Svar på vår interpellation om fackliga organisationers närvaro- och yttranderätt

Vänsterpartiet Höganäs har lämnat in denna interpellation:

En grundläggande insikt hos varje person med ett demokratiskt sinnelag är insikten att man inte alltid har rätt. Den i längden bästa politiken bedrivs om många röster får göra sig hörda och om beslutsprocesserna är transparenta. Nu när politiken i Höganäs centraliseras kring kommunstyrelsen ställer därför Vänsterpartiet Höganäs denna fråga till kommunalråd Peter Kovács:

Kommer de fackliga organisationerna ha närvaro- och yttranderätt under de möten som kommer att hållas i utskotten som ligger under kommunstyrelsen?

Vänsterpartiet Höganäs
Höganäs 2010-11-14

Inger Nilsson

I handlingarna till kommunfullmäktige 2010-12-16 finns följande svar på vår interpellation:

”Svar på interpellation angående fackliga företrädares närvarorätt vid utskottssammanträden

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2010-11-25, att en av Inger Nilsson väckt interpellation angående fackliga organisationers närvaro- och yttranderätt vid möten med utskotten under kommunstyrelsen fick riktas till undertecknad. Jag vill därför lämna följande svar.

Reglerna kring personalföreträdares närvarorätt i kommunala nämnder och styrelser finns i 7 kapitlet, 8-17 §§ Kommunallagen. 8 § säger att personalföreträdare har närvarorätt vid sammanträden med andra nämnder än styrelsen och med styrelsen avses alltså här kommunstyrelsen. Paragrafen säger också att närvarorätt saknas vid revisorernas sammanträden, i valnämnder och överförmyndarnämnder. Närvarorätten begränsas dock i 10 §, där det räknas upp de ärendeslag där man inte har någon närvarorätt, bl. a ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild eller arbetskonflikter.

8 § säger alltså att det inte finns någon närvarorätt i kommunstyrelsen för personalföreträdare och deras närvarorätt gäller inte heller i utskotten. Man har således inte närvarorätt i kommunstyrelsen eller dess utskott. Det finns heller ingen närvarorätt i arbetsutskotten i de nämnder där närvarorätt annars finns.

Den fråga som avslutar Inger Nilssons interpellation kan alltså besvaras med ett enkelt nej.

Höganäs 2010-12-08

Péter Kovács
Kommunstyrelsens ordförande”

Länk: Kommunallag (1991:900).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Engagera dig

Tillsammans gör vi Sverige jämlikt och rättvist, bli medlem i Vänsterpartiet!

Följ Vänsterpartiet på Facebook, Instagram och Twitter. Gilla och dela våra inlägg!

Vill du veta vad Vänsterpartiet gör? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Hjälp oss sprida vår politik, ge en gåva till Vänsterpartiet!

Arkiv
Kategorier