Kommunalpolitik

Rapport från kommunfullmäktige 2016-09-29

För första gången så började Kommunfullmäktige redan klockan 9.00, detta var ett bättre alternativ än att dela upp det på två dagar. Upplägget var att vi började med det stora och viktigaste beslutet, antagande av budget 2017 och plan 2018 – 2019 där jag höll följande anförande:

”Ordförande, ledamöter och åhörare

Jag vill börja med att säga att jag ser med oro på vad de eventuella omprioriteringar och effektiviseringar 2018 och 2019 kommer att innebära för vår kommun och vår personal inom våra verksamheter. Vänsterpartiet är ett parti som arbetar för rättvisa och jämlikhet och vi vill utveckla och förbättra vår gemensamma välfärd. Anställda och brukare inom välfärden ska ges ökat inflytande. Jag menar att välfärden utvecklas bäst genom att vi visar tillit till personalens kunnande och engagemang. Med mindre detaljstyrning och mer personalinflytande blir välfärdsarbetena mer attraktiva, kvalitén höjs och mångfalden ökar. För att detta ska bli möjligt krävs ökade resurser och bättre arbetsvillkor inom välfärden. Fler behöver anställas så att grundbemanningen ökar. Skola, förskola och fritidshemmen är i behov av ökade resurser. Faktum är att kraven på den välfärd som kommunen erbjuder blir allt högre. I just förskolan har kraven på dokumentation och pedagogisk planering ökat samtidigt som personalen förväntas se till varje barns behov och tillgodose alltifrån olika funktionsvariationer till olika språkkunskaper och social problematik.

Att förskolan är inkluderande och har höga ambitioner när det gäller såväl pedagogik och lärande som omsorg och delaktighet är utmärkt, men med dessa högt ställda krav behövs personalförstärkningar. Att utöka resurser är ett sätt att säkra varje barns rätt till lärande och trygghet. Det är också ett sätt att förbättra arbetsmiljön för personalen i förskola och skola plus att vi också behåller vår personal och blir en attraktiv arbetsgivare.

För Vänsterpartiet är det centralt att ett politiskt uppdrag är ett hedersuppdrag från väljare och medlemmar och att arvoden ska finnas för att ge de praktiska förutsättningarna som behövs för att utföra sitt uppdrag, inte för att berika sig på. Partistödet har höjts och även arvoden höjs plus stöd för politiska sekreterare läggs till. Vi behöver ökade resurser till vård, skola och omsorg – inte till politikerna.

Våra förslag och tilläggsyrkande som vi visar idag skulle bland annat kunna ge ett första steg till barnomsorg på obekväm arbetstid, ökad bemanning inom vård, skola och omsorg och ökade resurser till de två stora nämnderna, utbildningsnämnden och socialnämnden.

Som vi i Vänsterpartiet ser det idag: Om vi ska nå dit så behöver vi en skattehöjning för vi ser behoven men inte resurserna i budgeten.”

Våra budgetförslag var i korthet dessa:

  • Att ett första steg tas för att införa barnomsorg på obekväm arbetstid, till att börja med genom att starta en natt- och helgomsorgsavdelning med full täckning.
  • Att socialnämnden ges ökade resurser för att socialförvaltningen ska kunna leva upp till den verksamhetsplan som socialnämnden antaget.
  • Att ökade resurser ges till vård och omsorg för att kunna öka bemanningen och ta ett första steg för att avskaffa de delade turerna och genomföra rätt till heltid.
  • Att utbildningsnämnden ges ökade resurser för att kunna öka bemanningen inom förskola, skola och fritidshem och för att kunna leva upp till den verksamhetsplan som utbildningsnämnden antagit.

Vi finansierar våra förslag genom en skattehöjning på 50 öre och genom att sänka arvodena till kommunens politiker. Dessa arvoden har höjts och det visade sig i denna budget att höjningen inte var på 1,2 miljoner utan på 2,7 miljoner!

