Kommunalpolitik

Rapport från kommmunfullmäktige 2015-03-19

emmatestbildKvällens kommunfullmäktige handlade till stor del om årsredovisning, bokslut, revisionsberättelsen samt frågan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. Efter diskussion beslutades i enlighet med de beslutsförslag som fanns i handlingarna.

Kvällens kommunfullmäktige handlade till stor del om årsredovisning, bokslut, revisionsberättelsen samt frågan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014. Efter diskussion beslutades i enlighet med de beslutsförslag som fanns i handlingarna.

Miljöpartiet hade lämnat in en interpellation om säkrande av viktiga kulturmiljöer i Höganäs kommun. Liksom Miljöpartiet undrar vi om och när stadsantikvarietjänsten kommer att återbesättas.

En motion från Sven Augustsson (S) inlämnad den 19 maj 2014 behandlades. Motionen tog fasta på att de otrygga och tillfälliga jobben i kommunen ökar. I motionen yrkades på att antalet visstidsanställda och timanställda halveras inom två år.

I svaret på motionen har kommunledningskontorets HR-avdelning lämnat ett yttrande där de menar att en ”halvering av andelen timanställda samt visstidsanställda i dagsläget sannolikt är svårt med de krav som finns på bemanningdygnet runt.” Men de skriver också ”att det ur ett personalpolitiskt perspektiv finns grund för att se över praxis och rutiner då en hög andel timavlönade strider mot kommunens medarbetarmål om att vara en attraktiv arbetsgivare.”

Kommunstyrelsens ordförande menade däremot att eftersom ”relevant lagstiftning i dagsläget följs” så bör motionen avslås.

Trygga anställningsförhållanden är en högt prioriterad frågan för Vänsterpartiet. En av de frågor vi gick till val på 2014 var att fasta jobb ska vara normen, visstids- och timanställningar ska vara undantag.

Jag begärde därför ordet och höll detta inlägg:

Ordförande, ledamöter, åhörare och radiolyssnare.

Vi vill stärka rätten till fast anställning. Ingen ska behöva jobba år ut och in som timvikarie, extraanställd eller med kontrakt på några månader i taget som kanske inte förlängs. Självklart måste arbetsgivare kunna anställa vikarier och tillfällig personal som täcker upp i kortare perioder när den fasta personalen inte räcker till. Men många arbetsgivare utnyttjar tillfälliga anställningar för att ha en flexibel personalstyrka. Istället för att anställa så många som verkligen behövs och till exempel titta över grundbemanningen så kan det visa sig att man har en högre andel timanställda istället.

Det är stressande och otryggt att jobba på sådana villkor. Den egna ekonomin blir osäker och det är svårt att planera sitt liv. Det är lätt att hamna vid sidan av på arbetsplatsen och svårt att hävda sina rättigheter.

Självklart förstår jag att halvera den andel av anställningsformer som tas upp i motionen och som kommunen har i dagsläget kan vara svårt med de krav som finns om bemanning dygnet runt dock tycker Vänsterpartiet återigen man skulle kunna se över grundbemanningen.

Vidare så tycker jag att Höganäs Kommuns bemanningsenhet Kulla Bemanning ska och bör ha ett övergripande ansvar för vikariehanteringen. I HRs yttrande på motionen nämns bland annat att Höganäs Kommun har en strategi för hanteringen av tidsbegränsade plus att man arbetar kontinuerligt med förvaltningarna om hur Höganäs Kommun ska trygga en bra personalpolitik ytterligare.

Vill påpeka att här även nämns att man ur ett personalpolitiskt perspektiv finns grund för att se över praxis och rutiner och vill trycka lite extra på här nämns att antalet visstidsanställda inom vissa verksamheter skulle kunna minskas om den befintliga vikariepoolen byggdes ut med fler antal tillsvidareanställda vikarier.

Därför yrkar Vänsterpartiet:

Att med hänvisning till HR-avdelningens yttrande och med hänvisning till den personalpolitiska aspekten härmed anse motionen som besvarad.

Beslut togs att avslå motionen. Det reserverade jag mig självklart mot.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Dela den här sidan:

Kopiera länk