Massmedia

1 2 3 10

”Kommuner ska inte ägna sig åt avancerad skatteplanering.”

Alliansen som styr i Höganäs har bestämt sig för att bolagisera stora delar av socialtjänstens verksamhet.

Det är en dålig idé och förtjänar debatt. Av alla svenska kommuner är det hittills bara Sollentuna som gjort på just det sätt som alliansen i Höganäs vill, men upplägget kan bli aktuellt inom fler verksamheter och i fler kommuner.

Först var alliansens huvudskäl att en bolagisering skulle göra det möjligt för kommunen att tillägna sig 14 miljoner kronor från staten i momsersättning. Efterhand har alliansen istället framhävt att verksamheten skulle bli så mycket bättre och brukarna mer nöjda.

Vår viktigaste invändning är principiell. Kommuner ska inte ägna sig åt avancerad skatteplanering. Tanken är ju att om kommunens vårdboenden och hemtjänst flyttas till ett aktiebolag och kommunen därefter köper samma verksamhet av det egna bolaget ”tjänar” kommunen 14 miljoner kronor. Ett sådant förfarande strider mot andan i det regelverk som finns kring momsersättning. Den svenska modellen bygger dessutom på att alla solidariskt betalar skatt och avgifter.

Skattemoralen utmanas när rika privatpersoner flyr skatt eller, som nu i Höganäs, när en rik kommun tillskansar sig förmåner på det allmännas bekostnad. Förfarandet är extra anmärkningsvärt eftersom kommunen är helt beroende av att skattesystemet fungerar.

I fjol betalade Höganäsborna 1 064 miljoner kronor i skatt till kommunen. Nästan hela intäktssidan i den kommunala budgeten består av skattepengar.

För att Höganäs ska få de nu eftertraktade miljonerna måste en omständlig och kostsam omorganisation ske. Den påverkar under lång tid anställda och dem som kommer i kontakt med socialtjänsten i kommunen.

Det finns dessutom inga belägg för att verksamheten blir bättre, brukarna mer nöjda och slutresultatet värt alla uppoffringar.

Höganäs kommunchef konstaterar i sin utredning av bolagiseringen av socialtjänsten att ” … huvudargumentet för bolagisering av kommunal verksamhet är att öka effektiviteten” och konstaterar att ” … empiriska erfarenheter visar dock att effektiviteten inte ytterst beror på vilken organisationsform som verksamheten bedrivs i utan [ … ] på ledningen [ … ]samt vilka individer som arbetar där”.

Två argument för bolagiseringen som återkommer är ”större tydlighet” och ”kortare beslutsvägar”.

Risken är att det blir tvärtom. Istället för en chef, en administration och en styrelse/nämnd medför en bolagisering två organisationer och då finns det risk för konflikter kring uppdrag, diffusa besked kring vem som ska göra och betala vad.

Kommunchefen varnar också i sin utredning för att ökade administrativa kostnader riskerar att äta upp de 14 miljoner kronorna.

Förutom att omorganisationer kostar pengar, kostar de i arbetstid och i försämrad arbetsmiljö. Situationen inom delar av hem- och äldrevården i Höganäs är redan mycket ansträngd. Ökade behov och relativt mindre resurser gör att personalen går på knäna. Alarmerande många anställda är sjuka, bortåt 10 procent. Bolagiseringsplanerna försämrar arbetsmiljön ytterligare.

Omorganisationen medför alltså kostnader på flera olika sätt.

Vi uppmanar alliansen att lyssna på kritiken och genast avbryta planerna på att bolagisera socialtjänsten i Höganäs.

Det som på riktigt spelar roll för en bra omsorg är kontinuitet i personalen. Det betyder att personalen behöver ha en bra arbetsmiljö och trivas på sitt arbete så att de håller sig friska och stannar kvar på sina jobb. Genom att fokusera på det och fokusera på den verksamhet som redan finns kan vi politiker i Höganäs ge gamla och sjuka god vård och omsorg.

