Kommunalpolitik

Motion om utmaningsrätten

Privatiseringshoten mot Ljunghaga, Vikhaga och hemvården har gett upphov till oro och protester bland personal och allmänhet. Moderaterna har sagt att målet är att minst 50 procent av kommunens verksamhet ska privatiseras. Om detta genomförs är det ett systemskifte som genomförs. De omfattande privatiseringsplanerna mörkades under valrörelsen men nu har Moderaterna visat att de vill öka privatiseringstakten genom att nämnder som säger nej till en utmaning måste motivera detta. Vänsterpartiet Höganäs är övertygade om att många, även borgerliga väljare, oroar sig för privatiseringarna eller har frågor kring dem. Kommunens invånare och anställda måste informeras om utmaningsrätten och privatiseringsambitionerna samt ges möjlighet att få sin frågor besvarade. Höganäs kommun har redan genomfört ett informationsmöte dit nämndspresidier, förvaltningschefer, berörda handläggare samt fackliga ombud bjöds in. De fackliga ombuden belades dock med munkavle inför det mötet, så här stod det i kallelsen: ”Värt att notera är att tanken med det fackliga deltagandet vid detta tillfälle inte är att diskutera eller debattera frågan om utmaningsrätt eller icke utmaningsrätt.” Nu är det dags för ett öppet offentligt möte där alla kommuninvånare informeras om utmaningsrätten, de politiska partiernas syn på privatiseringar klargörs och där det finns utrymme för frågor, kritik och diskussion. Det hederligaste hade varit att ett sådant möte hållits före valet, men bättre sent än aldrig.

Vänsterpartiet Höganäs yrkar härmed

att ett informationsmöte för kommunanställda och allmänhet genomförs där utmaningsrätten förklaras, varje parti ges möjlighet att ge sin syn på privatiseringar av kommunal verksamhet, de fackliga organisationerna bjuds in och ges möjlighet att få svar på sina frågor och att debatt kring privatiseringar och utmaningsrätt tillåts på detta möte.

att bland annat dessa frågor ska besvaras på informationsmötet:

a) Vad händer med medborgarnas och massmedias insyn i verksamheten om den övertas av en privat aktör?

b) Vad händer med de anställdas meddelarfrihet om en verksamhet övergår i privat regi?

c) Vad innebär det för kommunens ekonomiska planering om stora delar av verksamheten läggs ut på entrepenad?

d) Vad innebär det för Höganäs kommuns ”koncerntänkande” om stora delar av verksamheten läggs ut på entrepenad?

att varje nämnd, innan den beslutar sig för om en utmaning ska antas eller någon annan privatisering genomförs, gör en konsekvensanalys som innehåller en undersökning vad anställda och brukare anser om privatiseringen och att hänsyn ska tas till de åsikter som framkommer vid undersökningen när nämnden fattar sitt beslut.

att resultatet av nämndens undersökning alltid delges kommunfullmäktige oavsett vilket beslut nämnden fattar angående utmaningen.

Höganäs 2010-11-02

För Vänsterpartiet Höganäs

Inger Nilsson   Emma Wennerholm   Mikael Nilsson

Dela den här sidan:

Kopiera länk