Kommunalpolitik

Motion om bostadspolitik i Höganäs kommun

”Under 2010 planeras drygt 360 bostäder att säljas, varav hälften i Höganäs.” (Bostadsmarknadsanalys 2010, Länsstyrelsen i Skåne län). Enligt Höganäshems vd Jarmo Nieminen har Höganäshem 1 388 lägenheter i sitt bestånd och en kö på 1 788 personer. Uppgifterna är hämtade från Helsingborgs Dagblad 2011-02-17. Ändå vill högeralliansen fortsätta sin utförsäljning av allmännyttan.

Vänsterpartiet Höganäs motsätter sig dessa utförsäljningar av allmännyttan. Vi värnar hyresrätten som bostadsform och särskilt värnar vi allmännyttan.

Det är viktigt att vi värnar hyresrätten som bostadsform, eftersom en fungerande bostadsmarknad kräver att vi har en väl avvägd blandning av upplåtelseformer. I Skåne råder generellt sett bostadsbrist. Det råder brist på bostäder av samtliga upplåtelseformer, men särskilt stor är bristen på hyresrätter. Enligt både Boverket och de kommuner som deltagit i Länsstyrelsens undersökning råder det särskilt brist på mindre hyresrätter. Hyresrätten är en viktig upplåtelseform av flera skäl. För ekonomiskt svaga hushåll, unga, studerande och invandrade kan det vara den enda möjliga boendeformen. Hyresrätter med rimliga hyror kan till exempel innebära att studerande vid Campus Helsingborg kan bo i Höganäs.

Hyresrätten kan också främja inflyttningen till en kommun Det finns ett starkt samband mellan tillväxt, bostadsmarknad och arbetskraftens rörlighet. ”Studier visar att arbetslösa hushåll som flyttar till en annan region t ex på grund av jobb, är mer benägna att flytta om de hyr sin bostad än om de äger sin bostad. Drygt 80 procent av de arbetslösa som flyttar till en ny region flyttar till en hyrd bostad.” (Bostadsmarknadsanalys 2010, s. 18).

Vid nyproduktion av bostäder är hyresrätten den boendeform som skapar längst vakanskedjor, alltså leder till att flest hushåll byter bostad. Detta är viktigt för att skapa den rörlighet på bostadsmarknaden som krävs för att hushållen ska kunna finna den boendeform som passar i varje skede av livet.

Hyresrätten är inte heller bara en boendeform man väljer för att man inte har möjlighet att köpa en bostad. Många väljer också hyresrätten för att det är den boendeform som passar dem bäst, till exempel eftersom de prioriterar annat i livet än att äga sitt boende med det ansvar och allt det arbete det medför. Hyresrätten är en verkligt modern upplåtelseform i tider som dessa då många upplever att de lider av tidsbrist och där stora krav på flexibilitet ställs på arbetskraften.

Vi kan alltså slå fast att det är viktigt att vi värnar hyresrätten som upplåtelseform. Men inte nog med detta – just allmännyttan är särskilt viktig menar vi i Vänsterpartiet Höganäs.

Enligt 1 § i Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar skall varje kommun ”planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.” Att planera bostadsförsörjningen innebär inte bara att se till att det byggs bostäder i kommunen. Kommunen måste också planera för vem man bygger. Nämnda lag säger ju att förutsättningar ska skapas för alla i kommunen att leva i goda bostäder. En stark allmännytta i kommunen underlättar detta arbete.

I Bostadsmarknadsanalys Skåne 2010 framhålls också att inrättandet av en bostadsförmedling är ytterligare ett sätt för kommunen att arbeta med bostadsförsörjningen.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige minst en gång per mandatperiod, enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Om dessa riktlinjer står följande att läsa i Bostadsmarknadsanalys 2010:

”För att riktlinjerna ska kunna användas som strategiskt dokument bör de svara på några viktiga frågor; hur ser det befintliga bostadsbeståndet ut? Vilka är målen med bostadsutbyggnaden? Vilken utveckling är det som eftersträvas? Överensstämmer utbudet med efterfrågan och behov? Överensstämmer ny- och ombyggnad med efterfrågan och behov? För att kunna svara på dessa frågor bör riktlinjerna baseras på underlag om befolkningsutveckling, pendlingsmönster, flyttmönster, osv.”

Det framhålls att kommunen för att kunna leva upp till detta behöver kunskaper från verksamheter som socialförvaltning, skola, barn- och äldreomsorg och fritidsverksamhet.

Det påpekas också i Bostadsmarknadsanalys 2010 att kommunen kan gynna ett ökat resande med kollektivtrafik genom att exempelvis planera för bostäder i stationsnära områden.

När Höganäs kommun nu ska anta Fördjupning av översiktsplanen för Höganäs och Väsby anser vi i Vänsterpartiet Höganäs att det är viktigt att vi planerar kommunens bostadsförsörjning på ett sådant sätt att alla, även ekonomiskt svaga grupper, ungdomar, nyinflyttade och andra, får leva i goda bostäder. Vi menar att det är viktigt att hyresrätten som boendeform, och särskilt då allmännyttan (i form av Höganäshem) värnas och prioriteras. Vi menar att det är viktigt att det finns, och byggs, bostäder till rimliga priser.

Vänsterpartiet Höganäs vill, liksom Centerpartiet, ”behålla kommunala Höganäshem som en stark aktör på bostadsmarknaden” (Ulf Molin i Helsingborgs Dagblad 2010-08-25).

Vänsterpartiet Höganäs yrkar därför

att den planerade utförsäljningen av Höganäshem stoppas

att hyresrätter prioriteras vid nybyggnation

att billiga hyresrätter särskilt prioriteras vid nybyggnation

att Höganäs kommun värnar det befintliga beståndet av hyresrätter i kommunen

att Höganäs kommun särskilt värnar de billiga hyresrätter som finns i kommunen

att Höganäs kommun särskilt anstränger sig för att det ska finnas bostäder som passar unga

att Höganäs kommun skapar riktlinjer för bostadsförsörjning som verkligen ger alla möjlighet till goda bostäder i kommunen, inte enbart de som har råd med höga hyreskostnader eller att köpa sin bostad

att Höganäs kommun i arbetet med att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning arbetar brett med all den kunskap och kompetens som finns inom kommunen, till exempel inom socialförvaltning, skola, barn- och äldreomsorg, fritids- och kulturverksamhet samt vid behov tar nödvändiga kontakter utanför kommunen, till exempel Länsstyrelsen

att Höganäs kommun planerar bostadsbyggande på ett sådant sätt att ett ökat resande med kollektivtrafik gynnas

att Höganäs kommun inrättar en kommunal bostadsförmedling

Vänsterpartiet Höganäs
Höganäs 2011-03-13

Inger Nilsson   Emma Wennerholm   Mikael Nilsson

Länkar:
Nu ska Höganäshem sälja fler lägenheter (Helsingborgs Dagblad 2011-02-17).
Inga ekonomiska skäl att sälja enligt (S) (Helsingborgs Dagblad 2011-02-17).
Nystart med program för bostäder (Helsingborgs Dagblad 2011-02-23).
Program stakar ut vad alliansen ska genomföra (Helsingborgs Dagblad 2011-03-09).
Vill stoppa utförsäljning av hyresbestånd (Helsingborgs Dagblad 2011-03-17).
Hyresgästföreningen.
jagvillhabostad.nu.

Boktips:
Kent Werne: Du sköna nya hem.

Läs Vänsterpartiets bostadspolitiska program.

Dela den här sidan:

Kopiera länk