Anneli Eriksson, ordförande för Socialdemokraterna i Höganäs

Barbro Stigsdotter, lokalt språkrör för Miljöpartiet i Höganäs

Emma Wennerholm, gruppledare för Vänsterpartiet i Höganäs

Debattartikel publicerad i Helsingborgs Dagblad 2016-11-20.

Bygg ett riktigt bra bibliotek i Viken

När nu en stor investering görs i Vikenskolan vill vi i Vänsterpartiet att vi samtidigt utnyttjar tillfället att skapa ett väl fungerande och modernt bibliotek som är anpassat efter de behov som finns i Viken.

Den lösning vi förordar är att nuvarande folkbibliotek och skolbibliotek ersätts med ett integrerat folk- och skolbibliotek. Organisatoriskt vill vi att biblioteket har kultur- och fritidsutskottet som huvudman. Biblioteket ska vara bemannat av fackutbildade bibliotekarier. Vi vill alltså se en lösning som den i Jonstorp, som visat sig fungera mycket väl. Det ska vara ett modernt, meröppet bibliotek.

Avgörande är att fackutbildade bibliotekarier anställs, att biblioteket har en huvudman som verkligen vet hur bibliotek ska drivas samt att biblioteket ingår i den väl fungerande organisation som folkbiblioteken och de integrerade biblioteken i Höganäs ingår i.

Om vi vill att invånarna, särskilt barn och ungdomar, i Viken ska få ett riktigt bra bibliotek är ett integrerat bibliotek den bästa lösningen. Det är också mer kostnadseffektivt än att driva folkbibliotek och skolbibliotek separerade från varandra.

Vikenskolans skolbibliotek har länge, trots att det är en av kommunens största skolor, varit eftersatt. det är dags att vi ändrar på det nu och bygger ett lika bra bibliotek i Viken som det vi har i Jonstorp.

Emma Wennerholm (V)

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2016-05-08.

1 maj

Tillsammans gör vi skillnad – fira 1 maj med Vänsterpartiet Höganäs

Vi bjuder in alla1 maj 2016 som vill se ett samhälle där jobben är trygga, kvinnor och män är jämställda och där solidaritet och medmänsklighet är drivkraften i samhällsutvecklingen.

Samling klockan 13.45 på Nymbergs plats utanför Höganäs Bibliotek

Tal och musik i Café Amanda, Höganäs Bibliotek klockan 14:30-16.00

Talare : Pål Brunnström och Emma Wennerholm

 

 

Pål Brunnström bor i Malmö och sitter i partistyrelsen för Vänsterpartiet. Han kommer att tala utifrån den övergripande parollen ”Tillsammans gör vi skillnad”.

– Det är tillsammans vi kan vända det som beskrivs som ett problem, att många unga människor nu söker sig till Sverige, till en möjlighet. Tillsammans kan vi få fart på byggandet av bostäder till gamla och nya invånare, för bostadsbristen är inte något nytt fenomen. Tillsammans kan vi anställa fler i den vård och den skola som redan innan var i stort behov av mer personal. Tillsammans kan vi sätta stopp för skattesmitarna, de korrupta tjänstemännen och de som suger ut vinster ur välfärden, för att se till att pengarna istället används till det som de var avsedda för, säger Pål Brunnström.

Emma Wennerholm är gruppledare i Vänsterpartiet Höganäs, ordinarie ledamot i distriktsstyrelsen V Skåne, ersättare i regionfullmäktige och fackligt förtroendevald / aktiv i Kommunal och aktiv inom LO. Emma kommer att tala utifrån Gemensam välfärd utan privata vinstintressen och Gemensam välfärd av hög kvalitet och med goda arbetsvillkor med kommunalpolitiskt arbete i fokus.

