor där detaljplaner ska arbetas fram.

Jag kan undra om en inte kunde omprövat detaljplanen en gång till genom att komma med förslag på att förtäta planen med lägre hus och bygga en bydel i Viken utan att ta strid med byborna och översiktsplaner.

Hanteringen har bidragit till att jag efter noggrann fundering och undersökande av handlingar och yttranden blivit övertygad om att jag inte kan ställa mig bakom den framtagna detaljplanen och yrkade därför på avslag.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Debattartikel publicerad i Fyren 2017-10-02.

Insändare: V vill höja skatten i Höganäs med 50 öre

Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet och vi vill utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd.

Vi menar att välfärden utvecklas bäst genom att vi visar tillit till personalens kunnande och engagemang. Med mindre detaljstyrning och mer personalinflytande blir välfärdsarbetena mer attraktiva och kvalitén höjs.

Skola, förskola och fritidshemmen är i behov av ökade resurser. Höganäs kommun ligger sedan tidigare i botten när det gäller resurstilldelning till utbildningsförvaltningen. Trots det lyckas många av kommunens barn-och ungdomar riktigt bra. En stor faktor till det är personalens fantastiska arbete.

Vi ser med oro på de förslag på nedskärningar och besparingar inom utbildning- och socialförvaltningen som kommer bidra till fortsatt underfinansiering, sänkt personaltäthet och stor risk för ytterligare ökad arbetsbelastning med följd att antal sjukskrivningar ökar.

För att detta inte ska bli verklighet krävs ökade resurser och bättre arbetsvillkor, inte att tala om besparingar eller bidra till hårdare press på personalen och sämre kvalitet. Att i panik förstöra verksamheter som fungerar bra och är värdefulla för många Höganäsbor för att kortsiktigt spara pengar är fel väg att gå.

Att hålla fast i en underfinansierad och slimmad verksamhet med en av Sveriges lägsta kommunalskatter är inte vägen att gå utan det är nu dags att realisera en 50 öres skattehöjning och även en sänkning av politikers arvoden för att både behålla, utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd i kommunen.

Genom detta skulle vi få till fortsatt utveckling av verksamheterna inom våra förvaltningar som vi i Vänsterpartiet prioriterar och inte en nedmontering.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs
Gustaf Segerhammar, ordförande Vänsterpartiet Höganäs

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2017-06-19.

”Kommuner ska inte ägna sig åt avancerad skatteplanering.”

Alliansen som styr i Höganäs har bestämt sig för att bolagisera stora delar av socialtjänstens verksamhet.

Det är en dålig idé och förtjänar debatt. Av alla svenska kommuner är det hittills bara Sollentuna som gjort på just det sätt som alliansen i Höganäs vill, men upplägget kan bli aktuellt inom fler verksamheter och i fler kommuner.

Först var alliansens huvudskäl att en bolagisering skulle göra det möjligt för kommunen att tillägna sig 14 miljoner kronor från staten i momsersättning. Efterhand har alliansen istället framhävt att verksamheten skulle bli så mycket bättre och brukarna mer nöjda.

Vår viktigaste invändning är principiell. Kommuner ska inte ägna sig åt avancerad skatteplanering. Tanken är ju att om kommunens vårdboenden och hemtjänst flyttas till ett aktiebolag och kommunen därefter köper samma verksamhet av det egna bolaget ”tjänar” kommunen 14 miljoner kronor. Ett sådant förfarande strider mot andan i det regelverk som finns kring momsersättning. Den svenska modellen bygger dessutom på att alla solidariskt betalar skatt och avgifter.

Skattemoralen utmanas när rika privatpersoner flyr skatt eller, som nu i Höganäs, när en rik kommun tillskansar sig förmåner på det allmännas bekostnad. Förfarandet är extra anmärkningsvärt eftersom kommunen är helt beroende av att skattesystemet fungerar.

I fjol betalade Höganäsborna 1 064 miljoner kronor i skatt till kommunen. Nästan hela intäktssidan i den kommunala budgeten består av skattepengar.

För att Höganäs ska få de nu eftertraktade miljonerna måste en omständlig och kostsam omorganisation ske. Den påverkar under lång tid anställda och dem som kommer i kontakt med socialtjänsten i kommunen.

