artikel

Kommunalpolitiskt Handlingsprogram

All politik för Vänsterpartiet vilar på grundtanken ”av var och en efter förmåga åt var och en efter behov”. Utifrån Vänsterpartiets fyra ”ben”, socialism, feminism, miljö och internationell solidaritet, vill vi under den kommande mandatperioden skapa ett mer solidariskt Höganäs.

Vi vill verka för att minska klyftorna. Klyftorna mellan fattiga och rika, kvinna och man, maktfull och maktlös, miljötänkande och rovdrift och att fler får möjlighet att ha ett större inflytande över sina liv såväl på arbetet, inom utbildning och i den politiska processen.

Vänsterpartiet verkar för ett socialistiskt samhälle. Vi vill utöka demokratin och ge kommuninvånarna rätt att exempelvis motionera till kommunfullmäktige och genom att alla nämndsammanträde är öppna för allmänheten. Vi vill motverka klassklyftorna genom omfördelning av resurser och utjämna skillnader mellan fattiga och rika kommuninvånare.

Vi är också ett feministiskt parti och det innebär att vi verkar för ett samhälle där kvinnor och män har samma människovärde. I vårt samhälle yttrar sig könsförtrycket bl a genom orättfärdiga löneskillnader och skev maktfördelning. Kvinnor fråntas därmed möjligheter till inflytande och möjligheter till att förändra sin livssituation. Könsförtrycket yttrar sig också genom våld mot kvinnor.

Därför menar vi att frigörelse från klassförtryck måste ske parallellt med en frigörelse från könsförtryck.

Vi vill också skapa ett samhälle med god miljö där kommunen, i alla sina beslut, tar hänsyn till intentionerna i Agenda 21.

Vårt uppdrag är Rättvisa!

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning……………………………………………………… 2

Höganäs Kommun……………………………………………. 3

Integration…………………………………………………… 3

Demokrati…………………………………………………….. 4

Barn & Ungdom………………………………………………. 5

Skola………………………………………………………….. 6

Bostad………………………………………………………… 7

Vård & Omsorg………………………………………………. 8

Kultur & Idrott……………………………………………….. 8

Miljö…………………………………………………………… 9

Småföretagande…………………………………………….. 9

Kommunalpolitiskt Handlingsprogram antaget vid Medlemsmöte 2002-08-14

Höganäs Kommun

Vänsterpartiet verkar för ett samhälle där människan står i centrum för att på så sätt skapa bättre hälsa, få personalen att känna sig uppskattad och uppleva att det är attraktivt att vara anställd inom kommunen.

Under mandatperioden vill vi verka för:

 • Att sextimmars arbetsdag införs på försök inom olika verksamheter i kommunen och att försöken utvärderas.
 • Att förebygga ohälsa hos kommunens personal genom att införa friskvård för alla kommunanställda.
 • Att utöka antalet flerspråkig personal.
 • Att upprättade jämställdhetsplaner på förvaltningarna efterlevs och förbättras.
 • Att alla kommunanställda får lika lön för lika arbete.
 • Att grunden för en anställning är heltid.
 • Att arbeta för att människor med funktionshinder har möjlighet till arbete, bostad, kultur och fritid.
 • Att det på alla politiska beslut görs en konsekvensanalys utifrån barn-, kön-, ålders-, sexuell läggning och/eller funktionshindersperspektiv.
 • Ett starkt personalinflytande.
 • Att det finns tydliga, mätbara och realistiska mål för verksamheten.
 • Att motverka användning av bemanningsföretag inom den gemensamma sektorn.
 • Att motverka marknadsorienterade experiment inom den gemensamma sektorn som därmed äventyrar trygga anställnings- och arbetsvillkor
 • Att avtalet med Vägverket, gällande Väg 111, upphävs.

