Kommunalpolitik

Rapport från kommunfullmäktige 2015-05-21

emmatestbildDagens kommunfullmäktige inleddes med prisutdelning till årets kulturpristagare, hederspristagare och ungdomspristagare samt utdelning av miljöstipendium. Grattis till vinnarna!

Dagens kommunfullmäktige inleddes med prisutdelning till årets kulturpristagare, hederspristagare och ungdomspristagare samt utdelning av miljöstipendium. Grattis till vinnarna!

Det första ärendet som jag gick upp i talarstolen för var en motion om tiggeri där jag precis som lagt förslag yrkade att motionen avslås. Jag höll följande inlägg under ärendet:

Ordförande, ledamöter och åhörare

Många vill städa undan de fattiga för att slippa dem. Vänsterpartiet vill bekämpa fattigdomen och under tiden hitta värdiga lösningar. Vi tror att mänskligheten vinner i längden.

Att förbjuda tiggeri som symptom på fattigdom är lika stolligt som att utförsäkra sjuka och tro att de ska bli friska. Förbud eller utförsäkring kommer varken göra de fattiga rikare eller de sjuka friskare. Vi måste därför även på kort sikt trygga situationen för utsatta i vårt land, oavsett om de är födda i Sverige eller i Rumänien.

Tiggarens utsträckta hand är en akut påminnelse om dagens ojämlika Europa. Tror man på politikens förmåga till samhällsförändring behövs förslag som bekämpar fattigdom på både kort och lång sikt. Då hjälper det inte att förbjuda den fattiges sista utväg för att slippa se.

Vi vill ha ett Europa där ingen av oss tvingats ut på gatorna för att försörja sig och sina barn, därför krävs att EU använder mer av sina resurser på att skapa arbete och bekämpar fattigdomen och ta fram politiska sanktioner mot länder som diskriminerar sina medborgare.

Fattigdom och diskriminering kan endast bekämpas med rättvisa och jämlikhet – inte med förbud och hat. Vi människor har samma grundläggande behov. Vi behöver alla tak över huvudet och en varm säng att krypa ner i om natten och mat på bordet. Vårt långsiktiga mål är ett rättvist och jämlikt Europa. Men i väntan på det kan vi inte slå bort tiggarens utsträckta hand. Därför måste vi trygga situationen för hemlösa i vårt land oavsett de är födda i Sverige eller Rumänien. Det handlar om solidaritet med människor i behov av akuta lösningar.

Jag yrkade bifall till att motionen avslås och det blev även utfallet.

Vidare till nästa ärende som behandlade godkännande av överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare som var en förlängning av tidigare överenskommelse.

Här yrkade jag bifall till lagt förslag som även blev utfallet och där jag höll detta inlägg:

Ordförande ledamöter och åhörare

Vänsterpartiet anser det är självklart att Höganäs ska godkänna överenskommelsen. Vi välkomnar dem till vår kommun. Politikens ansvar är att aldrig sätta utsätta grupper mot varandra. För oss handlar det inte om antingen flyktingmottagande eller satsningar mot bostadsbristen eller satsningar på skola, äldreomsorg och sjukvård. Vi har råd och är skyldiga att utveckla välfärden för alla som bor i Sverige och vi har råd och är skyldiga att fullfölja våra internationella åtagande om flyktingars rättigheter och vi har råd att bygga fler och bättre bostäder. Här skulle det absolut behövas att fler hyreslägenheter byggs.

Ett värdigt och positivt mottagande är avgörande för att möjliggöra tillhörigheten i ett nytt land. Det ska absolut ges ett bra bemötande och en god introduktion av god kvalitet. Dessa insatser ska bygga på rätten och möjligheten till lika villkor som den som tidigare är bosatt i Sverige och fokusera på den enskildes initiativkraft och förmåga.

Det är i landets kommuner nyanlända ska bo och verka och bygga sin framtid. Ansvarsfördelning och skyldigheter för alla inblandade aktörer och individen ska vara tydliga och uttryckliga. Och vi menar att kommunerna ska stå för själva genomförandet av introduktionen mot tillräcklig ersättning från staten. Dock tycker vi att staten bör ha det övergripande ansvaret för att ta emot flyktingar och emigranter till Sverige.

För i grunden så handlar det om hur vi ska välkomna nya invånare till kommunen och att det handlar om trygghet, omtanke och gemenskap och yrkar därför bifall till liggande förslag om att godkänna överenskommelsen.

