Kommunalpolitik

Rapport från kommunfullmäktige 2014-10-30

Så var det dags för ett nytt fullmäktigemöte. Detta började tidigare, redan klockan 13.00 eftersom budget för 2015 skulle antas. Utanför lokalen möttes vi av Lärarförbundet som delade ut flygblad till oss där de tog upp: fortsätt satsa på lärarnas löner, öka resurserna till skolorna och glöm inte era vallöften! Det är ett bra sätt att föra fram sina förslag till politikerna och vi i Vänsterpartiet är alltid beredda att lyssna på förslag och kritik.

Jag hittar min plats och det känns riktigt bra att vara där och det är en ära att representera Vänsterpartiet. Från denna plats kommer jag att driva vår politik som ett aktivt oppositionsparti.

På dagens fullmäktige vad det inte så många ärenden då den stora var antagande av budget 2015 och plan 2016-2017.

Mötet inleddes med att HR-chefen (tidigare personalchef) redogjorde för personalredovisningen för januari till augusti 2014.

Utöver de ordinarie anställda har kommunen haft timavlönad personal motsvarande 164 000 timmar. Vid omräkning till årsarbeten nyttjades timavlönade motsvarande 124 årsarbetare per månad inklusive sommarvikarier. Dessa årsarbeten är inklusive timavlönade och de tillsvidareanställda i Kulla bemannings bemanningspooler. Vi menar att kommunen ska eftersträva trygga anställningar, alltså tillsvidareanställningar istället för timanställningar.

Jag frågade om det gemensamma HR-servicecenter i Helsingborg som kommunens löneavdelning gått över till kommer att utvärderas. Svaret jag fick var att det ska utvärderas. Vänsterpartiet anser att det då är viktigt att man lyssnar till både löneavdelningens personal samt anställda på kommunens kanslier.

Under punkten godkännande av Höganäs kommun delårsrapport med en redogörelse från revisionen framgick att inga nämnder förväntas redovisa något betydande underskott, befolkningsutvecklingen är fortsatt positiv och att kommunen kommer att uppfylla god ekonomisk hushållning. Det påpekades att pensionsavsättningar inte har redovisats enligt lag om kommunal redovisning.

Ärendet om antagande arbetsordning för Kommunala funktionshinderrådet handlade både om ett namnbyte och sammansättningen av antal ledamöter och ersättare som ska sitta i rådet. Jag frågade om var detta regleras och varför man vill genomföra förändringar. Socialdemokraterna yrkade på att ärendet återremitteras. Vi yrkade bifall för återremiss och efter votering beslutades att ärendet skulle återremitteras.

Nästa ärende på dagordningen var antagande av Budget 2015 och plan 2016-2017.

Vänsterpartiet yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget. Vi yrkar också bifall till Socialdemokraternas tilläggsyrkanden och Miljöpartiets tilläggsyrkanden samt till vårt eget tilläggsyrkande:

Att kommunfullmäktiges budget förändras genom att partistödet för samtliga partier fastslås till 40 500 samt att de partier som vill anställa en politisk sekreterare själva står för den kostnaden.

Under den följande debatten diskuteras de ideologiska skillnaderna mellan den styrande högeralliansen och den rödgröna oppositionen, som bland annat konkret visas i frågan om delade turer ska avskaffas eller inte.

Efter avslutad debatt adjungeras mötet för en bit mat medan presidiet förbereder sig för att vi ska gå till beslut.

När mötet öppnas igen går man igenom samtliga punkter, att-satser och tilläggsyrkanden.

Vänsterpartiets tilläggsyrkande avslås och jag reserverar mig mot beslutet. Samtliga tilläggsyrkanden från Socialdemokraterna och Miljöpartiet avslås. Några går till votering, samtliga avslås. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot besluten, dock inte alltid gemensamt.

Jag reserverar mig bland annat mot avslag på tilläggsyrkande om att: satsa på barn i behov av särskilt stöd, satsa på fler speciallärare/specialpedagoger, satsa på läromedel, inga avgifter i skolan, avskaffandet av vårdnadsbidraget, satsa på kulturskolan, satsa på barns fritid, personalförstärkningar inom hemvård och vårdboende, avskaffa delade turer, föreningsbidragen till handikapporganisationer, förstärk överförmyndarnämnden, satsningar på ekologisk mat och grönsaker/rotfrukter efter säsong, ökade resurser till specialpedagogiska satsningar till exempel genuspedagoger, genomförande av åtgärder enligt klimatplan och kommande miljöprogram, social investeringsfond, att det finns öppna samlingslokaler i tio byar, fritt inträde till simhallen.

Nästa rapport kommer efter mötet med kommunstyrelsen den 11 november och därefter kommer en rapport från kommunfullmäktige den 27 november.

Emma Wennerholm, gruppledare Vänsterpartiet Höganäs

Helsingborgs Dagblad skriver om kommunfullmäktiges möte 2014-10-30.

Dela den här sidan:

Kopiera länk