Integration

Vänsterpartiets mål är ett samhälle där klass, kön, sexuell läggning och etnisk bakgrund saknar betydelse för våra möjligheter i livet. Kampen mot segregationen är ett led i kampen för ett demokratiskt samhälle där alla människor har samma möjligheter och skyldigheter, som inte kan ifrågasättas eller förhandlas bort. Sådana rättigheter är en första förutsättning för att varje kvinna och man ska kunna råda över sitt eget liv och förverkliga sina drömmar.

Vi motverkar rasism och främlingsfientlighet i alla dess former, såväl från enskilda personer som från myndigheter. Vänsterpartiet arbetar för en generös och human flyktingpolitik. Det är viktigt att de människor som kommer till Höganäs får en bra bostad, utbildning och arbete. Detta är grundläggande för en bra integrationspolitik.

Under mandatperioden vill vi verka för:

·En individuellt anpassad SFI-undervisning.

·Att invandrarföreningar tas som en resurs och är delaktiga i förslag och beslut som berör invandrare och flyktingar i kommunen.

·Att tillsammans med invandrarföreningarna motverka våld mot kvinnor och våld förknippat med hedersbegrepp.

·Invandrares rätt till arbete

·Att all personal skall få HBT-kompetens (kunskap om Homo-, bi- och transsexuella personer.)

·Att förrättandet av vigslar och partnerskap ska vara ett gemensamt uppdrag

·Att stödja Exit´s verksamhet.

·Att stödja KRIS verksamhet.

Demokrati

All demokrati börjar med att enskilda människor tillsammans vill förändra samhället och påverka de gemensamma livsvillkoren. Bara för några årtionden sedan ansåg många att rösträtten i sig garanterade folkets politiska inflytande. Idag förväntar sig allt fler människor att de ska kunna påverka samhällsutvecklingen även mellan valen i alla frågor som engagerar dem.

De politiska partierna riskerar att mista sin legitimitet om de inte får en bredare förankring. Därför måste en fortlöpande dialog föras med väljare och allmänhet även mellan valen. Även om fler var medlemmar i politiska partier måste det representativa systemet kompletteras med olika former av direkt inflytande. Som förälder, elev, anhörig och patient kräver vi mer insyn och inflytande över barnomsorg, utbildning och sjukvård. Här är det främst personalen som får enny roll genom att ta med brukare och anhöriga i arbetet.

Förtroendet för den gemensamma sektorns möjligheter att tillgodose gemensamma behov är mycket stort men förtroendet för politier har minskat. Detta glapp måste överbryggas genom ökad insyn och delaktighet samt en bättre folklig och ekonomisk kontroll av våra gemensamma tillgångar.

Fler människor ska kunna påverka politiska beslut och nya organ för direktdemokrati och självförvaltning ska skapas och utvecklas. Befogenheter och resurser ska föras längre ut i organisationen så att personal och brukare kan arbeta så självständigt som möjligt inom de ramar som politikerna beslutat. Ytters är det dock de förtroendevalda som har, och ska ha, ansvaret för att hitta lösningar och göra prioriteringar mellan olika intressen.

Under mandatperioden vill vi verka för:

 • Att stärka folkmakten på alla nivåer. Genom öppna nämndsmöten och genom att skapa möjligheter för alla kommuninvånare att lägga motioner direkt till fullmäktige. Vi måste garantera medborgarna full insyn i beslutsprocess och förvaltning inom den gemensamma sektorn. Det är därför viktigt att använda sig av tydliga beslutsvägar där de ansvariga är lätta att identifiera.
 • Att skapa nya former för dialog mellan barn/ungdomar och förtroendevalda/tjänstemän, till exempel genom fullmäktigeberedningar eller att förslag skickas på remiss till elevråd/ungdomsråd.
 • Att uppmuntra människors vilja att organisera sig på ett nytt sätt, till exempel genom tillfälliga aktionsgrupper, enfrågerörelser eller byautvecklingsgrupper.
 • Att öka antalet förtroendeuppdrag. Detta för att skapa bättre förutsättningar för ett aktivt politiskt engagemang från kommuninvånarna.
 • Rotation på politiska uppdrag.
 • Att utveckla en kommunal organisation som stärker människors inflytande och inte begränsar den.
 • Att utveckla den gemensamma sektorn och motverka marknadsorienterade experiment.
 • Att ge alla partier likvärda förutsättningar att inhämta information och fullgöra sitt politiska uppdrag.
 • Att anpassa fullmäktiges arbetsformer till åhörarna.

