Motioner

Rapport från kommunfullmäktige 2015-11-19

Inför dagens kommunfullmäktige så hade jag lämnat in två motioner och en interpellation. Motionerna handlade om barnomsorg på obekväm arbetstid samt arbetstidsförkortning och ökad bemanning inom äldreomsorgen. Interpellationen ställdes till Socialnämndens ordförande och handlade om delade turer. I samband med detta har jag också skickat in två insändare till Helsingborg Dagblad.

Första gången jag gick upp i talarstolen var för att yrka bifall till Socialdemokraternas motion om Handikapporganisationernas representation i Kommunala handikapprådet. Rådet heter numera Kommunala funktionshinderrådet.

Motionen gick ut på att det ska göras en utvärdering av följderna av beslutet att förändra representationen i rådet.

Motionen ansågs besvarad. Detta reserverade jag mig emot. Vänsterpartiet har också tidigare yrkat avslag då beslutet togs om att förändra representationen i rådet.

Nästa ärende på dagordningen var om antagande av plan för tillgänglighet och delaktighet. Jag höll då följande inlägg:

Ordförande, ledamöter och åhörare

Människor med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga i samhällslivet på lika villkor som andra. Människors lika värde är en grundläggande utgångspunkt och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Tillgänglighet och delaktighet är en fråga om att ge alla medborgare samma demokratiska rättigheter och möjligheter i samhället. Att göra arbetsplatser, bostäder, transporter och offentliga lokaler tillgängliga skulle öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i utbildningar, i arbetslivet och i samhällslivet som helhet. Det är en samhällsekonomiskt lönsam investering på både kort och lång sikt. Därefter yrkar jag bifall till att anta planen.

Under ärende 19 som handlade om komplettering av socialnämndens reglemente valde jag att, tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, att inte delta i beslutet och lämnade då salen. Jag har tidigare (KF 2015-05-21) yrkat avslag då förändringar angående anställandet av socialchef och utbildningschef gjorts.

Under ärende 22 som handlade om annonsering för kommunfullmäktiges sammanträden år 2016 ställde jag mig bakom Socialdemokraternas yrkande på att även annonsera i Helsingborgs dagblad och Lokaltidningen men utfallet blev att vi endast ska annonsera i Hallå Höganäs.

Läs interpellationen om delade turer.
Läs motionen om barnomsorg på obekväm arbetstid.
Läs motionen om arbetstidsförkortning och ökad bemanning inom äldreomsorgen.

Motion: Bekämpa den ekonomiska brottsligheten

Den ekonomiska brottsligheten omfattar miljardbelopp. En del av detta kommer från offentlig upphandling. Samhällskonsekvenserna av denna brottslighet är mycket allvarliga. Skattemedel hamnar hos kriminella istället för elever, sjuka, gamla och andra som pengarna är avsedda för. Kriminella företag betalar heller inte skatt utan ofta förs pengar ut till skatteparadis.

Människor i en utsatt situation utnyttjas som arbetskraft med dåliga arbetsvillkor. Detta innebär även en press på andra löntagares villkor. Seriösa företag kan inte konkurrera med skumraskföretagen på lika villkor.

Det finns alltså en mängd skäl att stärka kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Insatser görs av olika myndigheter, kommuner och landsting. Men insatserna behöver stärkas och systematiseras. Och det finns exempel att titta på. Bland annat Malmö stad håller på att utveckla arbetet mot den ekonomiska brottsligheten med metoden ”Vita jobb”.

”Vita jobb” är ett verktyg mot svartarbete och social dumpning vid offentlig upphandling. ”Vita jobb” är ett samarbetsprojekt mellan ett antal fackliga organisationer inom sektorer som är speciellt utsatta för konsekvenserna av svartarbete. I en handbok redovisas rättsliga möjligheter för offentliga myndigheter och organ att agera för att förebygga, uppdaga och åtgärda svartarbete och ekonomisk brottslighet. Det finns praktiska tips på hur man kan upptäcka osund anbudskonkurrens bland annat genom avvikande nyckeltal, t.ex. låga personalkostnader i förhållande till omsättningen.

