Interpellationer

Rapport från kommunfullmäktige 2015-11-19

Inför dagens kommunfullmäktige så hade jag lämnat in två motioner och en interpellation. Motionerna handlade om barnomsorg på obekväm arbetstid samt arbetstidsförkortning och ökad bemanning inom äldreomsorgen. Interpellationen ställdes till Socialnämndens ordförande och handlade om delade turer. I samband med detta har jag också skickat in två insändare till Helsingborg Dagblad.

Första gången jag gick upp i talarstolen var för att yrka bifall till Socialdemokraternas motion om Handikapporganisationernas representation i Kommunala handikapprådet. Rådet heter numera Kommunala funktionshinderrådet.

Motionen gick ut på att det ska göras en utvärdering av följderna av beslutet att förändra representationen i rådet.

Motionen ansågs besvarad. Detta reserverade jag mig emot. Vänsterpartiet har också tidigare yrkat avslag då beslutet togs om att förändra representationen i rådet.

Nästa ärende på dagordningen var om antagande av plan för tillgänglighet och delaktighet. Jag höll då följande inlägg:

Ordförande, ledamöter och åhörare

Människor med funktionsnedsättning ska vara fullt delaktiga i samhällslivet på lika villkor som andra. Människors lika värde är en grundläggande utgångspunkt och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Tillgänglighet och delaktighet är en fråga om att ge alla medborgare samma demokratiska rättigheter och möjligheter i samhället. Att göra arbetsplatser, bostäder, transporter och offentliga lokaler tillgängliga skulle öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i utbildningar, i arbetslivet och i samhällslivet som helhet. Det är en samhällsekonomiskt lönsam investering på både kort och lång sikt. Därefter yrkar jag bifall till att anta planen.

Under ärende 19 som handlade om komplettering av socialnämndens reglemente valde jag att, tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, att inte delta i beslutet och lämnade då salen. Jag har tidigare (KF 2015-05-21) yrkat avslag då förändringar angående anställandet av socialchef och utbildningschef gjorts.

Under ärende 22 som handlade om annonsering för kommunfullmäktiges sammanträden år 2016 ställde jag mig bakom Socialdemokraternas yrkande på att även annonsera i Helsingborgs dagblad och Lokaltidningen men utfallet blev att vi endast ska annonsera i Hallå Höganäs.

Läs interpellationen om delade turer.
Läs motionen om barnomsorg på obekväm arbetstid.
Läs motionen om arbetstidsförkortning och ökad bemanning inom äldreomsorgen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk