Kommunalpolitik

Rapport från kommunfullmäktige 2017-03-30

Dagens möte var inte av ett de längre mötena och debatterna blev inte heller så långa. Vänsterpartiet, som är en del av den rödgröna oppositionen, skulle vilja se lite mer debatter och repliker även om det i Höganäs finns en alliansmajoritet.

En del val förrättades och ett av dem var val av parlamentarisk grupp där Inger Nilsson kommer representera Vänsterpartiet. Vidare var årsredovisningen för 2016 ett av ärendena. Den visar på 14.7 miljoner överskott men nämner också att det kommer utmaningar 2018 där jag ser med oro vad det kan komma att innebära för Höganäs och dess medborgare, speciellt vår personal och våra verksamheter.

Efter årsredovisningen så gick man vidare till revisionsrapport. Kommunfullmäktige beviljade ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 av samtliga partier.

När motionen om 6 timmars arbetsdag från socialdemokraterna behandlades yttrade jag:

Ordförande, ledamöter och åhörare

Skulle vilja säga att ni kommer märka en ideologisk skillnad i denna debatt och vill börja med att det är en självklarhet att vi ska känna en trygghet i tillvaron och få den omsorg vi behöver när vi blir äldre. Dagens och framtidens äldreomsorg berör oss alla.

Antingen är vi själva äldre och befinner oss i äldreomsorgen eller så kommer vi förr eller senare att hamna där. Eller så kanske vi arbetar där under stressiga arbetsförållanden med låga löner.

Säkert har de flesta av oss familjemedlemmar eller släktingar som bor på ett boende för äldre eller har hemtjänst.

En bra äldreomsorg är inte bara en välfärdsfråga, den har också ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Kvinnor är klart överrepresenterade bland personalen och bland de anhöriga som tar ett stort ansvar för äldre familjemedlemmar.

Kvinnor är också i majoritet i den äldre befolkningen på grund av en längre livslängd.
I dag rapporterar dessvärre personalen inom äldreomsorgen och hemtjänst i vår kommun om ökad stress. Detta leder till en hög risk för att de anställda ska bli utslitna i förtid.

Dessutom är risken att omsorgen om de äldre brister. Detta är varken rimligt eller framtidsinriktat. För att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden måste personalen ha goda villkor.

För detta krävs en högre bemanning för att kunna ge de äldre en god omsorg, högre löner och rimliga arbetstider.

Personalen måste även få nödvändig kompetensutveckling. Detta är också ett minimikrav för att personalen ska kunna utföra sitt jobb på ett bra sätt, nämligen att ge omsorg av god kvalité till de äldre.

I flera kommuner har det tidigare gjort försök med arbetstidsförkortning, främst för anställda inom äldreomsorgen. En arbetstidsförkortning i kombination med ökad bemanning skulle leda till en bättre situation både för de anställda inom äldreomsorgen och för de äldre.

Jag yrkade bifall till motionen. Det blev inte blev någon direkt debatt men jag yttrade följande:

Friskare och mindre stressad personal är bara några av effekterna av 6 timmars arbetsdag. Vid årsskiftet avslutades succéförsöket på Svartedalens äldreboende efter två år. Där konstateras att försöket bara gett positiva effekter för personalen.

Resultaten är tydliga, 6 timmar arbetsdag gör personalen friskare och piggare. Mest glädjande är att sjukfrånvaron har förbättrats med 3,8 procent sedan försöket startade, trots att trenden går i motsatt riktning i kommunen.

Resultaten från följeforskningen visar även att personalen känner sig mer utvilade, har mer kraft när de kommer hem och är mindre stressade på jobbet.

Då det i handlingarna nämns en forskningsrapport från 2010 så finns det även ny svensk forskning som visar på tydligt positiva effekter av sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Om du har kortare arbetstid så minskar din stress och sömnen förbättras. Det visar ny svensk forskning från Stressforskningsinstitutet.

Efter ett och ett halvt år var resultatet tydligt: de anställda som hade kortare arbetstid var mindre stressade och oroliga, samt sov både bättre och längre.

Nu vid årsskiftet avslutades också ett försök med sex timmars arbetsdag på Svartedalens äldreboende i Göteborg. Personal och boende har upplevt en positiv effekt, men visst kostar lite mer.

Visst kan arbetstidsförkortning med bibehållen lön innebära ökade kostnader för arbetsgivaren, men den minskade stressen och tröttheten innebär också minskade problem och skador på arbetsplatsen, och kan därmed minskade kostnader över tid, inte minst i form av minskade sjukskrivningskostnader. Vi kommer att återkomma med 6h arbetsdag eftersom vi menar att det är sätt att utveckla välfärden.

Det blev votering där Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade för bifall. Resulatet blev avslag som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserverade sig emot.

Under ärendet om Finansiering av arvoden och andra kostnader för parlamentariska gruppen gjorde jag följande inlägg:

Om jag har förstått förslag till beslut rätt så innebär detta för tillfället inga höjda arvoden utan går under anslag som redan finns. Sen hoppas jag såklart att när det bestäms datum och dagar att det också tänks på att det finns fritidspolitiker som kommer att vara delaktiga i gruppen.

Och angående arvoden så är det ju lite annorlunda mot vad som brukar läggas fram så bifall till förslag till beslut som även blev beslutet.

Nästa kommunfullmäktige kommer vara i maj. På grund av få ärenden är mötet i april inställt.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Dela den här sidan:

Kopiera länk