Jag yrkar

Att Höganäs kommun ska anpassa, utveckla och implementera metoden ”Vita jobb” för att bekämpa svartarbete och ekonomisk brottslighet i Höganäs kommun vid offentlig upphandling.

Inger Nilsson
Vänsterpartiet

Helsingborgs Dagblad uppmärksammar vår motion.

Motion och möte om En välfärd fri från kommersiella intressen

Idag har Vänsterpartiet Höganäs lämnat in en motion om En välfärd fri från kommersiella intressen. I motionen yrkar vi på att Höganäs kommun i framtida upphandlingar ställer krav på att utförarna/leverantörerna av tjänster inom välfärden utgörs av företag och organisationer som drivs utan vinstintresse.

Onsdag 14 november klockan 19.00 arrangerar vi ett öppet möte där vi presenterar Vänsterpartiets rapport En välfärd fri från kommersiella intressen. Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Vänsterpartiet kommer driva frågan om en välfärd fri från kommersiella intressen både lokalt och på riksnivå ända fram till valet 2014. Det är en högt prioriterad valfråga för oss. Än så länge är vi det enda partiet som klart och tydligt säger att varje skattekrona i välfärden ska gå dit den var avsedd. Det är ett slöseri med skattemedel att låta dem försvinna bort i privata vinster. ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”, som den socialdemokratiske socialministern Gustaf Möller sade.

Hjälp oss gärna i vårt arbete genom att sprida flygbladet Bättre välfärd utan vinstjakt.

Länkar:
En välfärd fri från kommersiella intressen
Nästan 9 miljarder till skattefinansierad vinst i välfärdsföretagen
Vårdföretag gör miljonvinst på att driva Sälgen
Miljonvinst för Revalyckan
Anonyma ägarbolag tvistar med Skatteverket
”Det finns en naiv tro på konkurrens i välfärden”
Jämlikhetsambitionerna hotas i dagens äldreomsorg
”Så skapar vi en välfärd fri från kommersiella intressen”
Vinsterna ska gå till vården, skolan och omsorgen
LO-rapport: Allmänheten om vinster i välfärden
Famna-rapport: Allmänheten om vård och omsorg
Vänsterpartiets välfärdsseminarium i Almedalen 2012
Vänsterpartiets riksdagsmotion En välfärd fri från kommersiella intressen
Lena Sommestad: Vägen mot vinstbegränsning i välfärden
Jonas Sjöstedt presenterar Vänsterpartiets rapport En välfärd fri från kommersiella intressen
Utmaningsrätt i Höganäs

 

Motion om ”skatteparadis”

Varje år går 30 miljarder kronor till 16 riskkapitalägda koncerner. Ur dessa skattemedel genereras en vinst på nära 2,9 miljarder kronor. Riskkapitalbolagen gör stora vinster och gör också sitt bästa för att undanhålla dessa vinster beskattning. För Höganäs del är Attendo av särskilt intresse. Enligt Skatteverket har Attendo taxeringsår 2010 undanhållit 130 miljoner. (Se artiklarna ”Systematiska uppköp av vård, skola och omsorg”, Svenska Dagbladet 2011-03-08 och ”Anonyma ägarbolag tvistar med Skatteverket”, Dagens Nyheter 2011-05-27).

En metod riskkapitalbolagen använder sig av för att undvika att betala skatt är att registrera sig i så kallade ”skatteparadis”.

Detta undanhållande av skatter är samhällsskadligt på flera sätt. Förutom det självklara att vi behöver intäkter för att klara finansieringen av vår välfärd undergräver det skattemoralen och skapar osunda konkurrensförhållanden. Det blir svårt för seriösa aktörer att lämna lika attraktiva bud vid upphandlingar som de aktörer som undanhåller skatt.

