Kommunalpolitik

Rapport från kommunfullmäktige 2015-04-23

Under kvällens möte behandlades Höganäs kommuns handlingsprogram för åren 2015-2018. Jag höll följande inlägg under ärendet:

Ordförande, ledamöter, åhörare

Självklart är det upp till Alliansen i Höganäs kommun att lägga fram ett handlingsprogram som nu är upp till beslut om att anta som kommunens handlingsprogram.

För oss som oppositionsparti finns det punkter i handlingsprogrammet vi ställer oss bakom, men det finns också punkter där vi vill göra mer än Alliansen samt också punkter vi inte alls ställer oss bakom.

Jag ska kort förklara vad jag menar:

Skolan:
Det är självklart bra att man vill erbjuda möjlighet till barnomsorg på obekväm arbetstid, men eftersom vi vet att behovet finns vill vi att Höganäs kommun verkligen inför barnomsorg på obekväm arbetstid.

Att man vill minska barngrupperna i förskolan är bra, men vi vill att barngrupperna ska vara max 15 barn.

Vi saknar ett avsnitt om hur Höganäs kommun ska arbeta med fritidshemmens utveckling.

Skolan måste absolut ges de resurser som krävs för att alla elever ska nå kunskapsmålen.

Vård och omsorg:
Vänsterpartiet vill inte bara minska de delade turerna, vi vill att de tas bort och att grundbemanningen ses över.

Angående ökade valmöjligheter undrar vi om detta innebär mer privatisering av vår gemensamma välfärd. För oss i Vänsterpartiet är det avgörande att de privata vinsterna tas bort ur välfärden eftersom det krävs om vi ska få en gemensam välfärd av hög kvalitet och med goda arbetsvillkor.

Under näringsliv och jobb nämns gårdsförsäljning av öl och vin. Det säger Vänsterpartiet bestämt nej till eftersom vi sätter folkhälsan främst.

Under kultur och fritid så tycker vi det är viktigt med tillgång till samlingslokaler i alla kommundelar.

Eftersom ärendet handlar om att anta Alliansens handlingsprogram som kommunens handlingsprogram väljer Vänsterpartiet att inte delta i beslutet.

Beslutet blev att bifalla alliansens handlingsprogram som kommunens handlingsprogram.

Nästa ärende handlade om antagande av Höganäs kommuns folkhälsoprogram för åren 2015-2018. Under denna punkt höll jag detta anförande:

Som det står i handlingarna till ärendet så är målsättningen att folkhälsoprogrammet ska bli en användbar plattform och vägledning för att främja bland annat hälsa och utveckling. Här nämns också att en förbättrad folkhälsa byggs genom uthålligt och långsiktigt arbete, och att programmet ska utgöra ett stöd för respektive förvaltning/nämnd i det fortsatta folkhälsoarbetet.

I vårt remissyttrande till folkhälsoprogrammet har vi nämnt flera saker vi vill prioritera i kommunens folkhälsoprogram. En av de viktigaste som jag vill trycka på är hälsa i arbetslivet. Genom en bra personalpolitik och aktivt arbetsmiljöarbete förebyggs ohälsa.

Jag yrkade på bifall för folkhälsoprogrammet och så blev även utfallet.

Efter en kort paus med kaffe var det så dags att behandla antagande av arvodesregler för förtroendevalda där jag höll nedanstående anförande samt yrkade på avslag på de tre att-satserna i handlingarna:

för Vänsterpartiet är det centralt att ett politiskt uppdrag är ett hedersuppdrag från väljare och medlemmar och att arvodena ska finnas för att ge de praktiska förutsättningarna som behövs för att utföra sitt uppdrag, inte för att berika sig på.

I riksdagen förespråkar vi en rejäl sänkning av riksdagsledamöternas arvoden och här i Höganäs kommun är vi absolut motståndare till att politikernas arvoden höjs.

Högeralliansen har minskat antal fritidspolitiker, gjort den politiska organisationen mer toppstyrd och centraliserad, minskat de fackliga organisationernas insyn, anställt en politisk sekreterare samt höjt partistödet. Genom att man centraliserat organisationen har det inneburit en minskning av det folkliga inflytandet och insynen i kommunens verksamheter.

För oss är det en viktig princip att förtroendevalda politiker sysslar med politiken för att de är engagerade och har en vilja att förändra och arbeta för kommunens bästa och inte för att håva in arvoden.

Förtroendevalda ska ha villkor som gör att man kan fullfölja sitt uppdrag. Förlorad arbetsförtjänst är därför bra men när arvoden skenar iväg till fantasisummor som de flesta av oss aldrig kommer i närheten av förloras förtroendet till systemet.

Klyftorna ökar i vårt samhälle. Det är vår uppgift att bekämpa den utvecklingen, inte bidra till den. Höga arvoden riskerar att skapa en förtroendeklyfta mellan de förtroendevalda och kommunens medborgare för det politiska systemet. Vi behöver ökade resurser till vård, skola och omsorg – inte till politikerna.

Jag vill inte vara med och bidra till ökat politikerförakt. Jag vill kunna se väljarna i ögonen, jag vill kunna relatera till den verklighet som finns utanför stadshuset och jag vill att de människor jag företräder ska kunna relatera till mig.

Politiker är folkets företrädare och folkets företrädare bör inte leva på en nivå som skiljer alltför mycket från invånarna. Vi är valda för att företräda Höganäs medborgare och det är det som ska driva oss. Det är i folkets tjänst vi verkar – som politiker har vi ett förtroendeuppdrag och inte ett lönearbete.

Därför yrkar jag på avslag på alla tre att-satser och om det blir bifall så kommer Vänsterpartiet att lämna in en skriftlig reservation till förmån för sitt eget avslagsyrkande.

Det blev tyvärr ingen större debatt, men för oss i Vänsterpartiet är det viktigt att visa att vi är valda för att företräda Höganäs medborgare och att det är det som ska driva oss.

Vid beslutet begärde jag votering. Tre avstod från att rösta och fyra inklusive mig själv stödde mitt avslagsyrkande. Jag lämnade in en skriftlig reservation som kommer att finnas med i det justerade protokollet.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Dela den här sidan:

Kopiera länk