– För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att fira arbetarrörelsens högtidsdag i Höganäs. Politisk förändring startar alltid i det lokala. I Höganäs ökar sjukfrånvaron. Välfärden behöver ökade resurser för att ge de anställda goda arbetsvillkor, säger Emma Wennerholm, gruppledare för Vänsterpartiet Höganäs.

Inför förskola på natten

Nästan 40 procent av alla löntagare i Sverige jobbar kvällar, nätter och helger. Samtidigt är det knappt hälften av landets kommuner, bland annat Höganäs, som inte erbjuder någon form av barnomsorg på obekväma arbetstider.

Tillgången till barnomsorg på kvällar, helger och nätter är idag inte tillräckligt utbyggd. Många föräldrar, framför allt mammor,hindras därför från att arbeta så mycket som de skulle vilja och behöver.

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande och är en förutsättning för att både män och kvinnor ska kunna förena föräldraskap och arbete. Därför bör möjligheten att få vistas i en verksamhet av hög pedagogisk kvalitet vara en rättighet för alla barn.

Vi bör se till att alla barn har rätt att gå i förskolan, oavsett om deras föräldrar arbetar på obekväm arbetstid eller inte.

Vänsterpartiet anser att det är självklarhet kommunen erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid eller inte, det är viktigt ur ett arbetsmarknads- och jämställdhetsperspektiv och ur rättvisesynpunkt

Därför lämnar vi in en motion till kommunfullmäktige om att Höganäs kommun tillser att barnomsorg finns tillgänglig även på obekväma arbetstider.

Emma Wennerholm
Gruppledare, Vänsterpartiet Höganäs

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2015-11-21.
Läs vår motion om barnomsorg på obekväm arbetstid.

Vänsterpartiet är emot höjda arvoden till politikerna

Onsdagen den 1 april fanns på kommunstyrelsens sammanträde ett ärende om antagande av arvodesregler till förtroendevalda och i en tjänsteskrivelse från kommunledningskontoret skrivs det att de ändringar som föreslås i de nya arvodesreglerna innebär en kostnadsökning på cirka 1 200 000 kronor per år.

För Vänsterpartiet är det centralt att ett politiskt uppdrag är ett hedersuppdrag från väljare och medlemmar och att arvodena ska finnas för att ge de praktiska förutsättningar som behövs för att utföra sitt uppdrag, inte för att berika sig på.

I riksdagen förespråkar vi en rejäl sänkning av riksdagsledamöternas arvoden och i kommunen är vi absolut motståndare till att politikernas arvoden höjs. Högeralliansen har minskat antalet fritidspolitiker, gjort den politiska organisationen mer toppstyrd och centraliserad, minskat de fackliga organisationernas insyn, anställt en politisk sekreterare samt höjt partistödet. För oss är det en viktig princip att förtroendevalda politiker sysslar med politiken för att de är engagerade och har en vilja att förändra och arbeta för kommunens bästa och inte för att håva in arvoden.

Klyftorna ökar i vårt samhälle. Det är vår uppgift att bekämpa den utvecklingen, inte att bidra till den. Höga arvoden riskerar att skapa en förtroendeklyfta mellan de förtroendevalda och kommunens medborgare för det politiska systemet. Vi behöver ökade resurser till vård, skola och omsorg – inte till politikerna.

Politiker är folkets företrädare och folkets företrädare bör inte leva på en nivå som skiljer sig alltför mycket från invånarnas. Vi är valda för att företräda Höganäs medborgare och det är det som ska driva oss. Det är i folkets tjänst vi verkar – som politiker har vi ett förtroendeuppdrag och inte ett lönearbete.

Emma Wennerholm (V)

Insändare publicerad i Helsingborgs Dagblad 2015-04-05.

Läs även: Nya arvoden kostar miljonbelopp (HD 2015-04-04), Vänsterpartiet föreslår sänkta arvoden för riksdagsledamöter.

1 2 3 10
Arkiv
Kategorier