Kommunalpolitik

Rapport från kommunfullmäktige 2016-12-15

Inför kvällens möte fanns speciellt två ärenden som redan innan fick mig att tänka att de skulle skapa debatt.

Jag la mitt första inlägg från talarstolen om ärende 11: Antagande av reglemente avseende partistöd:

Ordförande, ledamöter och åhörare
Partistödet oavsett parti är viktigt för att det demokratiska samtalet ska fungera och är en viktig del av den lokala demokratin. Men vill också påpeka att vara partipolitisk också bygger på ett ideellt engagemang och att en har en vilja att förändra och arbeta för kommunens bästa även om det finns ideologiska skillnader på vad det innebär för de olika partierna.

Det finns ingen skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner, landsting och regioner gör det idag. Vi kan diskutera och tycka olika om summan är för hög eller låg eller ska vara samma men detta ärende handlar om nya regler för kommunalt partistöd speciellt en av dem som kom från och med mandatperioden 2014-2018. Och att i samband med detta togs beslut att anta reglemente avseende partistöd i Kommunfullmäktige Höganäs kommun den 18 september 2014.

Kort fakta:
De nya reglerna för kommunalt partistöd i kommunallagen och med de nya reglerna blev det möjligt att:
• proportionellt begränsa partistödet för ett parti som inte kunnat bemanna en eller flera av sina platser i fullmäktige från och med 2014 års val

• fullmäktige måste fatta beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att stödet använts för sitt ändamål

• fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet

• och här kommer den sista som detta ärende handlar om: att fullmäktige får, i de i förväg antagna reglerna för partistöd, besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport

De nya reglerna är också avsedda att göra beslutsfattandet, utbetalningarna och uppföljningen av det lokala partistödet mer transparent. Lagstiftningen innehåller relativt detaljerade krav på redovisning och granskning av hur partistödets används – men avsikten är inte att handläggningen av det årliga beslutet om utbetalning ska innefatta en materiell prövning av hur ett enskilt parti faktiskt brukat sitt partistöd. Genom den årliga hanteringen får partierna ett ansvar för att själva redovisa användningen av stödet.

Fullmäktige ska alltså inte göra någon egen bedömning om de redovisningar som lämnas är rättvisande eller om partistödet använts på avsett sätt. Redovisningen är i första hand till för att ge underlag för offentlig granskning och debatt om hur partierna använder partistödet alltså att redovisningen är främst till för att det ska finnas ett underlag för att allmänheten och medierna ska kunna ta reda på vad pengarna har gått till.

I vårt reglemente fanns en slutdag och en eventuell konsekvens det skulle innebära om inlämnat efter och jag reagerade också från början att det är självklart inget partistöd men då jag ej har haft möjlighet att lyssna på anledning om varför försent inlämnat tidigare plus ska en dra in den bara för att en är sen med en redovisning som har helt andra syften i grunden?

Jag yrkade på bifall till Kommunstyrelsens förslag att anta reviderat reglemente vilket påverkar sista datum att inkomma med redovisning. Som även blev beslutet.
Detta gjorde jag för att partistödet oavsett parti är viktigt för att det demokratiska samtalet ska fungera och då kan man inte hålla på att dra in det för man är sen med redovisningen.
Nästa inlägg var på ett viktigt ärende Bolagisering av delar av socialnämndens verksamheter.
Ordförande, ledamöter och åhörare
För oss i Vänsterpartiet är det en självklarhet att vi ska känna en trygghet i tillvaron och få den omsorg vi behöver när vi blir äldre. Dagens och framtidens äldreomsorg berör oss alla.
I dag rapporterar dessvärre fortfarande personalen inom äldreomsorgen och hemtjänst i vår kommun om ökad stress. Detta leder till en hög risk för att de anställda ska bli utslitna i förtid.

För att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden måste personalen ha goda villkor. För detta krävs en högre bemanning för att kunna ge de äldre en god omsorg, högre löner och rimliga arbetstider. Personalen måste även få nödvändig kompetensutveckling. Detta är också ett minimikrav för att personalen ska kunna utföra sitt jobb på ett bra sätt, nämligen att ge omsorg av god kvalitet till de äldre.
I det regelverk som finns idag angående momsersättningen är tanken att skapa neutralitet i kostnader mellan verksamhet som bedrivs i kommunal regi och av privata företag. Tanken är alltså att det inte ska bli dyrare att handla upp verksamhet än att driva i egen regi så att det blir konkurrensneutralt. Det är alltså inte tänkt att kommuner ska lägga verksamhet i egna bolag för att tjäna pengar genom att återsöka moms som nu finns i beslutsunderlaget.
Skulle alla kommuner göra såhär finns det en risk att staten minskar statsbidragen eller rätten att återsöka moms. Och man har redan tillsatt en utredning för att se över momskompensationssystemet och då skulle bolagiseringen bli tandlös ekonomisk sett.

För mig är detta skatteplanering som jag anser att kommuner inte ska ägna sig åt. Tanken är ju att om kommunens vårdboende och hemtjänst flyttas till aktiebolag och kommunen därefter köper samma verksamhet av det egna bolaget ”tjänar” kommunen 14 miljoner. Ett sådant förfarande strider mot andan i det regelverk som finns kring momsersättning och den svenska modellen bygger dessutom på alla solidariskt betalar skatt och avgifter.

Skattemoralen utmanas när rika privatpersoner flyr skatt eller som är nu i Höganäs, när en rik kommun tillskansar sig förmåner på det allmännas bekostnad. Förfarandet är extra anmärkningsvärt eftersom kommunen är helt beroende av skattesystemet fungerar.

Alltså vi kan få företag med sämre villkor för personalen som kan bli de som i upphandling för kost, städ, transporter och bilar kommer in till vår kommun. Och angående vikariehantering kan det bli aktuellt med bemanningsföretag som drivs med vinst och med sämre villkor också komma. Det är inte helt klart men just att möjligheten finns skapar en oro och ovisshet.

Och måste jag välja mellan privatisering och bolagisering så väljer att ha kvar verksamhetens inom socialförvaltningen.

Det som på riktigt spelar roll för en bra omsorg är kontinuitet i personalen. Det betyder att personalen behöver ha en bra arbetsmiljö och trivas på sitt arbete så att de håller sig friska och stannar kvar på sina jobb. Genom att fokusera på det och fokusera på den verksamhet som redan finns kan vi politiker i Höganäs ge gamla och sjuka god vård och omsorg.

Om det nu är så att den politiska majoriten ser att verksamheten behöver ses över så finns det verksamhetsutveckling och omorganisation som alternativ men då kan verksamheten vara kvar i förvaltningsform och behöver inte gå över i bolagsform.

Det nämns att det blir enklare för kommunens verksamheter att delta i upphandlingar på lika villkor, om verksamheten bedrivs i ett bolag. Men vad händer om kommunen behöver ytterligare medel för att finansiera kommunala verksamheter? Vilka förvaltningar står då på tur för att bolagiseras?

Och det pratas om kunder och brukare ,tjänster och beställare och jag menar det handlar faktiskt om människor och inte maskiner.

Och jag yrkar avslag på kommunstyrelens förslag till beslut. Dock beslut blev att Höganäs bolagiserar omsorgen men Vänsterpartiet , Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade emot och reserverade mig mot beslutet.

Tack
Emma Wennerholm gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Helsingborg Dagblad skriver om kommunfullmäktige 2016-12-15.

Dela den här sidan:

Kopiera länk