Barn och ungdom

Det anses att barn i Sverige har det bra. Men det gäller tyvärr inte alla barn. Även i Höganäs finns skillnader när det gäller hälsa, ekonomiska resurser och möjligheter. Stora klyftor mellan rika och fattiga leder till att ohälsan hos de sämst ställda blir mer framträdande. Det drabbar alltid barnen hårdast. Att stärka barnfamiljers ekonomi är ett bra sätt att också stödja de utsatta barnen. Det kan ske genom att trygga de generella välfärdssystemen vilka inte minst är viktiga för ensamförsörjande. Vänsterpartiet anser att barn i ett klassperspektiv ska lyftas fram och synliggöras.

Det finns grupper av barn som kan sägas vara särskilt utsatta. Det är barn som har föräldrar med missbruksproblem och barn till psykiskt sjuka, för att nämna några. Dessa barn få alltför ofta ta ett alldeles för stort ansvar, och föräldrarnas sjukdom bidrar till bristande omsorgsförmåga. Dessa barn saknar möjlighet att fullt ut få vara barn och många upplever skam över sin situation och berättar därför inte om den.

Vi kan konstatera att det behövs öka kunskap och ökat stöd till berörda personalgrupper, exempelvis lärare i förskolan och grundskolan.

Under mandatperioden vill vi verka för:

 • Införliva barnkonventionen i kommunens verksamhet och i politiska beslut.
 • Att vi gör en barnkonsekvensanalys vid alla beslut och samhällsförändringar.
 • Att inrätta ett ungdomscafé för icke föreningsaktiv ungdom
 • Att öppna och utveckla kommunens fritidsgårdar
 • Att införa nolltaxa för bussresor inom kommunen för ungdomar upp till 20 år genom samverkan med Region Skåne.
 • Att minska barngrupperna hos dagbarnvårdare och inom förskolan.
 • Att minska skolklassernas storlek.
 • Att bygga ut sporthallen med varmbassäng för bl a babysim
 • Att utöka öppna förskolans verksamhet
 • Att bevara den kommunala musikskolan
 • Att ge ökat stöd till föreningar med barn och ungdomsverksamhet mot att de sänker deltagaravgifterna och liknande så att fler barn och ungdomar kan delta
 • Att motverka barnfattigdom i kommunen.
 • Att motverka att barnfamiljer blir bostadslösa.
 • Att värna om barns rättigheter i familjer som söker asyl
 • En god mödra- och barnhälsovård i kommunen och i samarbete med Region Skåne.
 • Att personal inom verksamheter för barn och ungdom får särskild utbildning om barn som far illa och om anmälningsplikten.
 • Att grupper för barn till missbrukare, barn som växer upp i familjer där det förekommit våld och barn till psykiskt sjuka föräldrar, inrättas och är permanenta verksamheter i vår kommun.
 • Att ungdomsråd inrättas och är remissinstans vid politiska beslut.
 • Att föräldrautbildning införs.
 • Att det inrättas familjecentral på försök under en treårsperiod
 • Att modernisera utemiljön i Folkparken för att tillgodose alla åldrar
 • Att personal som arbetar med barn med särskilda behov får rätt och tillräcklig utbildning.
 • Att ge tillräckliga resurser till barn med särskilda behov så att de når de uppställda målen.

Skola

Under den gångna mandatperioden har den kommunala skolan kraftigt nedrustats och utarmats till förmån för de fristående skolorna. Detta har lett till ökad segregation och ojämlikhet, denna utveckling måste stoppas. Vänsterpartiet anser att barn och ungdomar är allas angelägenhet.

Många barn lever i familjer där föräldrar saknar arbete och upplever en stor otrygghet och lever under pressade ekonomiska förhållanden. Därför anser vi att skolan ska sätta elevernas behov i centrum för sin verksamhet och att respekt och empati ska genomsyra arbetet i skolan.

Genom ett bredare samarbete med bl a ideella föreningar har skolan möjlighet att ge eleverna unika tillfällen att komma i kontakt med, och utöka sina kunskaper om andra människors erfarenheter, eventuella svårigheter och livsvillkor i vårt samhälle.

Under mandatperioden vill vi verka för:

 • Att fri skolfrukost införs i grundskolan.
 • Att skolmaten är gratis inom grundskolan och gymnasium.
 • Att elevvårdspersonalen utökas
 • Att fria pedagogiska måltider för lärare införs inom för- och grundskola.
 • Att körskoleundervisning införs som tillval på Kullagymnasiet.
 • Att skolklassernas storlek aldrig överstiger tjugo elever.
 • Att det både på grund- och gymnasieskolan bildas kill- och tjejgrupper i syfte att stärka identiteten och medvetengöra elever om rådande könsroller och kvinnoförnedrande attityder.
 • Att utveckla alternativa pedagogiska undervisningsformer inom den kommunala skolan.
 • Att demokratisera ledarskapet i skolan.
 • Att motverka nyetablering av friskolor och istället lägga resurserna på at utveckla och förbättra den kommunala skolan.
 • Att utvärdera de befintliga friskolorna och kvalitetsmäta dem
 • Att avgiftsfri särskild prövning på gymnasiet införs
 • Att skolan öppnar upp för samarbete med ideella föreningar och intressegrupper för att utveckla demokratiskt tänkande.
 • Att betyg eller betygsliknande skriftliga omdömen ej sätts innan åk 8.
 • Att regelbundna utvecklingssamtal genomförs med elever, föräldrar och andra berörda.
 • Att åtgärdsprogram upprättas för alla barn med särskilda behov oavsett bakgrund och att dessa genomförs och utvärderas.
 • Att alla skolor i kommunen är tillgängliga för människor med funktionshinder.
 • Att uppmuntra folkbildningstanken genom ökat stöd till bildningsförbunden.

Bostad

Vänsterpartiet Höganäs anser att alla människor ska ges likvärdiga möjligheter att leva i goda bostäder i bra miljöer till rimliga kostnader. En bostadspolitik skall ta hänsyn till variationer i människors behov och önskemål och låta de boende stå i centrum. Alla ska ha möjlighet att välja sin bostad och påverka dess egenskaper och närmiljö.

Vänsterpartiet Höganäs strävar efter rimliga boendekostnader bl a genom låga byggkostnader. Spekulation och ekonomisk exploatering av bostadskonsumenter ska bekämpas. Kommunen ska förvalta bostäder utan vinstkrav och utveckla allmännyttan utan vinstintresse.

Ekologisk hållbarhet, skönhet, och trivsel ska genomsyra bostadsområdena. Material, energisystem, bygg- och förvaltningsmetoder ska garantera långsiktig ekologisk hållbarhet och varsam vård av byggkulturarvet för kommande generationer.

Segregationer och skiktningar i boendet ska motverkas och ersättas av integration, valfrihet och rörlighet. Beroende på betalningsförmåga har en del hushåll stora möjligheter att välja exklusiva och attraktiva bostäder, medan andra som har begränsade valmöjligheter är hänvisade till mindre bostäder av lägre kvalitet i mer utsatta områden. Vänsterpartiet anser att detta är orimliga förhållanden som måste motverkas.

Boendeplanering

Kommunens boendeplanering ska utgå från medborgarnas behov och lika värde. Könsperspektivet måste genomsyra både den fysiska och sociala planeringen. För att detta ska vara möjligt måste mansdominansen brytas och kvinnors inflytande kraftigt öka. Även barns och äldres inflytande måste öka för att olika behov ska kunna tillgodoses .

Boendeplaneringen ska skapa ett blandat Höganäs där människor med olika ekonomiska och sociala förhållanden möts.

Människor ska känna sig trygga i sitt boende. Vi vill att säkerheten i befintliga områden ska förbättras och nya områden planeras så att de blir så trygga som möjligt. Framförallt är det viktigt att planera för trygghet och säkerhet utifrån ett kön- och barnperspektiv.

Under mandatperioden vill vi verka för:

 • Att en kommunal bostadsförmedling inrättas.
 • Att anvisningstvånget återinförs
 • Att Höganäshem inte har marknadsanpassade hyror utan åter är normgivande för hyressättning även inom det privata fastighetsbeståndet.
 • Att Höganäshem inte villkorar bostadssökandet och att ansökan om bostad är kostnadsfri.
 • Att hyresstopp införs på grund av sänkt fastighetsskatt för hyresfastigheter.
 • Att hyresrådgivningen fortsätter för att motverka att människor vräks ifrån sina bostäder.
 • Att bostadslösa erbjuds bostad med eller utan stöd efter behov.
 • Att nybyggnation alltid är handikappsanpassad, helt eller delvis, för att människor med funktionshinder ska ha samma valmöjlighet då det gäller boende som alla andar och möjligheten för äldre att bo kvar ökar.
 • Att motverka individuella hyresförhandlingar.
 • Att öka bostadsbyggandet av hyresrätter i alla kommundelar
 • Att studentbostäder byggs för att underlätta för högskolestuderande att bosätta sig i kommunen under studietiden.
 • Att verka för att misshandlade kvinnor får skyddat boende.

Vård och omsorg

Vänsterpartiet verkar för ett samhälle där människor ska känna sig nyttiga och ha hög livskvalitet. Vi vill motverka ett generationssegregerat samhälle. Vi vill ha en god vård och omsorg med hög kvalitet där behoven får styra och inte storleken på plånboken. Vården och omsorgen ska präglas av trygghet och respekt, där ingen förlorar sin värdighet.

Under mandatperioden vill vi verka för:

 • Att äldreomsorgen får flerspråkig personal på grund av det ökande antalet äldre med invandrarbakgrund.
 • Att en maxgräns sätts för antalet vårdtagare/vårdtyngd per vårdgivare både inom institutioner och hemtjänst.
 • Att antalet gruppboende för psykiskt funktionshindrade utökas.
 • Att personal inom vård och omsorg ska erhålla professionell handledning
 • Att personal inom vård och omsorg erbjuds kompetensutveckling inom nya vårdområden samt att outbildad personal eller personal med låg utbildning erbjuds utbildning som motsvarar kraven ställs.
 • Att personal utbildas i etik och bemötande.
 • Att ge kvinnojouren i Helsingborg och Ängelholm ökat stöd samt sträva efter att Höganäs kommun får en egen kvinnojour.
 • Att inrätta mansjour i NV Skåne för att motverka mäns våld mot kvinnor och även uppmärksamma och motarbeta våldsbrott knutna till hedersbegrepp från personer inom en del invandrargrupper.
 • Att inrätta en varmvattenbassäng i sporthallen i Rehabsyfte.

Kultur och Idrott

Kulturfrågorna är kanske de frågor som tydligast genomsyrar allt och påverkar oss alla. Varje människas upplevelse är unik och individuell, även om den äger rum tillsammans med andra människor. Vi vill att kulturupplevelser ska vara tillgängliga för alla.

Att skapa är en styrka som varje människa besitter. En styrka som ofta fungerar so men förlösande kreativ kraft. Det är av särskild stor betydelse att vi fortsätter göra satsningar på barn- och ungdomskultur. Vi vill också arbeta för att fler fria kulturgrupper får större spelrum.

Idrotten är också viktig för oss i Vänsterpartiet där vi ser att skolan i sitt arbete och i andra sammanhang uppmuntrar och ger möjligheter till barns, ungdomars och vuxnas motion och idrott i syfte att främja en god folkhälsa. Sådana möjligheter bör skapas genom samverkan mellan kommunen, idrottsrörelsen och organisationer som bedriver frilufts- och främjandeverksamhet.

Under mandatperioden vill vi verka för:

 • Att de nationella kulturpolitiska målen efterlevs.
 • Att kulturen blir tillgänglig för alla.
 • Att inför kulturkort för barn och ungdom upp till 20år.
 • Att fortsätta stödja barn och ungdomsidrotten.
 • Att fortsätta stödja föreningar som riktar sig till barn och ungdomar.
 • Att utjämna föreningsbidrag mellan flick- och pojkdominerade föreningar.
 • Att utveckla tjejidrotten.
 • Att bygga ut sporthallen med varmvattenbassäng för att människor med funktionshinder ska kunna ha en bra fritidssysselsättning.
 • Att öka stödet till handikappsidrotten.
 • Att bevara bion och fortsätta stödja filmklubbsverksamheten.
 • Att ansöka om att ingå i antirasistiska filmdagar.
 • Att införa byggprogram på Kullagymnasiet med inriktning på kulturbevarande och ekologiskt byggande.
 • Att bevara kulturmiljöer som berör alla samhällsklasser.
 • Att inrätta kommunalt graffitiplank.
 • Att värna om den höga kvalitén på Biblioteket och Erik Ruuth Musik och Kulturhuset.
 • Att införa söndagsöppet på Biblioteket.

Miljö

Miljöförstöringen är vår tids största problem och måste tas på allvar. Därför vill vi ha en långsiktig och övergripande trafikplanering. Vi vill att intentionerna i Agenda 21 verkligen genomförs i alla kommunala beslut. Värnar man om miljön värnar man om ekonomin.

Under mandatperioden vill vi verka för:

 • Att samtliga busshållsplatser har hållplatsutrop.
 • Att bevara och utöka antalet servicelinjer inom Höganäs Kommun och att dessa fordon är miljöanpassade.
 • Att i samarbete med Region Skåne verka för låga taxor på kollektivtrafiken med målet nolltaxa.
 • Att spårbunden kollektivtrafik upprättas mellan Höganäs och Helsingborg.
 • Att bevara och utöka antalet grönområden inom tätorterna i kommunen.
 • At använda miljögodkända bekämpningsmedel.
 • Att kommunen inhandlar miljövänliga rengöringsmedel vid upphandling.
 • Att kommunen i så stor utsträckning som möjligt inhandlar ekologiskt odlat till de kommunala instutitionerna.
 • Att uppmuntra inrättande av alternativ energi som vindkraft, biobränsle och dylikt.
 • Att öka transporterna till sjöss.
 • Att handikappanpassa våra badstränder.
 • Att utöka antalet våtmarker och minska utsläppen från åkrarna.
 • Att värna om djur och växtunika miljöer i vårt närområde.
 • Att uppmuntra kustnära sjöfart och fiske.
 • Att bygga omlastningscentraler utanför tätorten för att underlätta och samordna transporter till företag inom bygden med miljövänliga transportfordon.
 • Att cirkulationsplats byggs vid korsningen Kullagatan, Bruksgatan, Industrigatan.
 • Att möjligheterna för att inrätta gågatan i Höganäs centrum utredds.

Småföretagande

Vi vill ha en levande centralort med många små butiker. Det är därför viktigt att motverka nyetableringar eller utbyggnader av stormarknader utanför centrum.

Under mandatperioden vill vi verka för:

 • Att uppmuntra och stärka småföretagsamheten i Höganäs Kommun.
 • Att minska byråkratin och underlätta för snabba besked och hjälp vid nyetablering
 • Att i nära samarbete med företagarna fortsätta att utveckla småföretagandet i bygden.
 • Skapa ett levande city med gågator och planteringar som gör det attraktivt att göra sina inköp i tätorten.
 • Att olika verksamheter och affärer får hjälp att handikappanpassa sina lokaler.
 • Att stödja och uppmuntra kvinnors småföretagande.

Dela den här sidan:

Kopiera länk