Kommunalpolitik

Rapport från kommunfullmäktige 2017-10-26

Följande anförande höll jag under ärende 9 som var Godkännande av delårsrapport för januari-augusti 2017 för Höganäs kommun.

Ordförande, ledamöter och åhörare

Delårsrapporten är viktig att ta fram så att det finns möjlighet för både oss politiker och såklart allmänheten att se och läsa om prognos för årets resultat. Sammanställningen är för perioden 1 januari till 31 augusti och visar på ett överskott om 31 mnkr.

Men som sagt även om den visar på det överskottet trots att de större verksamheterna går back och att anslag för oförutsedda händelser och andra resurser inte använts fullt ut så får jag iallafall en känsla av att budgeten är underfinansierad åtminstone skulle de större verksamheterna behöva mer
resurser så att de inte skulle behöva gå back.

Här i salen tror jag absolut att vi skiljer oss i hur vi tolkar den text som står i handlingarna. Åtminstone jag får en känsla av att det redan är så slimmat på en del verksamheter så att det återigen behövs mer resurser för att få en budget i balans inte över att en ska behöva prioritera bort
eller göra besparingar som får negativa konsekvenser när året är slut eller att det finns saker som inte hinns med.

Men det är klart detta är ju inte en budgetdebatt men skulle ända vilja nämna några bra och mindre bra saker som står i delårsrapporten.

Bra är ju att vi har goda elevresultat, vi har hög andel av elever på Kullagymnasiet som fullföljer sin gymnasieutbildning efter 3 år, föräldraenkät på förskolorna visar att vårdnadshavarna är nöjda, vi har ökat våra InfoPoints som bidrar till ökad tillgänglighet för besökare, vi satsar på våra
utemiljöer och våra allmänna platser för alla att vistas i, vi satsar på Höganäs sportcenter, vi bygger nya bostäder i gamla Folkparken, vi har haft cirka olika 140 kultur och fritidsarrangemang inom kommunen, en stor del är genom de statliga medel som Vänsterpartiet förhandlat fram med regeringen om att skapa gratis aktiviteter under sommarlovet för barn 6-15, många föreningar rapporterar om betydande ökning av barns och ungas närvaro jämfört med föregående sommar, 112 kommunala feriejobb för kommunens unga.

Det går bra att åka kollektivt inom kommunen men som nämns kan det såklart utvecklas ytterligare, arbetet med att förverkliga miljömässig hållbarhet går framåt, till exempel genom solcellsanläggningen på reningsverket.

Räddningstjänstens medarbetare har hög kunskap och hög ambition och engagemang i sitt arbete för kommunens bästa. Samhällsbyggnadsförvaltningen deltar i ett antal nationella digitaliseringsprojekt, inom teknik och fastighetsförvaltningen kan jag nämna att multiarenorna är klara och bygget av ny förskola på Sjöcrona pågår.

Antal besök till såväl Höganäs sportcenter och biblioteksverksamheten ökar där Höganäs bibliotek är bland topp tre i Skåne när det gäller besökare och lånade böcker per invånare, inom varje skolform pågår en rad olika aktiviteter för att främja nyfikenhet, lust att lära och att våra barn och elever ges bästa möjliga förutsättningar för ett livslångt lärande.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet nämns och att det finns ett utbildningspaket som riktats till samtliga chefer men undrar om det är Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning som är en gemensam bas för chefer och skyddsombud som SKL rekommenderar. Och jag saknar antal timmar kommunens utbildningspaket är på.

Mindre bra är såklart att både socialnämnden och utbildningsnämnden går med underskott. Jag undrar om inte de båda nämndernas budgetramar är så slimmade och underfinansierade så att det därför vid större avvikelser blir det mer påtagligt och svårare att få en budget i balans, alltså blir underskott.

Mindre bra är att det blir svårare att hitta personal med rätt kompetens men det kanske inte blir lättare av att det ska göras så kallade effektiviseringar inom nämnderna på 1,4 procent och att bland annat delade turer är kvar.

Mindre bra är ju att det blivit volymökningar och att en del saker som planerats bland annat digital nyckelhantering har försenats. En sak som jag speciellt reagerat på är ökade kostnader för bolagiseringen (som vi i Vänsterpartiet inte var för) som också innefattat att inom socialnämndens ansvarsområde mycket tid och stora insatser från många medarbetare tagits. Och jag tror att summan på 2,3 mnkr är för låg.

Jag måste ju såklart att ta upp att kommunen envisas med att hålla i frågan om gårdsförsäljning av vin som något som är bra för kommunen när det egentligen gynnar få. Vänsterpartiet ser det dom ett steg bort från en restriktiv alkoholpolitik.

Det finns säkert fler saker att nämna, men jag stannar där och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Under Antagande av detaljplan för Kullens havsbad 1:1 ställde jag mig bakom Miljöpartiets förslag på avslag av detaljplanen eftersom jag tycker att handlingarna innehåller en del oklarheter.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Dela den här sidan:

Kopiera länk