Nästa ärende som jag begärde ordet på var ärende 9 Antagande om reglemente för kommunstyrelsen där jag höll nedanstående anförande samt yrkade på avslag på samtliga tre att-satser i handlingarna:

Ordförande ledamöter och åhörare

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för all verksamhet i Höganäs och förvaltningscheferna bör och ska kunna ha ett övergripande perspektiv och inte bara se till sin egen nämnd/förvaltning. Jag saknar mer utförligt i handlingarna om varför man föreslår en ändring förutom att man ska utreda eventuella konsekvenser och att det föreslås att utreda förändringarna efter?

I handlingar kan vi läsa om att samtliga kommuner i Nordvästra Skåne tillämpar den modellen vi har idag och att ändringen inte är att rekommendera. Jag hade gärna sett att det funnits underlag på kommuner som eventuellt gjort liknande ändring och iså fall konsekvenser av det, både för och emot.

Med bakgrund på att jag står bakom att förvaltningschefer ska ses som en kommungemensam resurs samt att kommunstyrelsen och kommunchefen ska har ett gemensamt ansvar för chefsgruppen och att underlaget för en förändring är för kortfattad och otillräcklig så yrkar jag på avslag till samtliga att-satser och om avslagsyrkanden faller så inkommer Vänsterpartiet med en skriftlig reservation där Vänsterpartiet Höganäs reserverar sig till förmån för sina egna avslagsyrkande.

Vidare så var ett ärende uppe angående revidering av driftsbudgetramar med anledning av kollektivtrafik i Kullabygden. I det stora hela handlade debatten om att överföra 1,2 mnkr från utbildningsnämndens driftbudgetram till kommunstyrelsens samhällsbyggnadsförvaltnings driftbudget. Ska man verkligen ändra så här när redan budget lagts?

Efter att ha lyssnat på utbildningsnämndens ordförande och ledamot Pia Möller (M) yrkande om återremiss så begärde jag ordet och yrkade bifall till återremiss. Men efter begärd votering där återremiss föll fanns ett lagt förslag om bifall till KS förslag och ett yrkade från Socialdemokraterna om avslag där utfallet blev bifall som jag reserverade mig emot.

Nästa ärende där jag begärde ordet var om funktionsbehov för och utformning av Vikenskolan där jag gjorde följande inlägg:

Ordförande ledamöter och åhörare

I utredningen står: ”Utökat skolbibliotek/mediatek för elever och förskolebarn som kan komplettera det befintliga folkbiblioteket i Viken. Biblioteket bör placeras så att det kan utnyttjas även när skola är stängd.”

Vänsterpartiet menar att ambitionsnivån avseende biblioteksverksamhet i Viken måste vara större. Viken är ett stort samhälle med många barnfamiljer och därför menar vi att vi nu när chansen finns bör bygga ett modernt, integrerat och meröppet folk-och skolbibliotek i Viken liknande det som byggts i Jonstorp.

Biblioteksverksamheten i Jonstorp har utvecklats mycket positivt sedan det nya, integrerade biblioteket togs i bruk och vi är övertygade om att ett liknade bibliotek i Viken skulle ge positiva effekter. Att samordna folk-och skolbiblioteksverksamheterna ger även samordningsvinster.

Vänsterpartiet förslår att nuvarande skrivning om biblioteksverksamhet ersätts med:

”Modernt, integrerat och meröppet folk-och skolbibliotek som ersätter nuvarande skolbibliotek i Viken. Biblioteket ska ha en separat ingång och vara bemannat på såväl skoltid som övrig tid av fackutbildade bibliotekarier. Kultur-och fritidsutskottet ska vara huvudman för biblioteket.”

Förutom vårt tilläggsyrkande så yrkar jag bifall till Kommunstyrelsen förslag och om vårt tilläggsyrkande faller så kommer Vänsterpartiet Höganäs att lämna in en skriftlig reservation mot beslutet om att avslå vårt tilläggsyrkande. För oss handlade det om att ambitionsnivån avseende biblioteksverksamhet i Viken måste vara större än som finns i utredningen.

Beslut togs att avslå mitt tilläggsyrkande. Det reserverade jag mig självklart mot.

Emma Wennerholm , gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Dela den här sidan:

Kopiera länk