Kommunalpolitik

Rapport från kommunfullmäktige 2017-09-28

Höstens första kommunfullmäktige innehöll flera ärenden. I övriga ärenden röstade vi för bifall, men under ärende 28 Antagande av detaljplan för Viken 26:15 med flera yttrade jag:

”Ordförande, ledamöter och åhörare

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Och enligt Höganäs kommuns hemsida står det att under detaljplanering och översiktlig planering om nya områden och projekt att de ska passas in i den befintliga bebyggelsen och omgivningen på ett naturligt sätt.

Jag har förstått att det går att bygga lika många lägenheter med 2- och 2,5- våningshus där höjden är i balans med byn och övrig bebyggelse. I de handlingar från ÖP 2008 fanns det med att den huvudsakliga bebyggelsen skulle vara 2 våningshus dock sedan 2012 ändrats till att innefatta förslag på höga hus ända upp till 6 våningar till nu två till fyra våningar med möjlighet till en extra vindsvåning om husen utförs med sadeltak.

I den föreslagna bebyggelsen finns det byggnadshöjd som inte alls stämmer överens med den övriga bebyggelsen i Viken. Och det är just höjden som varit den stora frågan, inte om en ska bygga eller ej. Om det funnits förslag i detaljplanen på att det blir fler bostäder som passar tätorten Vikens karaktär och kvarhåller balansen med byn så tror jag att det inte hade blivit en så stor och debatterad fråga som det är. Som jag förstår är höjden på husen viktigt för byns karaktär och viktig för byns invånare.

En sak som jag reagerat på är hela hanteringen av ärendet och dess många turer som pågått under så många år. Vi som politiker ska visst tänka hela kommunen men ska också lyssna på medborgare som bor där detaljplaner ska arbetas fram om.

Jag har inte suttit i de utskott eller i de delar av vår politiska organisation i kommunen där ärendet varit i men kan ändå undra om en inte kunde ompröva detaljplanen en gång till genom att komma med förslag på att förtäta planen med lägre hus för att bygga en bydel i Viken utan att ta strid med byborna eller översiktsplaner.

Jag var en av de inbjudna politiker till den paneldebatt som Vikens Kultur-och Byaförening bjöd in till den 28 mars och från mitt håll vad den uppskattad och om jag uppfattades som inte påläst så kan en bara ändra på det genom att söka ny kunskap för att kunna tänka om och även ändra sig.

Hanteringen runt den detaljplan vi idag ska ta beslut om har bidragit till att jag efter noggrann fundering och undersökande av handlingar och yttranden blivit övertygad om att jag inte kan ställa mig bakom hela utan yrkar på avslag.”

Liberalerna yrkade på återremiss som jag valde att stödja men efter votering blev ingen återremiss. Då yrkade jag på avslag men detaljplanen blev antagen och att då vårt avslagsyrkanden föll lämnade jag in en skriftlig reservation mot det beslutet.

Den 11 oktober är dags för nästa Kommunfullmäktige. Troligen kommer antagande av budget 2018 och plan 2019-2020 vara det enda ärendet. Vi ser med oro på de planerade nedskärningarna.

Vi i Vänsterpartiet Höganäs menar att hålla fast i en underfinansierad och slimmad verksamhet med en av Sveriges lägsta kommunalskatter inte är vägen att gå utan det är nu dags att realisera en 50-öres skattehöjning och även en sänkning av politikers arvoden för att både behålla, utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd i kommunen.

Genom detta skulle vi få till fortsatt utveckling av verksamheterna inom våra förvaltningar som vi i Vänsterpartiet prioriterar och inte en nedmontering.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Skriftlig reservation ärende 28 antagande av detaljplan för Viken 26 KF 2017-09-28.

Avslagsyrkande ärende 28 antagande av detaljplan för Viken 26 KF 2017-09-28.

Dela den här sidan:

Kopiera länk