Interpellationer

Svar på vår interpellation om fackliga organisationers närvaro- och yttranderätt

Vänsterpartiet Höganäs har lämnat in denna interpellation:

En grundläggande insikt hos varje person med ett demokratiskt sinnelag är insikten att man inte alltid har rätt. Den i längden bästa politiken bedrivs om många röster får göra sig hörda och om beslutsprocesserna är transparenta. Nu när politiken i Höganäs centraliseras kring kommunstyrelsen ställer därför Vänsterpartiet Höganäs denna fråga till kommunalråd Peter Kovács:

Kommer de fackliga organisationerna ha närvaro- och yttranderätt under de möten som kommer att hållas i utskotten som ligger under kommunstyrelsen?

Vänsterpartiet Höganäs
Höganäs 2010-11-14

Inger Nilsson

I handlingarna till kommunfullmäktige 2010-12-16 finns följande svar på vår interpellation:

”Svar på interpellation angående fackliga företrädares närvarorätt vid utskottssammanträden

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2010-11-25, att en av Inger Nilsson väckt interpellation angående fackliga organisationers närvaro- och yttranderätt vid möten med utskotten under kommunstyrelsen fick riktas till undertecknad. Jag vill därför lämna följande svar.

Reglerna kring personalföreträdares närvarorätt i kommunala nämnder och styrelser finns i 7 kapitlet, 8-17 §§ Kommunallagen. 8 § säger att personalföreträdare har närvarorätt vid sammanträden med andra nämnder än styrelsen och med styrelsen avses alltså här kommunstyrelsen. Paragrafen säger också att närvarorätt saknas vid revisorernas sammanträden, i valnämnder och överförmyndarnämnder. Närvarorätten begränsas dock i 10 §, där det räknas upp de ärendeslag där man inte har någon närvarorätt, bl. a ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild eller arbetskonflikter.

8 § säger alltså att det inte finns någon närvarorätt i kommunstyrelsen för personalföreträdare och deras närvarorätt gäller inte heller i utskotten. Man har således inte närvarorätt i kommunstyrelsen eller dess utskott. Det finns heller ingen närvarorätt i arbetsutskotten i de nämnder där närvarorätt annars finns.

Den fråga som avslutar Inger Nilssons interpellation kan alltså besvaras med ett enkelt nej.

Höganäs 2010-12-08

Péter Kovács
Kommunstyrelsens ordförande”

Länk: Kommunallag (1991:900).

Dela den här sidan:

Kopiera länk