Som de nu aktuella vårdskandalerna inom Carema visar kan också riskkaptalbolagens stora vinstintressen gå ut över kvaliteten inom vården och omsorgen.

Vi politiska partier har olika åsikter om privatiseringar av välfärden men vi bör kunna enas om att kommunens skattemedel inte ska gå till skatteplanerande riskkapitalbolag.

Kalmar och Nybro är två exempel på kommuner som i sina regler för upphandlingar tagit ställning mot att samarbeta med aktörer som undanhåller skatt: ”Våra leverantörer får ej ha någon koppling till företag i s.k. ‘skatteparadis’.”

Vänsterpartiet Höganäs yrkar

att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utforma regler för inköp, anbud och utmaningar som utesluter företag som har kopplingar till så kallade ”skatteparadis”.

Vänsterpartiet Höganäs
2011-11-13

Inger Nilsson   Emma Wennerholm

Helsingborgs Dagblad uppmärksammar vår motion.

Kommunfullmäktige 2011-05-26

Imorgon klockan 18.30 är det kommunfullmäktigesammanträde i Sessionssalen, Höganäs stadshus. Fullmäktigesammanträdena är offentliga. Kom gärna och lyssna! Du kan också lyssna via Höganäs Närradio 104,9 MHz.

Några av Vänsterpartiet Höganäs motioner kommer behandlas. Du kan läsa kommunfullmäktiges handlingar för att se hur våra motioner tagits emot. Våra motioner finns med i del 3 av kallelsen.

Några kommentarer till hur våra motioner behandlats.

Motion om meddelarfrihet och offentlighetsprincip i privatiserade verksamheter.

Det är givetvis bra att Höganäs kommun vid privatiseringar i avtalen skriver in ”att entrepenören, genom avtal eller annat påbud, inte får förbjuda personalen att utöva meddelarfrihet”. Men som det påpekats i SKTF-tidningen (2011-05-12) är det svårt att kontrollera att avtalen följs. Höganäs kommun kan visa entrepenörerna att vi verkligen menar allvar med att skriva in meddelarfriheten i avtalen genom att också i avtalen skriva in att vi med omedelbar verkan säger upp avtalen med företag som bryter mot meddelarfriheten. SKTF-tidningen har ringt runt till privata äldreboenden med avtal om meddelarfrihet och det visade sig att personalen, trots avtalen, drar sig för att prata med massmedia. SKTF-tidningen för också fram exempel på att det när privatiserad verksamhet återkommunaliseras kommer fram kritik som inte framkom när verksamheten drevs privat. Vare sig det beror på rädsla för repressalier eller lojalitet med arbetsgivaren så blir resultatet detsamma: personalen tystnar, kritiken når inte ut. Det är också tveksamt vilket juridiskt värde dessa avtal mellan kommuner och privata vård- och omsorgsföretag har. Om samma villkor ska gälla för privatanställda som för offentliganställda krävs en lagändring.

Offentlighetsprincipen nämns inte i svaret på vår motion. Anita Söderlind sa under den allmänpolitiska debatten att Höganäs kommun, avseende Revalyckan och Sälgen, har ”insyn i deras årsredovisningar”. En sådan rätt eller möjlighet ersätter inte på något sätt offentlighetsprincipen, som ger oss alla lagstadgad rätt till insyn i offentligt driven verksamhet. Vänsterpartiet Höganäs frågade Anders R Olsson, journalist och expert på frågor om yttrandefrihet, offentlighet och integritet, vad det innebär för allmänhetens och massmedias insyn i verksamheten när en kommunal verksamhet privatiseras eller läggs ut på entrepenad. Han svarade: ”Det betyder att medborgarnas rätt till insyn i verksamheten försvinner. Privata företags handlingar är, till skillnad frän myndigheters, inte ‘allmänna handlingar’ i grundlagens mening. Därmed kan medborgarna heller inte kräva att få se dem.”

