Kommunalpolitik

Rapport från Kommunfullmäktige 2014-11-27

I mina rapporter från KF så kommer jag att lägga fram i huvudsak hur V agerar i Kommunfullmäktige och inte i huvudsak hur andra partier agerar. Det finns absolut andra arenor för att göra det.

Hur man väljer att läsa handlingar inför KF är upp till var och en av ledamöterna, själv går jag först igenom ärenden med post-it lappar för att sen starta om från början, läsa igenom och anteckna, ta kontakt med parlamentarisk grupp och medlemmar för att förbereda mina inlägg och yrkanden.

Innan dagens möte var jag kallad till ett extra Kommunstyrelsemöte för två ärenden som senare skulle upp i KF, kommer att redogöra för dem lite senare i rapporten.

Vidare var även Kvinnojouren Höganäs utanför sessionssalen för att överlämna Vita Bandet till varje ledamot. Självklart tog jag emot och satte på mig vita bandet där jag lovar att aldrig acceptera eller blunda för mäns våld mot kvinnor.

Vill också nämna boken Kullaledsmetoden – att bygga, organisera och utveckla en vandringsled som vi fick på våra platser, blir en intressant läsning att se fram emot.

Bland de första ärenden var val till kommunens revisor plus val av kommunala organ 2015 – 2018 där Vänsterpartiet kommer att representeras i Socialnämnden av Inger Nilsson (ersättare) och i utbildningsnämnden Gunilla Fruerlund (ersättare).

Kommunen antog även en ny bredbandsstrategi och sen under ärendet om att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av gamla posthuset i Arild valde jag att inte delta i beslutet. Jag yrkade detta under mötet efter lyssnat på inlägg från Mp och S där bl.a. vikten av föreningslokal utanför centrum kom upp och upplevelsen av en dålig politisk hantering av ärendet nämndes.

Under ärende om antagande av reglemente för anställande av politisk sekreterare så var jag uppe och frågade och fick svar: att om partier vill ansöka om stöd så kan man det enligt reglementet men då ska man ansöka om det och vill man inte så ansöker man ej, alltså inget automatiskt.

I pausen gjordes val av ombud till kongress med Sveriges kommuner och landsting 2015 och självklart så valde jag Vänsterpartiet Skånes valsedel med toppen vänsterpartister.

Som jag nämnde i början så var det två ärenden som var upp i ett extra KS och var nu också med i handlingarna till KF: handlar om överenskommelse avseende mottagande av ensamkommande flyktingbarn och lokaler för ensamkommande flyktingbarn.

Socialchef redogjorde ärendet för oss ledamöter i både KS och KF och hur man arbetat innan ärendet kommit upp nu till beslut. Även KS ordförande redogjorde för ärende 2 så jag valde att gå upp och ge inlägg på ärendena:

”Ordförande, ledamöter och åhörare:

Ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige är en utsatt grupp. De har förlorat sina föräldrar eller befinner sig skilda från dem och har ofta varit med om traumatiska upplevelser. Barns rättigheter och grundläggande rättssäkerhet kommer alltid i första rummet och för Vänsterpartiet är en human och rättssäker flyktingpolitik som uppfyller internationella konventioner alltid grunden som vi inte ruckar på. Barn som lyckats fly från krig och umbäranden har självklart rätt till skydd och trygghet och Sverige har en lika självklar skyldighet att hjälpa dem med barns rättigheter och grundläggande rättssäkerhet som utgångspunkt.

För oss handlar det om politisk vilja och vilja visa var man står och efter lyssnat på Socialchefens föredragande och efter dess kontakt med Migrationsverket för vad som de bäst behöver hjälp med yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att hålla 20 boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn – pojkar 16 till 17 år varav minst 16 platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn, med start från och med 2015-01-01.” Kommunstyrelsens beslut bifalles.

Under ärende om lokaler så yttrade jag mig också:

”Vi i Vänsterpartiet anser att boende för ensamkommande flyktingbarn ska vara i offentlig regi och hålla god kvalitet för den offentliga driften garanterar dessutom att det finns insyn och en högre kontroll, vilket garanterar barnens rättigheter och skydd. Så Vänsterpartiet Höganäs yrkar därför bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut.” Kommer alltså lokaler.

Självklart kommer ni att kunna läsa besluten hur de är utformade efter att justering gjorts för då kommer det upp på kommunens hemsida.

Under ärende om annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden så röstade jag för votering efter beslut klubbades dock man ska göra detta före så valde att reservera mig för S yrkande om att både Hallå och Helsingborgs dagblad ska gälla och inte som beslutet blev att bara i Hallå Höganäs.

Vidare togs beslut om fastställande av mötesdagar för 2015 då Höganäs Kommun bl.a. inbjuder till allmänpolitisk debatt om Höganäs översiktsplan den 4 mars 2015. Här kommer varje partis ledamöter och ersättare att kunna delta i debatten om hur Höganäs Kommun ska utvecklas i framtiden.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Dela den här sidan:

Kopiera länk