I samband med beslut skulle tas om partistöd valde jag att inte delta i beslutet. Jag höll detta anförande:

”I dagens samhälle så pratas det om att färre engagerar sig politiskt och partier märker av att vi blir färre partipolitisk aktiva. För mig betyder det att vara partipolitiskt aktiv också att det bygger på ett ideellt engagemang. För mig är det en viktig princip att förtroendevalda politiker sysslar med politiken för att de är engagerade och har en vilja att förändra och arbeta för kommunens bästa och inte för att håva in arvoden eller bli färre som delar på de uppdrag som finns. Vi behöver bli fler och inte färre. Vi riskerar att få heltidspolitiker även inom det kommunpolitiska arbetet. Klyftorna ökar i vårt samhälle. Det är vår uppgift att bekämpa den utvecklingen, inte bidra till den. Höga arvoden, höjt partistöd och extra stöd till politisk sekreterare riskerar att skapa en förtroendeklyfta mellan de förtroendevalda och kommunens medborgare för det politiska systemet.  Vi behöver ökade resurser till vård, skola och omsorg – inte till politikerna. Därför kommer jag idag att inte delta vid beslut om att fastställa beslut om partistöd och stödet till politisk sekreterare under 2.1 i ärende 7.”

När vår motion om arbetstidsförkortning och ökad bemanning inom äldreomsorgen togs upp höll jag följande anförande:

”Tack för svaret på motionen och genom att få de två första att-satserna besvarade ser jag att det finns en vilja att förbättra arbetssituationen för de anställda inom äldreomsorgen. Men vi har fortfarande delade turer och en hög sjukfrånvaro.

För oss i Vänsterpartiet är det en självklarhet att vi ska känna en trygghet i tillvaron och få den omsorg vi behöver när vi blir äldre. Dagens och framtidens äldreomsorg berör oss alla.

I dag rapporterar dessvärre fortfarande personalen inom äldreomsorgen och hemtjänst i vår kommun om ökad stress. Detta leder till en hög risk för att de anställda ska bli utslitna i förtid. För att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare i framtiden måste personalen ha goda villkor. För detta krävs en högre bemanning för att kunna ge de äldre en god omsorg, högre löner och rimliga arbetstider. Personalen måste även få nödvändig kompetensutveckling. Detta är också ett minimikrav för att personalen ska kunna utföra sitt jobb på ett bra sätt, nämligen att ge omsorg av god kvalitet till de äldre. För vi i Vänsterpartiet tror att arbetstidsförkortning kommer bidra till större möjlighet för personal att orka utföra sitt arbete och samtidigt ha energi kvar till sitt privatliv.

En arbetstidsförkortning i kombination med ökad bemanning skulle leda till en bättre situation både för de anställda inom äldreomsorgen och för de äldre.

Just därför la jag motionen och jag yrkar såklart på bifall på motionen i sin helhet.”

Under detta fullmäktigesammanträde togs även vår motion om arbetstidsförkortning och ökad bemanning inom äldreomsorgen upp. De två första punkterna i motionen ansågs besvarade och den tredje punkten om se över möjligheterna till att förkorta arbetstiden till 30 timmar i veckan avslogs.

När antagande av detaljplan för Stubbarp 37:2 med flera (Vikenskolan) togs upp höll jag följande anförande:

”Skolans verksamhet och elevernas yttre miljö samt de boendes närmiljö måste prioriteras. Jag kan ställa mig bakom förändringar som gör situationen bättre runt skolan men att öka trafiken är inte lösningen, det måste finnas bättre lösningar än att ha kvar möjligheten att öppna upp vägnätet och sen har vi också befintlig cykelväg som nu eventuellt kan korsas av ny bilväg!

Som jag förstått så är denna cykelväg pulsen genom hela byn som löper tunnel till tunnel. De flesta barnen går eller cyklar till skolan. Viken är uppbyggt på ett sådant sätt att man kan ta sig på cykel eller gåendes genom hela byn genom ett stort cykelvägnät genom att bilvägar är återvändsgator i bostadskvarteren. Även många äldre på cykel och permobil kan lätt ta sig fram på dessa. Dessutom slipper boende på detta sätt störande genomfartstrafik i små gator och gränder. Om fler bilar kan köra till skolan kommer fler att vara rädda att skicka ut barnen i trafiken då det inte skulle upplevas som säkert och än fler kommer välja bilen. Detta känns inte som att göra Höganäs till en cykelvänlig kommun.”

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Alla våra budgetförslag, motioner etc finns att läsa på denna sida.

Helsingborgs Dagblad skriver om kommunfullmäktige 2016-09-29.

Dela den här sidan:

Kopiera länk