Kommunalpolitik

Motion om fackliga organisationers närvaro- och yttranderätt under utskottsmöten

När nämnder ersätts av utskott i Höganäs kommun innebär det att vi minskar antalet folkvalda representanter och alltså minskar det folkliga inflytandet över och insynen i kommunens verksamheter. När nämnderna ersätts av utskott under kommunstyrelsen innebär det också att de fackliga organisationerna inte längre har en självklar rätt att närvara vid möten.

Enligt Kommunallagen har inte fackliga företrädare någon närvarorätt i kommunstyrelsen eller dess utskott enligt Kommunallagen. Men det föreligger inte något hinder att Höganäs kommun ger dem denna rätt. Kommunallagen uttrycker inget förbud mot facklig närvaro- och yttranderätt i kommunstyrelsens utskott.

Vi anser att det är viktigt att de ges dessa rättigheter eftersom det ger de anställda större insyn i och förståelse för de beslut som fattas. De fackliga representanterna kan också bidra med viktig kunskap och information under mötena. På så vis kan bättre beslut fattas och också beslut som förstås och accepteras av de anställda.

Vänsterpartiet Höganäs vill verka för att så många som möjligt deltar i den demokratiska processen.

Vänsterpartiet Höganäs yrkar

att fackliga organisationer ges närvarorätt till och yttranderätt under de möten som hålls i utskotten som ligger under kommunstyrelsen

Höganäs 2011-01-25

Inger Nilsson   Emma Wennerholm   Mikael Nilsson

Dela den här sidan:

Kopiera länk