Interpellationer

Kommunfullmäktige 2011-05-26

Imorgon klockan 18.30 är det kommunfullmäktigesammanträde i Sessionssalen, Höganäs stadshus. Fullmäktigesammanträdena är offentliga. Kom gärna och lyssna! Du kan också lyssna via Höganäs Närradio 104,9 MHz.

Några av Vänsterpartiet Höganäs motioner kommer behandlas. Du kan läsa kommunfullmäktiges handlingar för att se hur våra motioner tagits emot. Våra motioner finns med i del 3 av kallelsen.

Några kommentarer till hur våra motioner behandlats.

Motion om meddelarfrihet och offentlighetsprincip i privatiserade verksamheter.

Det är givetvis bra att Höganäs kommun vid privatiseringar i avtalen skriver in ”att entrepenören, genom avtal eller annat påbud, inte får förbjuda personalen att utöva meddelarfrihet”. Men som det påpekats i SKTF-tidningen (2011-05-12) är det svårt att kontrollera att avtalen följs. Höganäs kommun kan visa entrepenörerna att vi verkligen menar allvar med att skriva in meddelarfriheten i avtalen genom att också i avtalen skriva in att vi med omedelbar verkan säger upp avtalen med företag som bryter mot meddelarfriheten. SKTF-tidningen har ringt runt till privata äldreboenden med avtal om meddelarfrihet och det visade sig att personalen, trots avtalen, drar sig för att prata med massmedia. SKTF-tidningen för också fram exempel på att det när privatiserad verksamhet återkommunaliseras kommer fram kritik som inte framkom när verksamheten drevs privat. Vare sig det beror på rädsla för repressalier eller lojalitet med arbetsgivaren så blir resultatet detsamma: personalen tystnar, kritiken når inte ut. Det är också tveksamt vilket juridiskt värde dessa avtal mellan kommuner och privata vård- och omsorgsföretag har. Om samma villkor ska gälla för privatanställda som för offentliganställda krävs en lagändring.

Offentlighetsprincipen nämns inte i svaret på vår motion. Anita Söderlind sa under den allmänpolitiska debatten att Höganäs kommun, avseende Revalyckan och Sälgen, har ”insyn i deras årsredovisningar”. En sådan rätt eller möjlighet ersätter inte på något sätt offentlighetsprincipen, som ger oss alla lagstadgad rätt till insyn i offentligt driven verksamhet. Vänsterpartiet Höganäs frågade Anders R Olsson, journalist och expert på frågor om yttrandefrihet, offentlighet och integritet, vad det innebär för allmänhetens och massmedias insyn i verksamheten när en kommunal verksamhet privatiseras eller läggs ut på entrepenad. Han svarade: ”Det betyder att medborgarnas rätt till insyn i verksamheten försvinner. Privata företags handlingar är, till skillnad frän myndigheters, inte ’allmänna handlingar’ i grundlagens mening. Därmed kan medborgarna heller inte kräva att få se dem.”

Lästips:
”Svårt att kolla att reglerna följs” (SKTF-tidningen 2011-05-12).
”Rätten att tala inte självklar trots avtal” (SKTF-tidningen 2011-05-12).
”’Krävs mer än ett avtal'” (SKTF-tidningen 2011-05-12).

Motion om information till medborgarna på kommunens hemsida.

Vänsterpartiet Höganäs vill att fler ska engagera sig i den demokratiska processen. Om detta ska vara möjligt måste vi, bland annat, sträva efter att göra det möjligt för medborgarna att enkelt finna nödvändig information, bland annat via Höganäs kommuns hemsida. Vänsterpartiet Höganäs anser att det inte bara för de med politiska uppdrag ska vara ”möjligt att komma åt samtliga relevanta handlingar digitalt” utan att detta även ska gälla kommunens medborgare. Det ska vara möjligt att ”effektivt och bekvämt” följa den politiska debatten och processen, att bevaka vilka politiska beslut som fattas och därmed se var de ideologiska skiljelinjerna partierna emellan går.

Motion om bostadspolitik i Höganäs kommun.

Moderaterna vill sälja ut var fjärde lägenhet i Höganäshems bestånd. Högeralliansens förhandlingar landade på att var tionde lägenhet ska säljas. Ingenstans i vår motion finns något som ger skäl till kommentarer som ”monopol för allmännyttan” eller ”sätta marknaden ur spel”. Merparten av de fakta och argument vi för fram i vår motion är hämtade från skriften ”Bostadsmarknadsanalys Skåne 2010”, utgiven av Länsstyrelsen i Skåne Län. Alla som intresserar sig för bostadspolitik vet att det råder bostadsbrist i Sverige, inte minst i Skåne, och att särskilt bristen på hyresrätter med låga hyror är stor. Vi hävdar att bostadssituationen i Sverige till stor del beror just på att vi har en regering som har överlåtit bostadspolitiken till ”aktörerna på marknaden”. Att vilja värna hyresrätterna, särskilt de med låga hyror, i Höganäs borde vara en självklar ståndpunkt för den som verkligen vill att alla ska ha rätt till en god bostad, även de som inte har råd att köpa sin bostad eller betala en hög hyra. En kommunal bostadsförmedling skapar givetvis inte fler bostäder men kan vara, vilket framhålls i ”Bostadsmarknadsanalys Skåne 2010” ett sätt för kommunen att arbeta med bostadsförsörjningen, alltså bedriva bostadspolitik. För övrigt skulle inte en kommunal bostadsförmedling skapa ”fler köer” utan tvärtom göra det möjligt för bostadssökande i Höganäs att endast behöva stå i en bostadskö.

Vi överlåter åt högeralliansen att förklara hur, utan att värna och främja hyresrätter med låga hyror, Höganäs kommun ”ska kunna erbjuda bostäder som passar unga”.

Lästips:
”Unga bor kvar hemma mot sin vilja” (Hyresgästföreningen).
”Mambo, Kombo, Iblando, Smygbo och Dumbo” (Barbros bostadsblogg).
”Bostadsrätts-våg över Sverige” (Helsingborgs Dagblad 2011-05-23).
”Alliansens urspårade bostadspolitik” (Alliansfritt Sverige 2011-05-24).
Kent Werne: ”Du sköna nya hem” (bok)
Vänsterpartiets bostadspolitiska program.

Vi hoppas också få svar på vår interpellation om vad utmaningsrätten kostar Höganäs kommun.

Dela den här sidan:

Kopiera länk