Lästips:
”Svårt att kolla att reglerna följs” (SKTF-tidningen 2011-05-12).
”Rätten att tala inte självklar trots avtal” (SKTF-tidningen 2011-05-12).
”‘Krävs mer än ett avtal'” (SKTF-tidningen 2011-05-12).

Motion om information till medborgarna på kommunens hemsida.

Vänsterpartiet Höganäs vill att fler ska engagera sig i den demokratiska processen. Om detta ska vara möjligt måste vi, bland annat, sträva efter att göra det möjligt för medborgarna att enkelt finna nödvändig information, bland annat via Höganäs kommuns hemsida. Vänsterpartiet Höganäs anser att det inte bara för de med politiska uppdrag ska vara ”möjligt att komma åt samtliga relevanta handlingar digitalt” utan att detta även ska gälla kommunens medborgare. Det ska vara möjligt att ”effektivt och bekvämt” följa den politiska debatten och processen, att bevaka vilka politiska beslut som fattas och därmed se var de ideologiska skiljelinjerna partierna emellan går.

Motion om bostadspolitik i Höganäs kommun.

Moderaterna vill sälja ut var fjärde lägenhet i Höganäshems bestånd. Högeralliansens förhandlingar landade på att var tionde lägenhet ska säljas. Ingenstans i vår motion finns något som ger skäl till kommentarer som ”monopol för allmännyttan” eller ”sätta marknaden ur spel”. Merparten av de fakta och argument vi för fram i vår motion är hämtade från skriften ”Bostadsmarknadsanalys Skåne 2010”, utgiven av Länsstyrelsen i Skåne Län. Alla som intresserar sig för bostadspolitik vet att det råder bostadsbrist i Sverige, inte minst i Skåne, och att särskilt bristen på hyresrätter med låga hyror är stor. Vi hävdar att bostadssituationen i Sverige till stor del beror just på att vi har en regering som har överlåtit bostadspolitiken till ”aktörerna på marknaden”. Att vilja värna hyresrätterna, särskilt de med låga hyror, i Höganäs borde vara en självklar ståndpunkt för den som verkligen vill att alla ska ha rätt till en god bostad, även de som inte har råd att köpa sin bostad eller betala en hög hyra. En kommunal bostadsförmedling skapar givetvis inte fler bostäder men kan vara, vilket framhålls i ”Bostadsmarknadsanalys Skåne 2010” ett sätt för kommunen att arbeta med bostadsförsörjningen, alltså bedriva bostadspolitik. För övrigt skulle inte en kommunal bostadsförmedling skapa ”fler köer” utan tvärtom göra det möjligt för bostadssökande i Höganäs att endast behöva stå i en bostadskö.

Vi överlåter åt högeralliansen att förklara hur, utan att värna och främja hyresrätter med låga hyror, Höganäs kommun ”ska kunna erbjuda bostäder som passar unga”.

Lästips:
”Unga bor kvar hemma mot sin vilja” (Hyresgästföreningen).
”Mambo, Kombo, Iblando, Smygbo och Dumbo” (Barbros bostadsblogg).
”Bostadsrätts-våg över Sverige” (Helsingborgs Dagblad 2011-05-23).
”Alliansens urspårade bostadspolitik” (Alliansfritt Sverige 2011-05-24).
Kent Werne: ”Du sköna nya hem” (bok)
Vänsterpartiets bostadspolitiska program.

Vi hoppas också få svar på vår interpellation om vad utmaningsrätten kostar Höganäs kommun.

Engagera dig

Tillsammans gör vi Sverige jämlikt och rättvist, bli medlem i Vänsterpartiet!

Följ Vänsterpartiet på Facebook, Instagram och Twitter. Gilla och dela våra inlägg!

Vill du veta vad Vänsterpartiet gör? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Hjälp oss sprida vår politik, ge en gåva till Vänsterpartiet!

Arkiv
Kategorier