Kommunalpolitik

Rapport från kommunfullmäktige 2016-05-19

Innan kvällens kommunfullmäktige var jag som representant från Vänsterpartiet på ett seminarium om ett förslag från Kommunstyrelsens arbetsutskott (där är V inte med) som skulle innebära att delar av socialförvaltningens verksamheter bolagiseras.  Detta var något nytt för oss och ställde bl a frågor om den politiska styrningen och medborgarnas insyn jämförelse med idag. Nu kommer förslaget gå vidare till socialnämnden som ska yttra sig om förslaget och frågor kring själva genomförandet ska utredas. Sedan ska förslaget tas upp Kommunstyrelsen för att senare tas beslut om det ska genomföras och hur i kommunfullmäktige. Jag kommer som sagt att undersöka mer och lär återkomma till om hur Vänsterpartiet ställer sig i frågan men vill ändå nämna att just nu har jag mer frågor än svar då informationen om förslaget kommit med kort varsel.

Mitt första inlägg var under ärende 10 som handlade om godkännande av beslutsunderlag för om-och tillbyggnad av Vikenskolan samt beviljande av tilläggsanslag där jag yrkade bifall till kommunstyrelsens förslag plus bifall till Vänsterpartiets tilläggsyrkande.

Ordförande, ledamöter och åhörare

Nu när en stor investering görs i Vikenskolan vill jag att vi samtidigt utnyttjar tillfället att skapa ett väl fungerande och modernt bibliotek som är anpassat efter de behov som finns i Viken.

Den lösning Vänsterpartiet förordnar är att nuvarande folkbibliotek och skolbibliotek ersätts med ett integrerat folk-och skolbibliotek. Organisatoriskt vill vi att biblioteket har kultur-och fritidsutskottet som huvudman. Biblioteket ska vara bemannat av fackutbildade bibliotekarier. Vi vill alltså se en lösning som den i Jonstorp, som visat sig fungera mycket väl. Det ska vara ett modernt, meröppet bibliotek.

Avgörande för att fackutbildade bibliotekarier anställs är att biblioteket har en huvudman som verkligen vet hur bibliotek ska drivas samt att biblioteket ingår i den väl fungerande organisation som folkbiblioteken och de integrerade biblioteken i Höganäs ingår i.

Om vi vill att invånarna, särskilt barn och ungdomar, i Viken ska få ett riktigt bra bibliotek är ett integrerat bibliotek den bästa lösningen. Det är också mer kostnadseffektivt än att driva folkbibliotek och skolbibliotek separerade från varandra. Vikenskolans skolbibliotek har länge, trots att det är en av kommunens största skolor, varit eftersatt. Det är dags att ändra på det nu och bygger ett lika bra bibliotek i Viken som det vi har i Jonstorp.

Vänsterpartiet förslår att nuvarande skrivning om biblioteksverksamhet ersätts med:

”Att ett modernt, integrerat och meröppet folk-och skolbibliotek placeras utmed Bokvägen. Biblioteket ska vara bemannat på såväl skoltid som övrig tid av fackutbildade bibliotekarier. Kultur-och fritidsutskottet ska vara huvudman för biblioteket.”

Om vårt tilläggsyrkande faller så kommer Vänsterpartiet Höganäs att lämna in en skriftlig reservation mot beslutet om att avslå vårt tilläggsyrkande.

Vill också tillägga att jag kan tycka att en ska lyssna på de röster i Viken som ifrågasätter trafiksituationen runt skolan och menar att fokus borde vara mer på att minska biltrafiken och att en satsar på barnen istället och kanske även rusta upp cykelvägarna?

På mötet las även ett tilläggsyrkade från Moderaterna om att en utredning och medborgardialog ska göras och återrapporteras till KF angående det förslag jag framför men eftersom jag från talarstolen påpekade att Vänsterpartiet lade samma tilläggsyrkande på kommunfullmärkte 21 maj 2015 så kunde det redan varit genomfört inför dagens debatt, om fullmäktige valt att bifalla istället för att avslå vårt tilläggsyrkande. Det blev avslag på vårt tilläggsyrkande så jag lämnade in en skriftlig reservation.

Som sista punkt på dagordningen var den interpellation som jag lämnat in men som inte kommer inte att ställas och här kommer mitt inlägg från talarstolen:

Ordförande, ledamöter och åhörare

En interpellation används för att ställa en fråga som riktar sig till ett kommunalråd eller någon nämndsordförande med direkt politiskt ansvar för ett visst område. En interpellation leder inte till beslut utan ska vara med ett skriftligt svar, om det beslutas att den får ställas.

I mitt fall så har jag förstått att min interpellation om tänkbara konsekvenser för vår kommun av Värdlandsavtalet med NATO specifikt kärnvapen inte kommer att kunna ställas då frågan och dess eventuella svar inte ligger inom den kommunala kompetensen.

Jag lämnande in interpellationen för att det just nu slutförs ett ”värdlandsavtal” med NATO. Det innebär att vi måste öppna vårt land för basering av trupper och allehanda vapen vid övningar, kriser eller krig. Det innebär även att NATO ska kunna etablera ett högkvarter på vårt territorium. För NATO har kärnvapen varit en del av försvaret och det kan inte uteslutas att de placeras i Sverige och för att allt detta har skett utan någon allmän debatt.

Vänsterpartiet tar klart avstånd från värdlandsavtalet och att NATO:s kärnvapenstrategi ska få fäste i Sverige. Men jag tackar för tjänsteskrivelsen och förstår varför interpellationen inte får ställas men lär få återkomma om annat beslut än nej till avtalet tas i riksdagen.

Tack
Emma Wennerholm Gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Helsingborg Dagblad rapporterar från kommunfullmäktige 2016-05-19.

Dela den här sidan:

Kopiera länk