Kommunalpolitik

Rapport från kommunfullmäktige 2018-04-19

Under ärende 6 Svar på revisorernas granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning höll jag detta anförande:

Ordförande, ledamöter och åhörare

Som jag nämnde på Kommunfullmäktige den 23 november 2017 när vi antog arbetsmiljöpolicyn för Höganäs Kommun så ska det vara en naturlig del i den dagliga verksamheten i en organisation att arbeta systematiskt med arbetsmiljön.

Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats, sociala, organisatoriska liksom fysiska förhållanden.
Arbetsmiljön – det är allt på jobbet som påverkar kropp och själ. Den fysiska arbetsmiljön är kanske det första en tänker på. Men det handlar minst lika mycket om hur arbetet organiseras.

En god arbetsmiljö förutsätter att de anställda har inflytande och får information om arbetsgivarens planer.

Alla ska ha rätt att komma hem efter jobbet och ha ork kvar i både kropp och själ. Ingen ska riskera att skadas eller rentav dödas på sitt jobb. En bra arbetsmiljö är bokstavligt talat livsviktig. Friska arbetsplatser åstadkommer också bättre resultat. Hela samhället vinner på ett arbetsliv där människor ges utrymme att må bra.

Som sagt det är viktigt att arbeta med arbetsmiljö speciellt det systematiska arbetsmiljöarbetet och i revisionen nämns det att det görs men att arbetsmiljörelaterande rutiner behöver ses över och att skyddsombud fattas i vissa verksamheter samt att några påvisar att det inte gjordes skyddsronder under 2016.

Vi kommer att få fortsätta arbeta med rekryteringar och vår bemanning. Bemanningen behöver öka men det är svårt att rekrytera personal. Om vi är en god arbetsgivare som arbetar med och förbättrar arbetsmiljön kan det bli lättare för oss att rekrytera personal.

I revisionen tas upp också upp att kommunen arbetar på bred front för att minska sjukfrånvaron och det är bra! Det är också bra att revisionen tar upp att det är viktigt att personalredovisningen inte bara behandlas av kommunstyrelsen utan även berörda nämnder borde göra detta.

Till slut anser jag att det yttrande från HR chef på revisionsrapporten om att se över och vid behov ansvars – och uppgiftsfördelningen mellan personalfunktionerna centralt och lokalt , att säkerställa att uppföljningen av centrala mått på personalområdet återrapporteras till ansvarig styrelse och nämnd och att hitta former för att i samråd och med tydlig ansvarsfördelning agera aktivt på personalpolitiska utmaningar och strategiska viktiga frågor, och ge de respektive förvaltningarna en tydlig viljeriktning i dessa avseende är mycket bra.

Vänsterpartiet yrkar bifall till att lägga rapporten till handlingarna.

På ärende 12 yrkade Miljöpartiet avslag på att begära att regeringen ska avgöra om kommunen ska få överta den operativa tillsynen över Kullaplast AB från Länsstyrelsen i Skåne län. Länsstyrelsen har den 13 december 2017 avslagit Höganäs kommuns ansökan om att få ta över tillsynen och miljöpartiet bedömde att skälen för avslaget var relevanta och giltiga. Främst anger länsstyrelsen risken för jäv och tveksamheten kring kommunens resurser och kompetens för tillsynen.

Efter begärd votering där Vänsterpartiet röstade precis som Miljöpartiets tre ledamöter på avslag och en moderat avstod och 35 bifall så reserverade sig både Vänsterpartiet och Miljöpartiet mot beslutet.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Dela den här sidan:

Kopiera länk