Det finns dessutom inga belägg för att verksamheten blir bättre, brukarna mer nöjda och slutresultatet värt alla uppoffringar.

Höganäs kommunchef konstaterar i sin utredning av bolagiseringen av socialtjänsten att ” … huvudargumentet för bolagisering av kommunal verksamhet är att öka effektiviteten” och konstaterar att ” … empiriska erfarenheter visar dock att effektiviteten inte ytterst beror på vilken organisationsform som verksamheten bedrivs i utan [ … ] på ledningen [ … ]samt vilka individer som arbetar där”.

Två argument för bolagiseringen som återkommer är ”större tydlighet” och ”kortare beslutsvägar”.

Risken är att det blir tvärtom. Istället för en chef, en administration och en styrelse/nämnd medför en bolagisering två organisationer och då finns det risk för konflikter kring uppdrag, diffusa besked kring vem som ska göra och betala vad.

Kommunchefen varnar också i sin utredning för att ökade administrativa kostnader riskerar att äta upp de 14 miljoner kronorna.

Förutom att omorganisationer kostar pengar, kostar de i arbetstid och i försämrad arbetsmiljö. Situationen inom delar av hem- och äldrevården i Höganäs är redan mycket ansträngd. Ökade behov och relativt mindre resurser gör att personalen går på knäna. Alarmerande många anställda är sjuka, bortåt 10 procent. Bolagiseringsplanerna försämrar arbetsmiljön ytterligare.

Omorganisationen medför alltså kostnader på flera olika sätt.

Vi uppmanar alliansen att lyssna på kritiken och genast avbryta planerna på att bolagisera socialtjänsten i Höganäs.

Det som på riktigt spelar roll för en bra omsorg är kontinuitet i personalen. Det betyder att personalen behöver ha en bra arbetsmiljö och trivas på sitt arbete så att de håller sig friska och stannar kvar på sina jobb. Genom att fokusera på det och fokusera på den verksamhet som redan finns kan vi politiker i Höganäs ge gamla och sjuka god vård och omsorg.

Anneli Eriksson, ordförande för Socialdemokraterna i Höganäs

Barbro Stigsdotter, lokalt språkrör för Miljöpartiet i Höganäs

Emma Wennerholm, gruppledare för Vänsterpartiet i Höganäs

Debattartikel publicerad i Helsingborgs Dagblad 2016-11-20.

Bygg ett riktigt bra bibliotek i Viken

När nu en stor investering görs i Vikenskolan vill vi i Vänsterpartiet att vi samtidigt utnyttjar tillfället att skapa ett väl fungerande och modernt bibliotek som är anpassat efter de behov som finns i Viken.

Den lösning vi förordar är att nuvarande folkbibliotek och skolbibliotek ersätts med ett integrerat folk- och skolbibliotek. Organisatoriskt vill vi att biblioteket har kultur- och fritidsutskottet som huvudman. Biblioteket ska vara bemannat av fackutbildade bibliotekarier. Vi vill alltså se en lösning som den i Jonstorp, som visat sig fungera mycket väl. Det ska vara ett modernt, meröppet bibliotek.

Avgörande är att fackutbildade bibliotekarier anställs, att biblioteket har en huvudman som verkligen vet hur bibliotek ska drivas samt att biblioteket ingår i den väl fungerande organisation som folkbiblioteken och de integrerade biblioteken i Höganäs ingår i.

Om vi vill att invånarna, särskilt barn och ungdomar, i Viken ska få ett riktigt bra bibliotek är ett integrerat bibliotek den bästa lösningen. Det är också mer kostnadseffektivt än att driva folkbibliotek och skolbibliotek separerade från varandra.

Vikenskolans skolbibliotek har länge, trots att det är en av kommunens största skolor, varit eftersatt. det är dags att vi ändrar på det nu och bygger ett lika bra bibliotek i Viken som det vi har i Jonstorp.

Emma Wennerholm (V)

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2016-05-08.

1 2 3 8
Engagera dig

Tillsammans gör vi Sverige jämlikt och rättvist, bli medlem i Vänsterpartiet!

Följ Vänsterpartiet på Facebook, Instagram och Twitter. Gilla och dela våra inlägg!

Vill du veta vad Vänsterpartiet gör? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Hjälp oss sprida vår politik, ge en gåva till Vänsterpartiet!

Arkiv
Kategorier